Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus auksinis gyvenimo jubiliejus (2013-08-02)

Paskelbta: 2013-08-02

 

Rugpjūčio 1 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo minimas Kauno I dekanato dekano, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus 50- ies metų jubiliejus. Paminklinėje Prisikėlimo šventovėje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios už gausias Viešpaties suteiktas malones ir už gyvenimo kelyje sutiktus žmones.

Homilijoje kun. Tomas Trečiokas kalbėjo apie Dievo duotą laiką ir didelę laisvę žmogui, kaip išnaudoti jį tinkamai. Kunigas pateikė puikų pavyzdį - parapijos kleboną monsinjorą Vytautą, kaip žmogų ir kaip Dievo tarną, uoliai atliekantį kunigišką tarnystę: „Šiandien dėkojame Dievui už tai, kad galime melstis šioje baltoje, jaukioje šventovėje, kad kiekvienas čia galime patirti Dievo malones melsdamiesi prie Švč. Sakramento, išstatyto prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bažnyčios koplyčioje, kad čia gali rasti atgaivą kiekviena šeima, kad čia visada yra paguosti tie, kuriems reikia pagalbos. Ir visa tai gauname mūsų klebono mons. Vytauto rūpesčiu. Žmogus, kuris labai atsakingai rūpinasi kiekvienu savo parapijiečiu, kuris mėgsta tvarką ir estetiką, kuris reiklus ir sau ir kitiems, kurio visas laikas yra paaukotas Dievo tarnystei. Žmogus, kurio maldos, pamokslai, nuostabiai giedamos giesmės sušildo ir atgaivina kiekvieną čia atėjusįjį parapijietį”.

Po šv. Mišių, suteikdamas bažnytinį Dievo palaiminimą, monsinjoras Vytautas Grigaravičius kalbėjo: ”Visada džiaugiuosi, kai Viešpats mums siunčia Malones. Nuo mūsų priklauso kaip mes jas suprantame, kaip suvokiame, kaip išnaudojame. Esu be galo dėkingas Aukščiausiajam, kad kiekvieną dieną galiu patirti Jo malones, Jo vedimą už rankų, Jo rūpestį kiekvienu mano atodūsiu ir meldžiu, kad ir toliau vestų per gyvenimą. Kviečiu ir jus būti kartu bendroje maldoje, kad galėtume melstis vieni už kitus, ir melsdamiesi šiuose Dievo namuose galėtume visad patirti Dievo siunčiamas malones. Esu visiems labai dėkingas” – kalbėjo klebonas.

Pasibaigus šv. Mišioms, parapijos pastoracinės tarybos nariai pasveikino kleboną su iškilmingu Jubiliejumi ir perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ atsiųstą sveikinimą “Viešpats dovanoja amžiaus metus ir pašaukimą, kuriuo sekdami vykdome Dievo valią. Nuoširdžiai sveikinu Jus 50 – ies metų Jubiliejaus proga, dėkodamas už Jūsų tarnystę Dievo tautos labui bei linkėdamas, kad Jus visada lydėtų Dievo Malonė ir Švč. Mergelės Marijos globa...” - sveikinime rašė arkivyskupas.

Parapijos kleboną sveikino ir daug gražių bei šiltų žodžių skyrė Žagarės, Kelmės, Jonavos parapijų tikintieji. 

Po  sveikinimų, atsidėkodamas parapijos klebonas visus nustebino ir pradžiugino ypatinga dovana – dovanodamas svečiams nuostabų, savo paties atliekamų klasikinių giesmių koncertą. Jam talkino parapijos vargonininkė Danguolė Beinarytė, Dalia Jatautaitė bei solistas Mindaugas Zimkus. Ilgais plojimais visi susirinkusieji dėkojo už nepaprastą dovaną.

Vėliau šventė tęsėsi konferencijų salėje.  Monsinjorą Vytautą sveikino Kauno I dekanato institucijų, katechetikos centro, parapijos institucijų atstovai, atvykę svečiai, parapijos bendruomenė.

Visi susirinkusieji buvo pakviesti paskanauti vaišių, išgerti puodelį kavos. Tuo tarpu klebonas pasidalino savo gražaus gyvenimo atsiminimais, skaidrėmis parodydamas  savo gyvenimo prisiminimus, kurie buvo ir malonūs, ir skaudūs, ir džiaugsmingi.

 Gera ir malonu būti šalia žmogaus, iš kurio sklinda Dievo Meilės šviesa, žmogiškumas, nuoširdumas ir rūpestis, rūpestis ne tik uoliai atliekama tarnyste, bet svarbiausia - Dievo Kūriniu – kiekvienu šalia esančiu žmogumi.

Pastoracinės tarybos narė N.Kulėšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021