Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Krikšto pažadų atnaujinimo iškilmė parapijoje. Naujo altoriaus pašventinimas (2013-11-10)

Paskelbta: 2013-11-11

 

Lapkričio 10 d., 8 val., mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Krikšto pažadų atnaujinimo šv. Mišios. Į jas sukvietė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kurie atsišaukė į 2011 metais popiežiaus Benedikto XVI kvietimą, paskelbus Tikėjimo metus, aplankyti bažnyčią, kurioje buvo krikštyti, ir kartu su tikinčiaisiais atnaujinti savo krikšto pažadus.

Prieš šv Mišias parapijos kun. Virginijus Lenktaitis paskelbė intencijas ir atliko pašlakstymo ceremoniją.

Prie altoriaus iškilmingoje procesijoje atėjo parapijos patarnautojai, diakonas Valdas Šidlauskas, kunigas Virginijus Lenktaitis, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, prelatas profesorius Vytautas Steponas Vaičiūnas, Telšių vyskupo sekretorius kunigas Haroldas Šneideraitis, vyskupai Jonas Boruta SJ ir Jonas Ivanauskas bei šiomis dienomis švenčiantis jubiliejų, visus laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris ir vadovavo šv. Mišių liturgijai.

Homilijos pradžioje vyskupas Jonas Boruta SJ pasveikino visus susirinkusius, ypač tuos, kurie per šią Bažnyčią tapo artimi, nes čia gimė gyvenimui, tikėjimui, per krikštą buvo įjungti į mistinį Kristaus Kūną – Bažnyčią.

Vyskupas kalbėjo, jog krikštas nėra formalumas, svarbiausia gyvenime laikytis krikšto pažadų, vykdyti juos. Be abejo, mes neatsimename savo krikšto momento, tačiau žinome iš tėvelių, krikštatėvių, dalyvavusių žmonių, kas yra Krikšto sakramentas. Mes nuolat turime prisiminti, gilintis ir gyventi tikėjimo šviesoje.

Vyskupas perskaitė popiežiaus emerito Benedikto XVI mintis apie krikštą, ką jis reiškia tikinčiojo gyvenime, kodėl reikia šio sakramento.

Po homilijos arkivyskupui vadovaujant tikintieji atnaujino savo krikšto pažadus.

Po visuotinės maldos monsinjoras paprašė arkivyskupą pašventinti naują altorių, kurį pagamino meistras Saulius Mikulis. Altorius ir tabernakulis atnaujinti iš parapijos tikinčiųjų suaukotų aukų.

Šv. Mišių pabaigoje parapijos Pastoracinės tarybos bei bendruomenės vardu Paulius Martinaitis pasveikino Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ, švenčiantį savo 75-erių metų jubiliejų, ir taip pat padėkos žodžius tarė vyskupams Jonui Borutai SJ ir Jonui Ivanauskui, kurie kartu su tikinčiaisiais atnaujino krikšto pažadus.

Visiems vyskupams buvo įteiktos gėlių puokštės ir, vargonininkei D. Beinarytei vadovaujant, choristai kartu su tikinčiaisiais sugiedojo „Laimingų metų...“.

Dėkojame Ganytojams už šilumą ir šviesos spindulį, nuskaidrinusį niūroką rudens dieną.

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021