Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Marijos legiono veikla 2013 m. (2013-11-12)

Paskelbta: 2013-11-12

Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono „Taikos karalienės“ prezidiumo veikla 2013 m.

„Taikos karalienės“ prezidiumo legione dalyvauja 7 aktyvios narės. Prezidiumo pirmininkė yra Kristina Jasilionienė, vicepirmininkė – Elvyra Žadavičienė, sekretorė – Adelė Kaluževičienė, iždininkė – Anastazija Mitkuvienė. Dvasios vadovas buvo klierikas Nerijus Pipiras, o nuo rugsėjo mėnesio – diakonas Valdas Šidlauskas. Dvasios vadovas Švč. Sakramento adoracijai yra klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.
Marijos legiono veiklos plane, kuriam pritarė ir papildė dvasios vadovai, svarbiausias apaštalinis uždavinys – pastovios Švč. Sakramento adoracijos organizavimas. Mes ne tik pačios adoruojame, bet ir nuolat kviečiame tikinčiuosius tapti maldos pagalbininkais ir įsipareigoti vieną pastovią valandą per savaitę adoruoti Jėzų, laukiantį mūsų Švč. Sakramente. Taip pat kiekvieną savaitę mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo 15 val. vedame Jėzaus Gailestingumo valandą.
Savo veiklos plane esame numačiusios pamokyti nemokančiuosius kalbėti rožinį, Jėzaus Gailestingumo vainikėlį ir kitas maldas. Taip pat lankome ligonius bei likimo nuskriaustus parapijiečius ir juos kviečiame melstis, pasitikėti maldos galia bei Švč. Marijos globa ir paraginame klausytis Marijos radijo. Be to, įsipareigojome aktyviai dalyvauti atlaiduose, piligriminėse kelionėse, savarankiškai studijuoti Katalikų Bažnyčios katekizmą.
Be savo pagrindinės veiklos, mes aktyviai įsijungėme ir į parapijos gyvenimą: klebono prašymu sekmadieniais po šv. Mišių rinkome aukas bažnyčios šventoriaus tvarkymo darbams, rugsėjį kvietėme tikinčiuosius įsijungti į parapijoje veikiančias institucijas, dalyvavome įvairiuose renginiuose.

Trumpai apžvelgsiu svarbiausią 2013 metų veiklą. 


Šiais metais klebono mons. V. Grigaravičiaus dėka įsigijome Marijos legiono vėliavą ir legionierių ženkliukus, su kuriais atstovausime savo parapiją įvairiose šventėse, atlaiduose bei piligriminėse kelionėse. Vėliavą bei ženkliukus sukūrė ir kaip labdarą padovanojo mūsų parapijai dailininkė grafikė Vita Voverienė.
Pagal seną tradiciją, švenčiant Viešpaties Apreiškimo šventę, Marijos legiono nariai atnaujina savo pažadą Marijai. Per šią šventę, mūsų parapijoje vykusią pirmą kartą balandžio 7 d., dvasios vadovų pasiūlymu buvo pašventinta naujoji „Taikos karalienės“ prezidiumo vėliava ir ženkliukai. Džiaugiamės, kad šventės metu per šv. Mišių homiliją, pasakytą kun. Tomo Trečioko, ir vėliau iš dvasios vadovo Nerijaus Pipiro pranešimo bažnyčios lankytojai turėjo progą sužinoti apie Marijos legiono tikslus, veiklą ir istoriją.

Su naujaisiais legiono atributais – vėliava ir ženkliukais – jau šįmet atstovavome Kristaus Prisikėlimo Marijos legioną dalyvaudamos procesijoje per Kristaus Karaliaus šventę, piligriminiame žygyje iš Šiaulių katedros į Kryžių kalno atlaidus, Šiluvos atlaiduose ir kt. Gal atrodys kitiems vaikiškas džiaugsmas, bet mums tai buvo padėka ir apdovanojimas, kai mūsų būrelį su vėliava pastebėjo Šiluvoje po šv. Mišių iškilmingoje kunigų eisenoje praeinantis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius: jis plačiai nusišypsojo ir pakėlė nykštį į viršų.

Švč. Sakramento adoracija

Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį, nuo 9 val. iki 16 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kiekviena legionierė yra įsipareigojusi pasirinktą dieną tvarkyti įsipareigojusių adoruotojų žurnalą, adoruoti ir 15 valandą vesti Jėzaus Gailestingumo valandą.
Kad adoracija parapijoje vyktų sėkmingai, pritarus klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, buvo pagaminti 500 lankstinukų apie adoraciją. Manome, kad lankstinuko tekstas padėjo tikintiesiems geriau suprasti, kas yra adoracija ir ką jos metu reikia daryti. Tai rodo ir adoruotojų pagausėjimas bei jaunų žmonių, užėjusių 10-15 min., būreliai.
Taip pat džiaugiamės, kad mūsų sesės, paprašytos Vilkaviškio vyskupijos Margininkų bendruomenės narės Virginijos Rimienės, galėjo pasidalyti adoracijos organizavimo patirtimi su Margininkų bažnyčios tikinčiaisiais. Po Žolinės atlaidų nuvykome pas juos ir ten pirmą kartą padėjome surengti 5 val. adoraciją: trumpų pokalbių metu aiškinome, ką reiškia adoracijos tyla, kokios maldos tinka adoruojant, vedėme Jėzaus Gailestingumo valandą bei kitas maldas.


Ligonių ir gyvenimo nuskriaustųjų lankymas

Ypač stengėmės lankyti namuose maldą pamiršusius ir gyvenimu nusivylusius žmones. Su jais kalbėdamos visada pakviečiame klausytis Marijos radijo. Per kiekvieną susirinkimą sesės pasidalija šios sudėtingos apaštalinės veiklos patirtimi. Norime papasakoti apie vieną įsimintiną atvejį.
Į mūsų legioną kreipėsi vienos moters dukra. Jos motina po insulto neaiškiai kalbėjo, neprisiminė poterių, nenorėjo kalbėti apie sakramentus, nors prieš ligą buvo tikinti. Taigi paprašytos dukters ėmėmės šio keblaus ir sunkaus uždavinio. Visą pusmetį kartą per savaitę su ja bendraudavome po 4-5 val. Kad ji mus priimtų ir pamiltų, teko pabūti ir psichologėmis. Iš pradžių, šalia įvairių pokalbių apie jos gyvenimo prisiminimus, garsiai meldėmės kviesdamos ją prisijungti, skaitėme lengvo turinio katalikiškus straipsnius iš žurnalo „Artuma“, mūsų laikraštėlio „Prisikėlimas“ ir kt. Po šešių mėnesių džiaugėmės dėkodamos Dievui: moteris ne tik prisiminė poterius bei maldų tekstus, bet ir prieš šv. Velykas priėjo išpažinties, priėmė sakramentus. Atrodo, net sveikata pagerėjo, nes liepos mėnesį jau pati dalyvavo Raudondvario bažnyčioje provaikaičio krikštynose.

Legionierių dvasios stiprinimas

Apaštalavimas neįmanomas be nuolatinio kasdienio ryšio su Jėzumi. Mūsų sesės, ypač Dana, Adelė, Rima, Elvyra, adoruoja ne tik mažojoje Prisikėlimo bažnytėlėje, bet ir Švč. Sakramento koplyčioje, Petrašiūnų bažnyčioje, LSMU ligoninės koplyčioje ir kt. Taip pat mūsų sesės pagal galimybes dalyvauja įvairiose rekolekcijose, dvasinio susikaupimo bei atsinaujinimo dienose. Per susirinkimus studijavome Katalikų Bažnyčios katekizmą, o dabar tai darome individualiai.

Dėkoju sesėms Elvyrai, Adelei, Danai, Stefutei, Anastazijai, Rimai už nuoširdžią veiklą. Tegu mus vienija pažadas ir pasiaukojamas darbas Švč. M. Marijai bei tikėjimas maldos galia.

                      Marijos legiono „Taikos karalienė“ prezidiumo pirmininkė Kristina Jasilionienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021