Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Cecilijos šventė parapijoje (2013-11-23)

Paskelbta: 2013-11-25

 

Lapkričio 23 d. 18 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišiomis buvo paminėta Šv. Cecilija. Šv. Mišioms vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo alt. jubil. Vaclovas Aleksandravičius, giedojo KTU akademinis choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Nors parapijiečiai jau spėjo priprasti, kad kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį Sumos Mišiose tikinčiuosius džiugina „Jaunystės“ balsai, tačiau šį vakarą giesmės skambėjo ypatingai pakiliai, užpildydamos bažnyčios erdvę, versdamos susigūžti nuo užplūdusių jausmų.

is vakaras buvo savotiškas maestro D. Beinarytės atsisveikinimo su parapijiečiais vakaras, nes nuo gruodžio 1 d. ji dėl asmeninių priežasčių atsisakė tarnystės bažnyčioje.

Pakiliai giedodamas šv. Mišias aukojo parapijos klebonas. Homilija buvo skirta Kristaus, Visatos Valdovo iškilmei. Mons. priminė, kad šia iškilme baigiasi bažnytiniai liturginiai metai, kartu ir Tikėjimo metai, kuriuos 2012 m. spalio mėnesį buvo paskelbęs popiežius Benediktas XVI. Tačiau tai nereiškia, kad mes, tikintieji, turėtume nurimti, apsnūsti ir nieko nebedaryti. Mes ir toliau esame kviečiami aktyviam krikščioniškam gyvenimui, gyvai liudyti Kristų, nešti Jo žinią pasauliui.

Baigiantis šv. Mišioms klebonas padėkojo „Jaunystės“ choristams ir maestro Danguolei.

Po to Sumos choristai ir parapijos aktyvo atstovai nuskubėjo į konferencijų salę, kur prie arbatos puodelio buvo sakomos atsisveikinimo kalbos.

Nuoširdžiai dėkojame Tau, Danguole, kad džiuginai mus dvylika metų  savo nuostabiu balsu bei  giesmėmis ir linkime Dievo palaimos  tolimesniuose tavo darbuose. 

Pastoracinė taybos narė B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021