Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2013-11-24)

Paskelbta: 2013-11-25

 

Lapkričio 24 d., sekmadienį, Visuotinė Bažnyčia baigė liturginius metus Kristaus, Visatos Karaliaus, iškilme. Kartu buvo minima Tikėjimo metų, kuriuos pernai paskelbė popiežius Benediktas XVI, pabaiga. Mūsų bažnyčioje klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kun. jub. Vaclovas Aleksandravičius tomis intencijomis aukojo iškilmingas Sumos šv. Mišias dėkojant Dievui už gautą Tikėjimo malonę.

Pradėdamas šv. Mišias klebonas pakvietė visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą, taip pat pasimelsti ir už žuvusius per nelaimingą atsitikimą Rygos prekybos centre brolius latvius ir jų gedinčius artimuosius.

Homilijoje monsinjoras sakė, kad nors ir baigiami Tikėjimo metai, per kuriuos Bažnyčios buvome kviečiami gilinti savo tikėjimą, per Šv. Raštą, Eucharistiją išgyventi Kristaus artumą, atpažinti Jo veikimą asmeniniame gyvenime, tačiau esame ir toliau raginami savo darbais, gyvenimu liudyti Kristų, nešti Jo žinią pasauliui. Klebonas kalbėjo, kad nuo 1925 metų liturginius metus vainikuoja Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmė, kurią įsteigė popiežius Pijus XI, siekdamas patvirtinti aukščiausią Kristaus valdžią. Šiandien, gyvendami tokiu laiku, kai įvairūs mokymai ir ideologijos itin aktyviai stengiasi žmonių širdyse pasėti abejonių sėklas, sugriauti krikščioniškojo tikėjimo pamatus, kai bandoma sumenkinti Jėzaus asmenį, turime prisiminti Jėzaus įspėjimą, kad Jo sekėjai bus klaidinami, persekiojami bei kankinami, ir Jo pažadą, jog visada bus su tais, kurie Jį išpažįsta ir ištikimai tarnauja Jo sukurtajai Bažnyčiai. Homiliją monsinjoras baigė šiais žodžiais: „Mieli broliai ir sesės, būkime tvirti tikėjime ir ištikimi Kristui. Jis yra tikrasis Karalius, Visatos Valdovas ir laukia, kol žmogus laisva valia ateis pas Jį ir pasiduos Jo vadovavimui. Viskas egzistuoja per Jį, su Juo ir Jame, todėl kartu su Dangaus angelais šlovinkime, garbinkime ir džiaugsmingai giedokime: „Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir dėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius“ (Apr. 7,12).

Šv. Mišių pabaigoje klebonas padėkojo liturgiją gražia giesme praturtinusiam Kauno Įgulos karininkų ramovės moterų chorui „Indraja" bei jos vadovei vad. Z. Gerasinai.

Taip pat padėkos žodžius tarė išeinančiai iš darbo vargonininkei maestro Danguolei Beinarytei už ilgametę tarnystę mūsų bažnyčioje. Jis palinkėjo ir toliau savo nuostabiu Dievo dovanotu balsu bei darbais garsinti Lietuvą ir pakvietė visus susirinkusius padėką išreikšti plojimais.

Po šv. Mišių, skambant giesmei, vyko Švč. Sakramento pagarbinimas ir procesija – Kristus laimino praeidamas ir prisiliesdamas prie kiekvieno iš mūsų!

Šią gražią šventę tikintieji, parapijos institucijų vadovai,  toliau pratęsė dalyvaudami Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo aukojamose Kristaus Karaliaus šv. Mišiose, skirtose Tikėjimo metams užbaigti.

Eucharistijos pabaigoje, prieš visų jos dalyvių palaiminimą, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ įteikė CREDO simbolius, kaip siuntimo visomis pastangomis išpažinti ir liudyti tikėjimą ženklą parapijų, bažnytinių institucijų ir bendruomenių, vienuolinių kongregacijų, katalikiškųjų mokyklų atstovams. (išsamiau žr.>>>)

Kristaus Prisikėlimo parapios informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021