Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingai paminėtos Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-osios metinės (2008-02-16)

Paskelbta: 2008-02-19


Jau šeštąjį kartą, Vasario 16-ąją, gyvenimui prikeltoje Tautos šventovėje susirenka tikintieji bendroje maldoje pagarbinti Dievą ir padėkoti jam už brangią dovaną – Tėvynės laisvę.

Šiais metais ši diena yra ypatinga, nes mūsų tauta švenčia 90-ąsias mūsų Valstybės atkūrimo metines.
Pagrindinė iškilmė vyko 10 val. Prieš šv. Mišias bažnyčios šoninėse navose gražiai rikiavosi studentai, atstovai iš įvairių organizacijų, partijų su savo vėliavomis.

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo prelatas Steponas -Vytautas Vaičiūnas, vyskupas Juozas Preikšas, monsinjoras Adolfas Grušas, monsinjoras Lionginas Vaičiulionis, Jėzuitų bažnyčios prefektas Ladislovas Baliūnas SJ ir Klinikų kapelionas Mindaugas Pukštys. Šv. Mišių metu giedojo „Jaunystės“ choras (vad. Danguolė Beinarytė).
Švento Rašto skaitinius ir psalmę giedojo Kauno kunigų seminarijos klierikas Laurynas Grikietis.

Homiliją vyskupas Jonas Ivanauskas pradėjo Šv. Rašto žodžiais: „Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo dienos“... Nuoširdžiai, su užsidegimu vyskupas kalbėjo apie tai, kad šiandien mes švenčiame ypatingai brangią šventę, giliai į širdį įaugusią šventę, nes „Tėvynė prasideda mūsų šeimos lopšyje, yra išnešiota tėvo ir motinos širdyje...“ Vyskupas kalbėjo apie tai, kad į šią šventę žvelgiame trejopai: žvelgiame į praeitį, nes be praeities neįmanoma suvokti dabarties; žvelgiame į dabartį ir žvilgsniu kreipiamės į ateitį. Mes turime realiai žvelgti į dabartį, kad suvoktume ateitį. Tarsi strėlės smigo žodžiai į širdį, kviečiantys su meile ir didele pagarba žvelgti į kiekvieną žmogų, į tuos, kurie daug iškentėjo dėl Tėvynės, kurie dėl jos laisvės gyvybę paaukojo, kvietė su pagarba žvelgti į tuos, kurie kūrė ir kuria Lietuvos ateitį, kurie sąžiningai atlieka savo pareigą, tai . kas Dievo dovanota kaip pašaukimas. Kvietė įsiklausyti į Dievo žodį, Jo apreiškimą mums.

Tai Viešpats, mūsų Dievas, nurodo kelią, kuriuo turim eiti kovoti. Tegul šėtono šnabždesys, - būkite kaip Dievai, nesugundo prarasti orumo, meilės, savigarbos, užuojautos vargšui ir kitų žmogiškųjų dorybių, kalbėjo vyskupas. 

Tegul ši šventė būna visų mūsų namuose, branginkime ją. Tegul kasdien mūsų širdyse būna Vasario 16-oji! 
Palaiminęs, vyskupas padėkojo susirinkusiems ne tik už bendrą maldą, bet už darbą, mokslą pasišventimą kuriant Lietuvą, sąžiningai atliekant pareigas, kūrybą. Nes tai daroma Lietuvai, sau pačiam ir mums visiems. Blogį galima, reikia, privalu nugalėti gerumu. Taip mokė mus Kristus.

17 val. įvyko šeštasis tradicinis sakralinės muzikos koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Koncertavo išrus choras „Leliumai“, choro meno vadovas, profesorius Albinas Petrauskas, koncertmeisterė Dalia Jatautaitė.

18 val. Šv. Mišias už Lietuvos laisvę aukojo monsinjoras Artūras Jagelavičius, giedojo mišrus  choras „Leliumai“.

Homilijoje mons. A. Jagelavičius kvietė pamąstyti, ką mums reiškia Vasario 16-oji šiandien? Tai - laisvės suvokimo diena. Vasario   16-tą galima suprasti tik giliau suvokę kas yra Tėvynė? Kas yra laisvė?

 Mes šiandien turime dėkoti tiems, kurie kentėjo ir atidavė gyvybę, kad kiti gyventų. Didžiuojamės jais, kurie stiprybės sėmėsi iš tikėjimo ir meilės Tėvynei.

Monsinjoras kvietė aukotis, gyventi ne tik sau, bet ir kitiems. Juk viskas priklauso nuo paties žmogaus. Būkite vieni kitiems pakantūs, atlaidūs, saugokite savo tikėjimą, kaip mūsų tautiškumo ramstį. Taip prisidėsime prie gražesnės ir šviesesnės Tėvynės ateities kūrimo.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021