Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Trijų Karalių šventė ir kalėdinis vaidinimas „Visi, visi į Betliejų“(2013-01-05)

Paskelbta: 2014-01-27

Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja. Štai kodėl ją drąsiai galime vadinti tikėjimo vartais, per kuriuos į susitikimą su Dievu žengia sutuoktiniai ir jų vaikai. [...] Šeima yra naujosios kartos tikėjimo lopšys, todėl tiek, kiek ji priima tikėjimą ir Evangeliją, tiek tampa ir „evangelizuojančia bendruomene“ (Familiaris Consortio, 52).“
(Iš Lietuvos ganytojų laiško Šeimos metų proga,2014 m. sausis, žurnalas „Artuma“ Nr. 1)


Sausio 5 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų ratelio bendruomenė, kviesdama kartu švęsti Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventę, ragino visus bent akimirkai susimąstyti apie džiaugsmą, kurį mums dovanoja buvimas kartu šeimoje.

Besirenkantiems į 12.30 val. šv. Mišias parapijiečiams dalinome skrajutes - pakvietimus su citatomis iš popiežiaus Pranciškaus kreipimosi į šeimas (2013 m. spalio 26 d. Šv. Petro aikštėje, Romoje).

Šio sekmadienio šv. Mišių, kurias aukojo kun. Tomas Trečiokas iškilmėje meldėmės už parapijos šeimas. Džiugu, kad aktyviai dalyvavo ir mūsų ratelio šeimos: skaitinius skaitė Kristina ir Saulius,  visuotinėje maldoje meldėme Kūdikėlio Jėzaus globos, užtarimo ir gausių malonių ne tik mūsų parapijos, bet ir viso pasaulio šeimoms. Danutės ir Rolando šeima su gilia pagarba nešė atnašas.  Evangeliją skaitė ir homiliją sakė diakonas Valdas Šidlauskas.

Diakonas atkreipė dėmesį į Trijų Karalių, kurie ėjo pasveikinti gimusio Išganytojo, norą ir pasiryžimą ieškoti šviesos. Ragino būti tvirtais ir išmintingais tikėjimo kelyje. Linkėjo nepasitenkinti vidutinišku gyvenimu, o drąsiai ir ištikimai taip, kaip įkvepia Evangelijoje minimi išminčiai, žengti gilyn ieškant Kristaus šviesos - meilės, tiesos ir pilnatvės.

Po šv. Mišių konferencijų salėje susirinkusieji galėjo išvysti jaunų šeimų vaidinimą, skirtą Trijų Karalių šventei – „Visi, visi į Betliejų“. Pritemus šviesoms, skambant ramiai giesmės melodijai salė trumpam pavirto tikru Betliejumi. Pirmieji čia pasirodė Juozapas, ir Marija su kūdikėliu Jėzumi rankose. Nuostabiausia  tai, kad Šv. Šeimos vaidmenį atliko tarptautinė šeima – Diana, Wilfredas ir lygiai prieš 2 mėn. gimęs jų sūnelis – Emanuelis. Tuo tarpu jų dvi dukrelės puikiai atliko avelių vaidmenis prisijungusios prie jų draugų šeimos. Marijai paguldžius kūdikį į ėdžias, pirmieji jo pasveikinti atvyko piemenų šeimyna: Danutė ir Rolandas su dukrele Žaneta. Jie džiaugsmingai paskelbė žinią, kad gimė Išganytojas, priklaupę pagarbino Jį ir dovanojo dovanas: Marijai - skarą, kad turėtų kuo kūdikį apkloti, Juozapui ąsotį šilto pieno, žaislinę avelę – kūdikėliui. Jautri ir miela akimirka, kai mažoji piemenaitė – Žaneta priklaupusi prie ėdžių meldėsi: „Kūdikėli, Jėzau, globok, mano tėvelius ir padėk man būti gerai ir drąsiai“. Antrieji atskrido paukštelių šeimyna Aiva su dukryte Ugne, vėliau atskubėjo Viktorija ir Irmantas su vaikučiais - tai avelių šeimyna, kiškiais buvo Ilona ir Arvydas su sūneliu Augustinu. Lietuvaičių šeima -  Živilė ir Darius su Jokūbėliu ir Kotryna pagarbino Kūdikėlį giesmele su judesiais. Paskutinieji iš toliausiai atkeliavo Karalių šeima: Diana ir Arūnas su Kotryna, kurie Jėzui dovanojo ne tik brangiausias dovanas, bet ir sušoko karališką šokį gimusiam Dievui pagarbinti.

Po vaidinimo Karalių šeima buvo paruošusi siurprizą – dovanėles, visiems čia susirinkusiems vaikams. Buvo gera matyti, ne tik mažųjų žiūrovų šypsenas, bet ir džiaugsmingus jaunimo grupės merginų šūksnius. Džiaugiamės, kad kartu su mūsų šeimomis savo mintimis galėjo pasidalinti kun. Tomas bei diakonas Valdas. Kaip dėkingumo dovaną, visų jaunų šeimų ratelio vardu, Karalius įteikė simbolines dovanėles skirtas klebonui ir visiems parapijoje tarnaujantiems kunigams, kurias kun. Tomas pažadėjo jiems perduoti.

Nepaprastai gera buvo stebėti, su nuostaba ir susižavėjimu prie prakartėlės besiartinančius žiūrovus. Visi gėrėjosi neįprastu, bet kartu ir taip gerai mums pažįstamu reginiu – ėdžiose gulinčiu Kūdikėliu Jėzumi ir jo tėvais, Marija ir Juozapu. Tai tikras Dievo planas, nes ruošiant šį vaidinimą būta ir nusivylimo nuotaikų. Šeima, turėjusi atlikti Marijos, Juozapo ir Kūdikėlio Jėzaus vaidmenis, paskutinį vakarą susirgo, todėl tik po ilgų ieškojimų pavyko surasti šiuos nuostabius žmones – Dianą ir Wilfredą su jų sūneliu Emanu eliubei dukrelėmis Samanta ir Vidute.

Visų šeimų ratelio vardu tariame jums nuoširdų ačiū už padovanotą galimybę pamatyti ir pajusti tą džiaugsmą, kurį daugiau kaip prieš 2000 metų išgyveno tikrojo Betliejaus gyventojai.
Dabar, kai po šio mūsų vaidinimo praėjo šiek tiek laiko, norisi dar kartą pasidžiaugti ir mintimis sugrįžtant prie visų sunkumų ir išbandymų, kuriuos patyrėme besiruošdami šiai šventei: drąsiai liudyti, koks begaliniai stiprus ir gydantis gali būti išgyventas bendrystės bei tikėjimo džiaugsmas šeimoje. Kokia nuostabi ir gydanti yra maldos galia... Koks gailestingas ir niekada nepaliekantis bėdoje yra Jėzus...

Brangios  šeimos  jeigu kartais susimąstote  kodėl? Vardan ko  mes tai darome, kodėl aukojame savo laiką, kuris   šiuo metu ir ypač šeimoms  yra be galo brangus, kokia visos šios veiklos prasmė...? Pažvelkime į savo vaikus, pastebėkime, kokios paprastos ir nuoširdžios, kokios tikros  ir kokios gyvos jų maldos... Kaip spindi jų akys, o širdelės trokšta tarp viso to kas sukurta, pažinti Kūrėją... Juk tai ir yra pati didžiausia prasmė!
Drąsos, pasitikėjimo ir gausių Viešpaties malonių tampant ta „evangelizuojančia bendruomene“, apie kurią teksto pradžioje, mums primena Lietuvos vyskupai.


Kristina Gelažnikienė,  Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021