Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Jono Bosko relikvijos Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2013-04-03)

Paskelbta: 2014-03-04

Kovo 3 d. pirmadienio rytą į Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčią saleziečių vienuoliai atlydėjo 200-ųjų gimimo metinių išvakarėse po pasaulį keliaujančias šv. Jono Bosko relikvijas. Dar gerokai prieš 9 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su “Saulės” gimnazijos jaunimu, sesėmis vienuolėmis, giesmininkais ir tikinčiaisiais nekantravo prie paradinių durų, laukdami ypatingojo svečio.

Apie 8.45 val. atvyko specialus baltas furgonas, skirtas šventojo relikvijų kelionei po Lietuvą. Skambant giesmei, į bažnyčią su “Saulės” gimnazistų pagalba pagarbiai įvežama didelė įstiklinta urna su šv. Jono Bosko vaškine statula ir lotynišku užrašu: “Da mihi animas caetera tolle – Duok man sielas, visa kita paimk”. Ją iki altoriaus atlydi kunigai saleziečiai – Turino kun. Luca Barone SDB, Palemono parapijos klebonas kun. Jacekas Paszenda SDB, Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB, Kulautuvos parapijos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ, taip pat mūsų parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos kunigai, kurie tylioje maldoje suklumpa prie Šventojo relikvijų, o paskui juos – ir vis gausėjantis bažnyčioje tikinčiųjų būrys.

Ypač džiugu, kad pagerbti šv. Joną Bosko – didį jaunimo tėvą ir mokytoją – gausiai susirinko moksleiviai iš įvairių Kauno mokyklų. Jie būriavosi prie urnos, lietė ją rankomis, meldėsi ir turėjo progą pasiklausyti nepaprastai gyvos ir pagavios katechezės, kurią vedė charizmatiškas kunigas salezietis: atrodė, lyg kalbėtų pats šventasis. Kunigas pakvietė visus vaikus kartu su juo sukalbėti maldą “Tėve mūsų”, padėti šventojo Jono Bosko paveikslėlį prie urnos ir paprašyti viso to gero, ko trokšta širdis.

Įėję į bažnyčią tikintieji dovanų gaudavo šv. J. Bosko paveikslėlį su malda, taip pat galėjo įsigyti knygeles apie šventojo gyvenimą ir apie saleziečių prevencinę ugdymo sistemą, o pasimeldę turėjo progos bažnyčioje apžiūrėti saleziečių išstatytus stendus, supažindinančius su šv. Jono Bosko gyvenimu.

10 val. konferencijų salėje vyko dvasininkams  ir vienuoliams skirta konferencija, kurią vedė kunigas iš Turino Luca Barone SDB. Jis kalbėjo apie šv. Joną Bosko gyvenimą, kunigystę, jo pasiaukojamą jaunimo meilę ir apie bendrystę, kuri veda į šventumą.
Prieš šv. Mišias daugiau kaip 20 liturginiais rūbais pasipuošusių kunigų iškilmingai atėjo pasimelsti prie urnos. Pradėdamas maldą Kauno arkivyskupijos vyskupas auziliaras Kęstutis Kėvalas sakė, kad čia jaučiama Dievo artuma, nes šv. Jonas Bosko yra Dievo artumoje. Jis pasveikino gausiai susirinkusį jaunimą, mokytojus ir pakvietė kartu melstis ir prašyti šventojo užtarimo, kad būtume panašūs į jį. Po trumpos kunigų maldos, lydimos „Vyturio“ katalikiškos mokyklos choristų giesmės “Don Bosko, gerasis mūsų Tėve”, prasidėjo šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas, kartu koncelebravo 35 kunigai.

Homiliją pradėjęs vyskupas pakvietė visus stabtelėti prie šv. Bosko gyvenimo, nes jo susitapatinimas su Kristumi ir nuveikti darbai gali būti atkartoti ir šiandien tų širdžių, kurios atviros, kad ta malonė ištiktų, o ypač jaunimo, šiandien pavedamo šio šventojo globai. Šventasis Bosko uždegė saleziečių širdis rūpintis jaunimu, nes juose ateitis, nauja epocha. Vyskupas pasidžiaugęs, kad šventojo kelionė atveria kelią pašaukimams, paprašė italų misionierių kun. Luca Barone SDB iš Turino pasidalyti mintimis apie šv. Joną Bosko, o seserį salezietę Luciją Grybaitę FMA pabūti vertėja.

Kunigas Lukas akcentavo tris dalykus. Pirma, kad susirinkome paminėti gyvąjį Bosko, nes tikėjimas yra tikėjimas gyvuoju Dievu, kas gyvena Jame, gyvena amžinai. Mes meldžiame Dievą užtariant Bosko. Antra, Bosko suprato jaunimo širdį, sugebėjo surinkti jo svajones ir vedė juos drauge link Dievo. Trečia, J. Bosko atidavė save visą jaunimui ir gyvenimu parodė, dėl ko verta gyventi: kad viską atiduotum tam, kurį myli. Misionierius baigė malda, prašydamas šv. J. Bosko visas jaunimo mintis ir troškimus, žaizdas ir ašaras nunešti Dievui, suteikti Jam galimybę kartu kurti ateitį.

Pasibaigus šv. Mišių liturgijai, Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės klebonas kun. teol. lic. Jacek Paszenda SDB saleziečių vardu padėkojo Kristaus Prisikėlimo parapijos  klebonui už relikvijų priėmimą į šią gražią bažnyčią ir įteikė lentelę, kuri primintų, kad šv. Jonas  Bosko čia pasilieka. Taip pat buvo pareikšta nuoširdi saleziečių padėka “Vyturio” katalikiškos mokyklos, kuri apsisprendė eiti Šv. Jono Bosko dvasingumo keliu, direktorei Aleksandrai Bancevičienei ir giesmes atlikusiam 200 vaikų chorui, simbolizuojančiam 200-ąsias kun. Bosko gimimo metines.

Vyskupas K. Kėvalas palinkėjo palaimos saleziečiams misionieriams ir visų padėką paprašė išreikšti plojimais.

12 val. šv. Jono Bosko relikvijos buvo iškilmingai išlydėtos į Palemono parapiją, pas saleziečius.

Ši relikvijų piligrimystė mums suteikė gražią progą prisiminti šventojo liudijimą ir leistis įkvėpiamiems jo meilės Dievui bei artimui. Labai trokštame ir tikime, kad ši prasminga šventojo Jono Bosko viešnagė mūsų parapijos jaunuolių sielose subrandins Evangelijos vertybes ir atneš naujų pašaukimų.

Fotografijos  fotografo Ričardo Šaknio ir parapijos referentė Aldonos Narušienės

                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021