Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Marijos legiono šventė – ACIES (2014-03-23)

Paskelbta: 2014-03-24

Kovo 23 d., trečiąjį Gavėnios sekmadienį,  Marijos legiono Taikos karalienės prezidiumas, vadovaujamas Kristinos Jasiulionienės, pakvietė parapijiečius į savo metinę šventę ACIES (lotynų k. šis žodis reiškia „kautynių eilė, linija“). Tai legiono – Nuolankiausiosios Mergelės kariuomenės – ir jos legionierių ištikimybės priesaikos atnaujinimas, pasiaukojant legiono Karalienei Marijai, Dievo Motinai, ir prašant palaiminimo savo veiklai.  Šiai šventei buvo ruošiamasi iš anksto: legiono pirmininkė parengė lankstinukus apie Marijos legiono veiklą parapijoje, taip pat kvietimus į šią šventę ir juos legionierės išdalijo  bažnyčioje savaitę prieš šventę.

12 val., tuoj po Sumos šv. Mišių, bažnyčioje  prasidėjo šventės ceremonija. Prieš presbiteriją, ant balta staltiese apdengto stalelio, papuošto baltomis lelijomis ir  degančiomis žvakėmis, buvo pastatyta Nekaltojo Prasidėjimo statula, o šalia – didelė LEGIO MARIAE vėliava, vaizduojanti ant žemės rutulio stovinčią Mariją ir virš jų sklandantį balandį – Šventąją Dvasią, tarsi kviečiančią per Mariją visus žemės vaikus pas Dievą.

Būrelis legionierių bei legiono maldos pagalbininkų  savo šventę, dalyvaujant ir kitiems tikintiesiems,   pradėjo Rožinio malda.  Ją vedė Marijos legiono dvasios vadovas diakonas Valdas Šidlauskas.

12.30 val. vikaras kun. Tomas  Trečiokas aukojo šv. Mišias už gyvus bei mirusius Marijos legiono legionierius, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narius, taip pat ir kitų parapijiečių  intencijomis. Visos Marijos legiono narės aktyviai įsijungė į šv. Mišių liturgiją: skaitė skaitinius, išsakė maldavimus bei atnešė savo atnašas – žvakes, duoną ir vyną.

Homilijoje kun. Tomas Trečiokas komentavo  Evangelijos skaitinį  (Jn 4,5 - 42) apie Jėzaus susitikimą su nusidėjėle moterimi prie šulinio. Jis  kalbėjo apie tai, kaip žmogaus gyvenimą paliečia nuodėmė ir kad tik susitikimas su Jėzumi klausykloje  žmogų gali padaryti laisvą, nes Sutaikinimo sakramentas – tai tas Gyvasis Vanduo, kuris žmogų atgaivina.

Sustiprinti Dievo Kūnu ir Krauju, pasibaigus šv. Mišioms, legionieriai  bažnyčioje sukalbėjo Catena, specialias legionieriams privalomas maldas, ir išsirikiavę po vieną ėjo prie statulos atnaujinti priesaikos. Jaudinančiai skambėjo jų tariami žodžiai: „Aš visa(s) tavo,  mano Karaliene, mano Motina, ir visa, ką turiu, yra tavo“.

Šventė toliau buvo tęsiama pobūvių salėje prie stalo maldomis, kuriomis dar nespėta bažnyčioje pasimelsti. Po maldos akys nukrypo į gausias ir išradingai patiektas vaišes, kurias visiems maldininkams bei svečiams buvo surengusi išmoninga legiono vadovė Kristina ir jos sesės.

Šilta ir džiugi nuotaika tvyrojo šioje agapėje.  Moterys ne tik darėsi gardžius sumuštinius, skonėjosi tortu, savo iškeptais pyragais, bet ir dalijosi liudijimais, potyriais,  atviravo, kaip gera adoruojant pajusti tave apglėbiantį mylintį Dievą.

Prezidiumo pirmininkė Kristina Jasiulionienė išreiškė savo didžiausią troškimą, kad visos mūsų parapijos organizacijos  kuo glaudžiau bendradarbiautų viena su kita, dalytųsi tos bendrystės džiaugsmais bei rūpesčiais, būtų kaip viena šeima, kurioje gera visiems.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021