Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Svarbiausia – žmogaus ryšys su Dievu... (2014-03-27)

Paskelbta: 2014-04-07

Šia tema kovo paskutiniojo trečiadienio senjorų popietėje mintimis dalinosi kanauninkas Robertas Pukenis. Jis papasakojo, kaip išleido knygą „Katalikiška asketinė literatūra lietuviška kalba iki 1905 m.“ Tikslas, - sakė autorius, - išnagrinėti katalikišką asketinę literatūrą, pažvelgti, koks buvo tos literatūros dvasinis brandumas, kiek ji atitiko Bažnyčios asketinę doktriną, kaip praktiškai mokė žmogų tikėti ir tobulėti, vykdyti krikščionio pareigą, siekti savo sielos išganymo bei šventumo ir pasaulio pakeitimo, nugalinti blogį Kristaus tikėjimo jėga ir meile.“
Kanauninkas akcentavo, kad visada svarbiausias žmogaus ryšys su Dievu. Kaip siekti? Nepamiršti kasdienio sielos lavinimo, maldos ir Gyvosios bažnyčios reikšmės. Prelegentas kalbėjo ir apie šiandieninę situaciją Ukrainoje, ką reiškia tautos balsas, primindamas mūsų tautos kelią į laisvę . Papasakojo ir apie akademinio jaunimo nuotaikas ir jų brandą. “Man iš meilės Tėvynei plyšta širdis,- atvirai sakė profesorius kun. Robertas Pukenis ir kvietė meilę Tėvynei sudėti į maldą ir darbais ją puošti.
Jau anksčiau esame susipažinę su profesoriaus kun. Roberto Pukenio išleistomis knygelėmis. Šioje popietėje klausėmės ištraukų iš neseniai Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos išleistos kanauninko Roberto Pukenio knygos „Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas“. „Aš nesu poetas./ Aš – tik tikėjimo šauklys ir laisvės karys./ Aš nieko neturiu,/ tik ją vieną – Tėvynę./ Ji – mano likimo / šviesiausia dalis,/ Dievo skirta pareiga..“ Ši kukli prof. kun.Roberto Pukenio knygelė mums primena pačią švenčiausią, esminę priedermę, ko turime nepamiršti, kaip privalome vykdyti žuvusiųjų už Tėvynę testamentą, jeigu trokštame gyventi laisvoje Lietuvoje.
Senjorai nuoširdžiai dėkojo kanauninkui Robertui Pukeniui už dvasingą popietės valandą, linkėdami stiprybės ir Dievo palaimos visuose darbuose.
Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021