Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2014-04-06)

Paskelbta: 2014-04-07

Šiais metais Kristaus Prisikėlimo parapijos Gavėnios rekolekcijoms, kurios vyko balandžio 4 - 6 dienomis, vadovavo garbingas svečias – Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas. 

Rekolekcijos  prasidėjo Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje penktadienio pavakare, 17.30 val., einant Kryžiaus kelius, kuriuos vedė klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Vakarinei šv. Mišių aukai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo rekolekcijų vadovas mons. Adolfas Grušas ir kan. dr. Robertas Pukenis, patarnavo diakonas Valdas Šidlauskas. Šv. Mišių pradžioje klebonas pakvietė visus kreiptis į Šv. Dvasią giesme „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kad Ji sąmoningai ir vaisingai padėtų dalyvauti šiose Gavėnios rekolekcijose.

Per šias tris dienas rekolekcijų vadovas pasakė 7 pamokslus. Jis pateikė pamąstymus apie mūsų tikėjimą šiandienos visuomenėje, persmelktoje sekuliarumo dvasios, iškreipto požiūrio į dvasines vertybes, painiojamą gėrio ir blogio sampratą, klaidingai suprantamą žmogaus laisvę.

Rekolekcijų vadovas pakvietė per šias Gavėnios dienas kiekvieną tikintįjį užduoti sau klausimus: „Ką tikiu ir kaip tikiu? Kuo pasitikiu? Kuo gyvenu? Ar esu tas, kuriuo galima pasitikėti?“ Viename iš pamokslų jis kalbėjo apie vieną iš mūsų religingumo pasireiškimų – Atgailos sakramentą, pastebėdamas, kad tikrasis religingumas yra tikėjimas, kad per išpažintį Kristaus vardu ištarti kunigo žodžiai „Aš tau atleidžiu“ reiškia „Aš tave myliu“.

Mons. A. Grušas apgailestavo, kad mes, būdami katalikai, nemokame vertinti iš Dievo gautos dovanos – tikėjimo. Tikėjimas, - sakė rekolekcijų vadovas, - yra kaip perlas, vertas, kad už jį viskas būtų paaukota. Gavę šią dovaną, mes turime tikėjimą priimti tokį, koks jis yra, jį branginti ir vertinti, juo dalytis su kitais, neabejoti jo tiesomis, o rūpintis jas pažinti ir jomis vadovautis, gyventi Evangelijos tiesa ir šviesa.

Paskutinį rekolekcijų pamokslą jis skyrė mūsų tikėjimo pradžių pradžiai – Eucharistijai, kurio slėpinio suvokti iki galo neįmanoma. Dievas nepaliko mūsų vienų, Jis liko su mumis, nes tikroji žmogaus laimė visada būti Dievo akivaizdoje.

– Rekolekcijos – tai metas, tas momentas, kai reikia nurimti, nutilti ir nuoširdžiai pasakyti: „Ačiū tau, Dieve, kad esi su manimi“. Šie žodžiai veda mus tikėjimo, pasitikėjimo ir meilės keliu, – baigė parapijos rekolekcijas mons. A. Grušas.

Nuoširdžiai dėkojame mons. Adolfui Grušui už nuostabias pamokas, paskatinusias pažvelgti į savo tikėjimo lygmenį, įvertinti savo santykį su Dievu ir paklausti savęs: „Kas man yra svarbiausia gyvenime?“

Pastoracinės tarybos narė  B.  Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021