Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prisikėlimo bažnyčios Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos susirinkime: Kolekta – pirmoji šv. Mišių malda (2014-04-05)

Paskelbta: 2014-04-07

Balandžio 5 d. 16.30 val., kaip įprasta pirmąjį mėnesio šeštadienį, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės susitiko su savo dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu pailgojoje Prisikėlimo bažnyčios menėje.

Po trumpos maldos kun. Algirdas toliau tęsė mūsų susitikimų pokalbių temą apie šv. Mišių eigą. Šįkart dvasios vadovas aiškino apie šv. Mišių pradžios maldą – kolektą, prasidedančią raginimu: „Melskimės“.

Apgailestaudamas jis pastebėjo, kad į šią pirmąją maldą dažnai tikintieji neįsiklauso, neįsigilina, o ji labai svarbi, nes nuspalvina šias šv. Mišias, padeda įsijausti. Kolekta, kaip rodo jos lotyniškas pavadinimas, skirta surinkti Bažnyčios intencijas ir jas nunešti Dievo akivaizdon.

Kolektos malda tarsi susiūta iš įvairių Biblijos sakinių ir susideda iš 3 dalių. Pirmojoje dalyje visada pasakomas Dievo titulas, kuris kiekvienose šv. Mišiose paprastai skiriasi. Kun. Algirdas, atsinešęs Mišiolą, perskaitė kelis jų pavyzdžius: „Visagali Dieve“, „Dieve, kurio Vienatinis Sūnus užgimė“, „Dieve, kurio Sūnus visoms tautoms yra šviesa“ ir kt. Antrosios dalies, kur įvardijama dabartinė mūsų situacija, gali ir nebūti. Trečioje dalyje eina prašymas, kuris esti tik vienas ir esminis: prašoma to, ko Bažnyčiai reikia. Tai prašymas, kuriam turi atliepti ir mūsų malda. Todėl iš kolektos turime mokytis prašyti, nes jos malda kyla aukštyn ir parodo horizontą, pranokstantį mūsų asmeninius prašymus. Kolekta moko melstis didelių dalykų, nes susirinkome dideliam tobulam dalykui – šv. Mišiose meldžiasi pats Jėzus Tėvui, o mes į tą maldą jungiamės per Šv. Dvasią. Trečioji kolektos dalis baigiama prašymo formule.

Šis susitikimai, kaip ir visi mūsų pokalbiai su kun. Algirdu, prabėgo įdomiai, gyvai, su smagiais anekdotais, bet svarbiausiai dėkojame kunigui Algirdui už brandinančias mūsų tikėjimą pamokas.

Po susirinkimo dalyvavome šv. Mišiose, aukojamose mūsų draugijos narių intencija. Kadangi šis susirinkimas gražiu sutapimu vyko rekolekcijų dieną, gavome dar vieną gerą progą apmąstyti pamokslą apie Susitaikymo Sakramento prasmę.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė  Dalė Starkutė


 


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021