Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis. Didysis ketvirtadienis (2014-04-17)

Paskelbta: 2014-04-18

Balandžio 17 d., Didysis ketvirtadienis prasidėjo Kauno arkikatedroje 10 val. Krizmos Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas K. Kėvalas ir apie šimtą Kauno bažnyčiose tarnaujančių kunigų.

Šiose Mišiose kunigai atnaujino pažadus, kuriuos davė savo Kunigystės šventimų dieną, buvo šventinami ligonių bei katechumenų aliejai. Išsamiau žr. >>>

Didysis Velykų tridienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje prasidėjo Didžiojo ketvirtadienio vakare - Viešpaties vakarienės šventimu. 


Prieš pamaldas klebonas mons. V. Grigaravičius vedė katechezę, kurioje kalbėjo apie šio vakaro kilmės istoriją, jo prasmę, kvietė sąmoningai dalyvauti pamaldose, išgyventi ano meto įvykius, sudabartinant juos su šia diena.

Paskutinės vakarienės šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai, Šv. Rašto skaitinius skaitė tikybos mokytojai, Evangeliją pagal Luką (Lk 4-16-21) skaitė diakonas V. Šidlauskas, giedojo parapijos Sumos choras. Pamokslą sakė kun. A. Akelaitis, kurio žodžiai ne vieno širdyje sukėlė sumaištį.

Pagrindinės pamokslo mintys buvo: Ar suprantate, kas įvyko šį vakarą? Juk Kristaus laikais jokios krikščionybės nebuvo, tai buvo tikrų tikriausias žydų Paschos įvykis. Kas vyksta per Eucharistiją? Į tai atsako šv. Augustinas: „Regėk, kas esi, ir tapk tuo, ką priimi!“ Kitaip tariant, įsižiūrėk ir matyk, kas tu esi, ir priimdamas tapk tuo, ką priimi. Eucharistijos priėmimas suvienija mus intymiausiu būdu su Kristumi ir, kita vertus, Jis daro mus Bažnyčios nariais. Apie tai rašė apaštalas Paulius: „Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai?“

Šiandieninis, net tikintis žmogus į kausimą: „Koks tavo Jėzus Kristus?“ atsako, kad Jis geras, mylintis, gailestingas, užjaučiantis, atleidžiantis nuodėmes ir t.t. Šitas Kristus visiškai skirtingas negu Evangelijoje, nes Jis nieko nereikalauja. Tas, kas sutiko Kristų, suprato, kad visiškai viską reikia keisti savo gyvenime. Ar tai lengva ir paprasta?

Kun. A. Akelaitis griežtai kalbėjo apie Šv. Komunijos priėmimą. Kiek žmonių ją priima šventvagiškai? Iš sovietmečio likusi nuostata, jog išpažinties pakanka eiti du kartus metuose, yra visiškas absurdas. Atgailą būtina atlikti bent kartą per mėnesį ir tada, kaskart dalyvaujant šv. Mišiose, priimti Kristų.

“Koks popiežius Pranciškus?” - iškėlė klausimą kun. Algis. Popiežius Benediktas XVI buvo teologas, popiežius Jonas Paulius II – piligrimas, o popiežius Pranciškus siekiantis Bažnyčioje sukelti naują evangelinį sąjūdį, kad visi atsigręžtų ir padėtų gyventi Evangelija, antraip žlugsime. Beviltiška gyventi savo jėgomis, savo protu. Lietuvos Bažnyčiai nėra kitos išeities, kaip atsiversti. Kristus mus išsirinko, panardino savyje ir kaip bebandytume sutaikyti Bažnyčią su pasauliu – to nebus! Nėra kito kelio: ne tik atsigręžti į Kristų, bet ir į Bažnyčią. Neįmanoma Eucharistijoje dalyvauti nesant bendruomenėje. Dabar panašu, kad esame įpuolę į egoizmo liūną, artinamės prie Viešpaties stalo tik sau.

Kun. Algirdas toliau komentavo Paskutinės Vakarienės metu atliktus keturis Kristaus veiksmus, įsteigiant Eucharistiją: paėmė, laimino, laužė ir davė.

Baigdamas pamokslą kun. Algirdas kalbėjo: „Visus laiminu ir su ašaromis Viešpaties prašau, kad mumyse atnaujintų tikėjimą ir pašauktų gyventi Bažnyčioje. Šie Šeimos metai tegul nebūna uždaras ratelis. Šeima tikrovėje apima visas kartas. Šeimyna yra mūsų Bažnyčia ir pašaukimas, ir tikrovė“.

Po to vyko kojų plovimo apeiga: dvylikai vyrų išsirikiavus prieš altorių, klebonas plovė jiems kojas.

Nutilus vargonams, Paskutinės vakarienės šv. Mišios baigėsi iškilminga procesija, kurioje Švč. Sakramentas buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią. 

Tikintieji tyloje dar ilgai adoravo Eucharistinį Jėzų. Tai buvo tarsi atsakas į Kristaus kvietimą „Negalėjote nė vienos valandos pabudėti su manimi?“ (Mt 26,40)Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021