Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis. Velyknaktis (2014-04-19)

Paskelbta: 2014-04-22

Balandžio 19 d. Didžiojo šeštadienio pamaldos prasidėjo 20.00 val. Velyknakčio liturgijai vadovavęs parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, kaip ir kiekvieną Tridienio vakarą, prieš pamaldas paaiškino Velyknakčio pamaldų prasmę ir tvarką, ragino visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti pamaldose ir aukos liturgijoje. Šios pamaldos susideda iš keturių dalių: Žiburių, Žodžio, Krikšto ir Aukos liturgijos. 


Žiburių liturgija prasidėjo šventoriuje šalia sukurto laužo. Mons. Vytautas Grigaravičius šventoriuje atlieka ugnies pašventino apeigas: į Velykų žvakę įbrėžiami simboliai – kryžius, virš jo graikų abėcėlės raidė „alfa“, po juo „omega“, o kryžmos kampuose – keturi šių metų skaitmenys. Po to įsmeigia į žvakę penkis smilkalų spurgus, kurie simbolizuoja Kristaus žaizdas ir uždega Velykų žvakę. Ją iškėlęs, procesijos priešakyje žengė vidun į tamsoje skendinčią bažnyčią giedodamas „Kristus mums šviečia". Pakeliui kunigai uždegė tikinčiųjų žvakes.

Sugrįžus prie altoriaus klebonas sugiedojo velykinį šlovinimą. Žodžio liturgijoje parapijos bendruomenės, šeimų, pastoracinės tarybos atstovai skaitė skaitinius.

Pagaliau po keturiasdešimt dienų suskambo Garbės himnas ir iškilmingas „Aleliuja!“, kurį atliko parapijos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko. Bažnyčią užliejo šviesa.

Evangeliją pagal Matą (Mt 28,1-10) perskaitė diakonas Valdas Šidlauskas, homiliją sakė parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius (Išsamiau skaitykite >>>)

Po to prasidėjo Velyknakčio pamaldų dalis - Krikšto liturgija, kurios metu  vyko vandens šventinimas ir Krikšto pažadų atnaujinimas bei Aukos liturgija. Krikšto vandens šventinimo maldoje prisimenamas sukūrimo vanduo, tvano vanduo, Raudonosios jūros perėjimas, Jėzaus Krikštas Jordano upėje, vanduo, ištryškęs iš perverto ant kryžiaus Kristaus šono, ir prisikėlusio Kristaus apaštalams patikėta misija eiti ir krikštyti mokinius „Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“.Visi esantys bažnyčioje dar kartą užsidegė savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.

Užbaigus Eucharistijos liturgiją, kurią drauge su klebonu koncelebravo parapijos kunigai bei  svečias  kun. P. Pich,  monsinjoras pasveikino tikinčiuosius sulaukus šv. Velykų, o tikinčiųjų širdyse aidėjo: „Kristus prisikėlė! Kristus gyvas! Aleliuja!“


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021