Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimas (2014-04-20)

Paskelbta: 2014-04-22

Šv. Velykų rytas išaušo nuostabiai gražus, pavasariškai šviesus, švelniai šiltas.

Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios buvo aukojamos abiejose bažnyčiose. Iškilmingos šv. Mišios paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento pagarbinimu. 


Šį Velykų rytą paskui prisikėlusį Kristų ėjome jau per išgrįstą istoriniais akmenimis šventorių didžiule procesija, apjuosusia beveik visą bažnyčios pastatą.

Tikintieji užpildė ne tik bažnyčios erdvę, bet ir didelė dalis jų liko stovėti šventoriuje bei klausėsi šv. Mišių per garsiakalbį.

Šv. Velykų ryto iškilmingų Mišių liturgijai paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijos kunigai: prof. dr. R. Pukenis, kun. A. Akelaitis ir kun. T. Trečiokas, svečias kun. kan. A. Kajackas, o mažojoje bažnyčioje - alt. kun. V. Lenktaitis, patarnavo diakonas V. Šidlauskas.

Vėliau monsinjoras perskaitė Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinį laišką kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams (Išsamiau žr.>>>>)

Šv. Mišiose giedojo jungtinis  parapijos Sumos  choras  ir „Aušros“ gimnazijos choras „Aušra“, dirigentas Dainius Druskis.

Džiaugsmingas „Aleliuja!“ suskambo pagražėjusioje paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021