Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos susirinkime - Žodžio liturgija - šv. Mišių dalis (2014-05-10)

Paskelbta: 2014-05-12

Gegužės 10 d. mūsų draugijos narės susitiko su dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu.Po trumpos maldos kunigas toliau tęsė pokalbį apie Žodžio liturgiją, šv. Mišių dalį, vykstančią tuoj po kolektos.

Pirmiausia jis atkreipė dėmesį, kad po pirmosios maldos, dažniausiai net nebaigę jos klausyti, mes jau tūpiame ant suolo „atsipūsti“, užuot atsivėrę Dievo Žodžiui, pasirengę klausyti jo ir juo maitintis.

Katalikų šv. Mišiose yra dvi pagrindinės dalys: Dievo Žodžio stalas ir Kristaus Kūno stalas. Pvz., protestantai Aukos liturgijos neturi ir tikėjimą grindžia tik Dievo žodžiu. Kunigas provokuodamas klausė, kuri šv. Mišių dalis yra svarbesnė: Žodžio liturgija ar Aukos? Dažnas tikintysis klysta galvodamas, kad svarbiausia yra Aukos liturgija. Todėl kun. Algirdas pajuokavo, kad tobulas katalikas išeitų, jei dar studijuotų Bibliją kaip protestantas.

Mes, katalikai, turime prisipažinti, kad blogai klausomės Dievo žodžio: juk retai kuris tikintysis po šv. Mišių gali pasakyti, kokie skaitiniai buvo skaitomi, kieno ar apie ką buvo Evangelija. Kodėl žmonės nesiklauso? Kunigas Algirdas nurodė vieną iš priežasčių – tai manymą, kad žinome Šv. Raštą, nes jau tą skaitinį esame girdėję, ir mūsų tingus protas jau nesiklausydamas jį deda į skrynelę su užrašu „Žinoma“.

Per Žodžio liturgiją skaitovas visada pirmiausia įvardija skaitinį. Kodėl tai svarbu žinoti? Atsakydamas į šį klausimą, kunigas palygino Bibliją su namu, turinčiu 73 butus. Kad nepasiklystum šiame dideliame name, turi būti duotas orientyras, todėl ir visada nurodoma, iš kurios knygos skaitomas Šventasis Raštas.

Nors gal ir netapsime Šv. Rašto žinovais, pokalbio pabaigoje dvasios vadovas paragino mus per šv. Mišias sutelkti visą valią ir dėmesį priimant Dievo žodį, jo klausyti ir juo gyventi.

Po susitikimo nuskubėjome į gegužines pamaldas, po kurių dalyvavome šv. Mišiose ir stengėmės įgyvendinti savo dvasios vadovo dar „šviežius“ patarimus.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021