Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminėtas šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas (2008-03-04)

Paskelbta: 2008-03-05

17 val. konferencijų salėje filosofas, kultūrologas, knygų leidyklos „Aidai" direktorius Vytautas Ališauskas išsamiai papasakojo apie šv. Kazimiero gyvenimą, veiklą, reikšmę mums.

Kartu su tikinčiaisiais pranešimo klausėsi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Jonas Ivanauskas, monsinjoras Adolfas Grušas, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir parapijos kunigai.

Pranešėjas atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu žymiai didesnis dėmesys skiriamas šiam šventajam, nes Lietuvos bankas išleido monetą jo garbei. Nežiūrint, kad moneta kainavo 120 Lt, ji žaibiškai buvo išparduota (vargu ar iš meilės greičiausiai, kad vėliau žymiai brangiau parduotų).
Sovietmečiu šv. Kazimiero palaikai buvo ištremti, jo kultas buvo slopinamas, apie patį šv. Kazimierą rašė visokias nesąmones.
Ir dabar reikia laiko, vidinio dvasinio atsitiesimo, kad šv. Kazimieras iš tiesų atgimtų lietuvio širdyje.

Toliau pranešėjas papasakojo apie šv. Kazimiero, Lietuvos kunigaikščio Gedimino proanūkio, gyvenimą. Jam perspektyvoje nusimatė valdovo vieta, tačiau jis pasuko kitu keliu. Daug laiko skyrė Dievui, maldai. Kai susirgo džiova, jam siūlė vedybas, kurios galėjo, anot gydytojų, išgelbėti jį, tačiau jis tvirtai pasakė tėvams „ne“.
Ir šiandien šis šv. Kazimiero neigiamas atsakymas yra aktualus. Pasakyti „ne“ savo aplinkai, kuri siūlė patogų gyvenimą, kai darbas kertasi su pamaldumu, peržengti kanoninius barjerus ir eiti pas vargšus su meile, užuojauta, siekiant jiems padėti.
Šv. Kazimiero gyvenimas, tai vientisas įvykis, nesuskaldytas į smulkmenas. Jis nedemonstravo savo pamaldumo, nepamokslavo. Svarbiausia jo bruožas – sakyti „ne“ blogiui ir „taip“ gėriui.
Mes turime globėją danguje, kuris dabar mums sako „taip“.

18 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, skirtos šv. Kazimiero garbei. Mišioms vadovavo arkivyskupas S.Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupai Juozas Preikšas ir Jonas Ivanauskas, monsinjoras Adolfas Grušas ir keletas kunigų atvykusių iš kitų Kauno parapijų.

Arkivyskupas homiliją pradėjo šventojo apaštalo Pauliaus žodžiais: „Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo...“ (Fil 3,8-9).
„Šie žodžiai gražiausiai tinka šv. Kazimierui, kurio užgimimą dangui šiandien švenčiame“, - kalbėjo arkivyskupas. Būsimam šventajam buvo pramatytas visai kitas gyvenimas, tačiau Dievas lėmė kitaip.
Šv. Kazimieras turėjo žymiai daugiau progų ir galimybių palikti krikščionybės kelią, negu šiandieninis žmogus. Jis yra pavyzdys aukštus postus užimantiems – ieškoti ne sau naudos, o kitiems patarnauti.

Šv. Kazimieras gali būti pavyzdys visiems, iš jo gali pasimokyti ir jauni, ir seni, o mes tuo tarpu jį retai prisimename, dažniau garbiname svetimus šventuosius.
„Švęsdami šią šventę, prašykime šv. Kazimiero drąsos sau ir vieni kitiems, nes jos pakankamai stokojame, - baigė homiliją arkivyskupas.

                                                                                   Birutė VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021