Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dalykinė vyskupo vizitacija parapijoje (2014-05-22)

Paskelbta: 2014-05-22

Gegužės 22 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko dalykinė vyskupo vizitacija, kuri yra privaloma pagal Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus.


Joje dalyvavo Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, pastoracinės tarybos koordinatorė, sielovados programų vedėja Vaida Spangevičiūtė-Kneižienė, I dekanato Šeimų sielovados vadovė Jūratė Lenkuvienė, Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius, Jaunimo centro vadovas Modestas Kirielius, Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE, pavaduotoja Onutė Virbašiūtė, informacijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei sielovados srityse besidarbuojantys tikintieji.

Šios vizitacijos tikslas buvo susipažinti su parapijos sielovada, pasidalyti sielovados iniciatyvomis, padėti plėtoti glaudesnius ryšius su dekanato institucijomis.

Po bendros maldos vyskupas Kęstutis Kėvalas kalbėjo: „Didis džiaugsmas matyti tiek aktyvių parapijos žmonių, kurie pačią gražiausią savo laiko ir gyvenimo dovaną skiria Dievui. Džiugu, kad atsiliepiate parapijos klebono kvietimą ir tiek sekcijų, ir tiek veiklos išvystyta šioje ypač darbščioje ir veiklioje parapijoje. Ši vizitacija turi kelis tikslus. Vienas iš jų – tai susipažinti su parapijoje vykstančia veikla ir kartu apmąstyti kokia pagalba yra galima per arkivyskupijos centrus. Svarbu, kad galėtume susipažinti su struktūra veikiančių institucijų, o tuo pačiu ir pabendrauti vieniem su kitais ir pasidžiaugti, pasikalbėti, kad esame apjungti vieno tikslo dalintis meile ir gerumu, kurį gauname iš Dievo.“

Po vyskupo  žodžio atskirose sielovados grupėse vyko pokalbiai, kurių metu buvo aptarti nuveikti darbais, išsakytos problemos, sunkumai.

Po valandą trukusių diskusijų ir pasidalinimo veiklos patirtimi, visi vėl susirinko konferencijų salėje ir arkivyskupijos atstovai apibendrino parapijos institucijų veiklos rezultatus.

Dalykinė vizitacija baigėsi agape.

Iškilminga vizitacija su parapijos bendruomene įvyks sekmadienį, gegužės 25 d. 11 val., švenčiant Sutvirtinimo sakramentą. 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021