Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mūsų V. J. K. Prisikėlimo parapijos veiklos ataskaita už 2010 - 2013 metus (2014-05-25)

Paskelbta: 2014-05-26

Gegužės 25 d. prieš 11 val.  šv. Mišias parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius Kauno arkivyskupijos metropolitui S.Tamkevičiui SJ, jį lydėjusiems dvasiškiams ir visiems pamaldose dalyvavusiems parapijiečiams pateikė išsamią 2010 - 2013 metų pastoracinės ir ūkinės veiklos ataskaitą.

Klebonas pasidžiaugė, kad parapija gali pasiūlyti nemaža galimybių tikinčiųjų dvasiniam ugdymui ir socialinei pagalbai ir apžvelgė visų parapijos sielovados institucijų ir būrelių veiklos rezultatus, pasiekimus bei problemas. Kristaus Prisikėlimo parapijoje veiklos ir pagalbos gali rasti įvairaus amžiaus ir socialinės padėties tikintieji: čia buriasi vaikai, jaunimas, šeimos, senjorai, priklausomybių turintys žmonės.
Mūsų V. J. K. Prisikėlimo parapijos veiklos ataskaita už 2010 - 2013 metus

Paskutinį kartą kanoninė vizitacija mūsų parapijoje vyko 2010 metais gegužės mėn. Darbinei vizitacijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, iškilmingoje vizitacijoje dalyvavo ir šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ.
Po vizitacijos apibendrindamas ir įvertindamas parapijos veiklą, Kauno arkivyskupijos ordinaras nurodė parapijos dirbantiems kunigams ir jiems talkinusiems aktyviems tikintiesiems tam tikras rekomendacijas, pasiūlymus sielovados srityje, taip pat pasiūlė tolimesnės veikos gaires bei kryptį.
Trumpai apžvelgsiu, kaip pavyko per 2010-2013 metus įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir pagerinti sielovadinę veiklą, atsižvelgiant į nurodytus pasiūlymus.
Gyventojų skaičius parapijoje šiuo metu yra apie 35.000 gyventojų, iš jų katalikais save laiko apie 30 000, praktikuojančių katalikų yra apie 25 000. Parapijoje viso dirba 30 etatinių darbuotojų.
Nuo 2010 m. iki 2014 metų pakrikštyta 1307 (buvo 1413) vaikai, suaugusiųjų 8 , sutuokta 484 (buvo 938) poros, Pirmąją Šv. Komuniją priėmė 443 (buvo 809) vaikai, sutvirtinta 173 (buvo 259) jaunuoliai, Ligonių sakramentu aprūpinta 664 (buvo 554) ligoniai, palaidota 504 (buvo 666) tikintieji. Sekmadieniais ir švenčių metu bažnyčioje per visas šv. Mišias apsilanko iki 8000 (buvo 7500) tikinčiųjų. Pagausėjimą tikinčiųjų paskatino sekmadieniais vykstantys kultūriniai sakraliniai renginiai. Dalis tikinčiųjų (ypač per šventes) atvyksta iš kitų parapijų, Kauno apskrities ir kitų miestų.

Parapijos sielovada šiandien:

Parapijoje šiuo metu darbuojasi klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Tomas Trečiokas, rezidentas kun. Algirdas Akelaitis, altarista kun. Virginijus Lenktaitis, sekmadieniais talkina kan. dr. kun. Robertas Pukenis, diakonas Valdas Šidlauskas, iki 2014 m. kovo 20 d. dirbo altarista jub. kun. Vaclovas Aleksandravičius, kuris prieš du mėnesius iškeliavo pas Viešpatį,
Šv. Mišios aukojamos: mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje kasdien 07.00 ir 08.00 val., sekmadieniais - 08.00 val. Tautos šventovėje kasdien 18.00 val., o sekmadieniais - 09.30 val., 11.00 val., 12.30 val. ir 18.00 val.
Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje nuo 2006 m. šiokiadieniais nuo 09.00 iki 16.00 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o penktadieniais 17.30 val. - Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
Didelį dėmesį parapijoje skiriame Švč. Sakramento adoracijai. Nuolatinių adoruotųjų skaičius išaugo iki 50 tikinčiųjų. Per ataskaitinį laikotarpį parapijiečiai aktyviai dalyvavo ir Kauno arkivyskupijos inicijuotose nepertraukiamose 24 val. Švenčiausiojo sakramento adoracijose Tikėjimo ir Šeimų metų progomis.
Parapijoje kasmet vyksta tradiciškai Advento ir Gavėnios susikaupimo rekolekcijos tikintiesiems ir parapijos mokyklų bei gimnazijų moksleiviams, birželio mėn. vyksta Švč. Jėzaus Širdies, o rugsėjo mėn. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Gegužę vyksta gegužinės pamaldos, birželį – birželinės pamaldos vyksta prie išstatyto Švč. Sakramento, spalio mėnesį 17.30 val. kalbama Rožinio malda.

Šv. Mišių metu tiek sekmadieniais, tiek eiliniais vakarais Šv. Rašto skaitinius skaito Šv. Rašto grupės nariai, seserys vienuolės, parapijos bendruomenės, pastoracinės tarybos nariai ir Jaunų šeimų ratelio nariai.

Parapijos teritorijoje veikia vienuolynai: Dieviškosios Jėzaus Širdies Pranciškonių kongregacija (Žemaičių g. 85), Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserų kongregacija (Anykščių g.1) ir Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos kongregacija (Anykščių g. 22 a) ir Opus Dei namai (Kapsų g. 60 ). Ses. vienuolės dalyvauja parapijos gyvenime, sielovadoje.
Parapijoje dirbantys kunigai didelį dėmesį skiria Gyvajai Bažnyčiai, taip pat rūpinasi, kad kuo stipresnė ir aktyvesnė būtų bendruomenė. Kunigams, padeda nemažas tikinčiųjų aktyvas, kurį sudaro 170 žmonių. Parapijoje veikia įvairios sielovados institucijos. Atsiliepdami į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą apie 200 parapijos tikinčiųjų dalyvavo piligriminėse kelionėse į Šv. Žemę ir apie 100 žmonių lankėsi Romoje, dalyvavo audiencijose su popiežiumi.  (Išsamiau su ataskaita galite susipažinti >>>)

Ataskaita buvo įteikta  metropolitui S. Tamkevičiui SJ

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021