Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atsisveikinimo popietė „Saulės” gimnazijoje (2014-06-25)

Paskelbta: 2014-06-27

Birželio 25 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai priklausančioje „Saulės“ gimnazijoje vyko popietė skirta atsisveikinimui su gimnazijos direktore Aldona Selliene, kuri po 35 metų savo vadovavimo gimnazijai, atsistatydina iš savo užimamų pareigų. 

Birželio 24-ąją, per Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmes, šventinės konferencijos metu, Kauno arkivyskupo dekretu, už krikščioniškų vertybių puoselėjimą ir įgyvendinimą Kauno „Saulės“ gimnazijoje, atsakingą požiūrį rengiant jaunimą pilnaverčiam ir kūrybingam gyvenimui ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą, gimnazijos direktorė apdovanota Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Ta proga gimnazijoje svečiavosi garbūs svečiai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno I dekanato dekanas, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno arkikatedros administratorius vicedekanas. teol. lic kun. Evaldas Vitulskis.

Savo sveikinimo kalboje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo: „Kokia svarbi yra vadovo atsakomybė gimnazijoje. Išlaikytos krikščioniškos tradicijos ir puoselėjamos vertybės, kuomet Lietuva turėjo daug pasikeitimų, ir nepalankiausiais laikotarpiais išsaugota ilgametė patirtis, kuri davė realų pagrindą ir subrandino gerus vaisius. Bažnyčios bendruomenės vardu norėčiau pasakyti patį nuoširdžiausią ačiū. Dieve, padėk, kad tai saugotumėte ir per visą gyvenimą, kai ateis laikas, kai susitiksime su Viešpačiu. Dieve, laimink tolimesnes jūsų gyvenimo dienas” – linkėjo arkivyskupas.

Popietės metu daug gražių žodžių, prisiminimų, sveikinimų ir linkėjimų išsakė kiti garbūs svečiai, kurie atvyko pagerbti ilgametę “Saulės” gimnazijos vadovę: Seimo narės Rasos Juknevičienės vardu, jos padėjėja - sekretorė dr. Aušra Eidukaitytė, Kauno miesto vicemeras Vytautas Vasilenko, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Starkus, gimnazijos absolventas Oksfordo Universiteto magistrantas Arnoldas Pikžirnis, dabartinių ir buvusių tėvų komiteto atstovai - Raimonda Sadauskienė, Vida Meduneckienė, gimnazijos bendruomenė.

Atsisveikindama su gimnazija ir dėkodama visiems už parodytą dėmesį ir nuoširdumą direktorė sakė: “Patikėkite, nėra lengva kalbėti šiandiena jums. Išsakyti jūsų žodžiai negali nejaudinti. Šuoliais bėgau per žydinčius pavasarius ir štai atbėgau dar vieną savo gyvenimo slenkstį.“

Ilgametė gimnazijos vadovė savo kalboje prisiminė vaikystę, tėviškę, sakydama, kad būtent tėviškėje prasideda žmogus. Kalbėjo apie kalbą, dvasią, moralę ir dangų, žmones palietusius jos gyvenimą. Savo gyvenimą palygindama su rugių lauku, kuris susideda ne iš vieno grūdo. Dėkojo visiems bendruomenės nariams, kurie supo ją ilgus darbo metus. Ypatingas padėkos žodis buvo skirtas arkivyskupui už tokį garbų apdovanojimą, Prisikėlimo parapijos klebonui – už ilgametį nuoširdų bendradarbiavimą ir dvasingumo palaikymą gimnazijoje, švietimo skyriaus darbuotojams ir visiems svečiams. „Anot Čiurlionio – pasaulis sudarytas iš spindulių. Rink juos ir sudarysi saulę. Aš surinkau juos ir dovanoju „Saulę“ jums. Pasodinau prie gimnazijos eglutę. Saugokite ją, lai ji užaugs didelė. Tai ir bus mano atminimas.“ - kalbėjo direktorė. Vėliau, visi popietės dalyviai, buvo pakviesti bendrai nuotraukai prie gimnazijos direktorės Aldonos Sellienės pasodintos eglutės“. Turime įvairių dovanų, nelygu kokia malonė mums suteikta. Šv. Paulius laiške Romiečiams (Rom 12,6 – 8) yra pasakęs: “ Kas turi dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, kas paraginti – tegul ragina, kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai.”

Gerbiamos direktorės Aldonos Sellienės atsiliepimas į pašaukimą – mokyti ir vadovauti, skiepyti dorybes ir auginti tikėjimą Dievu, žmogumi ir gyvenimu - tapo gražia pamoka visai gimnazijos bendruomenei. Jos rūpesčiu ir nuoširdžiu darbu Lietuvai padovanota ir išpuoselėta Kauno “Saulės” gimnazija.

Šv. Tomas Akvinietis yra pasakęs: “Trokšti gėrio – tai duoti žmogui tai, - ką jis pajėgus priimti” . Savo kasdieniu pavyzdžiu, kuris skirtas visiems mokiniams, mokytojams, tėvams, kaip dirbti ir gyventi vystant labai svarbią bendruomenės dalį – vaikus ir jaunimą, tai mokymas ir skatinimas tarnauti savo gyvenimu kitiems.  

                                              Kauno „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021