Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didysis Velykų tridienis (2008-03-21– 2008-03-23)

Paskelbta: 2008-03-22

Didysis ketvirtadienis.

Tai pirmoji Kristaus kančios diena, kuria prasideda Didysis Velykų tridienis. Tai diena, kai Kristus „parodė savo meilę iki galo“, tai - Eucharistijos įsteigimo diena ir kunigystės diena.

Šią dieną visi Kauno arkivyskupijos kunigai rinkosi į arkikatedrą, kurioje buvo aukojamos Krizmos Mišios, šventinamas aliejus ir atnaujinami kunigystės pažadai.

Tai tarsi įžanga buvo vakaro pamaldoms, kurios prasidėjo 18 val. Parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, skambant giesmei „Mes ateinam prie altoriaus“, lydimas 12 vyrų ir patarnautojų artinosi prie altoriaus. 

 Skaitoma Evangelija: “Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo“ (Jn 13,1). Paskutinės vakarienės metu rodydamas begalinę meilę, nuolankumą Kristus nuplauna mokiniams kojas: “Jei aš – Viešpats ir mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti“ (Jn 13,35). Klebonas taip pat, nusivilkęs “viršutinį drabužį“, kaip tai darė Jėzus, įsipylęs vandens, pasiėmęs rankšluostį, ima plauti kojas dvylikai vyrų.

Paskutinės Vakarienės metu Kristus savo Dieviškąja galia pavertė duoną savo Kūnu, o vyną – Krauju, atlaikė pirmąsias žmonijos istorijoje Mišias. Tą vakarą Jėzus mums paliko Švč. Sakramentą,  Mišias, Kunigystę. Švč. Sakramentas giedant Garbės himną, lydint procesijai, išnešamas. Po himno vargonai nutyla iki Didžiojo šeštadienio.


Didysis penktadienis.

Šią dieną neaukojamos šv. Mišios, pamaldomis minime Jėzaus kančią, mirtį ir laidojimą. Jėzaus kančia – tai visos žmonijos kančia. Ši diena - tai rimties, apmastymo susikaupimo diena.

Šiandien pagerbiamas kryžius, jis  apgaubtas violetine spalva.  Tai ypatingas momentas, kai klebonas puola ant žemės prieš Kryžių.

Žodžio liturgijoje skaitomi skaitiniai iš Šv. Rašto. Dievas sako: “Štai mano tarną sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi Jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavidalas nepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado“ , toliau seka mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną.                                            

Kita  dalis – kryžiaus pagerbimas. Klebonas iškilmingai nudengia skraiste apgaubtą kryžių ir jį pagarbina priklaupimu bei pabučiavimu. „Štai Kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas, ateikite, pagarbinsime jį“. Priklaupia ir bučiuoja visi kunigai, patarnautojai. Paskutinė apeigų dalis - procesija į Kristaus kapą. Klebonas lydimas patarnautojų eina prie Kristaus kapo, ten išstatomas Švč. Sakramentas. Pasibaigus pamaldoms dar ilgai nesiskirstė žmonės. Vieni būriavosi prie kryžiaus, kiti pasiliko ilgesnei adoracijai prie Kristaus kapo.

Didysis šeštadienis. 

Velyknaktis prasidėjo 20 val. Šventoriuje sukurtas laužas, pašventinta ugnis ir uždegta velykinė žvakė. Klebonas mons. V.Grigaravičius atnešė šią žvakę į bažnyčią ir tikintieji nuo jos užsidegė savo atsineštas žvakutes. Dekanas atėjęs prie altoriaus, įstato žvakę žvakidę, pasmilkęs ją, gieda velykinį šlovinimą.
Baigus šlovinimą prasideda žodžio liturgija. Pastoracinės tarybos nariai skaito visus septynis skaitinius, choras gieda psalmes, vikaras kun. J.Grigonis perskaito Evangeliją pagal Matą.

 

 

Giedama Visų Šventųjų litanija, iškilmingai pašventinamas krikšto vanduo, vėliau seka krikšto pažadų atnaujinimas, aukos liturgija, palaiminimas.

 

Kristaus Prisikėlimas – Velykos

„Kristus buvo, Kristus yra ir Jis bus amžinai! Kristus iš tiesų prisikėlė! Ir teisingi Jo žodžiai: ‚O aš, kai būsiu pakeltas, nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs!‘“(Jn 12,32).

Ir nors Velyknaktis tęsėsi ilgai, šį rytą teko ateiti anksti, susirinkusieji kantriai išbuvo beveik tris valandas. Spūstyje sunku susikaupti maldai, tik džiaugsmingos mintys skrieja viena po kitos. Nuostabi palaima.

 Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis tarp mūsų!Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021