Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato giesmininkų, vargonininkų iškilmė skirta pagerbti šv. Ceciliją (2014-11-24)

Paskelbta: 2014-11-25

Lapkričio 24 d. 18 val. į šv. Mišias paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje rinkosi Kauno I dekanato bažnyčių ir rektoratų giesmininkai, choro vadovai, vargonininkai.

Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, minint šv. Ceciliją, sukvietė visus, kurie giesmėmis džiugina tikinčiuosius, savo nuostabų balsą ir muziką dovanoja Bažnyčiai.


Šv. Mišias aukojo mons. Vytautas Grigaravičius, giedojo parapijos Sumos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko.

Dekanas pasveikino  ir padėkojo susirinkusiems, atėjusiems pagerbti Šv. Cecilijos: „Brangūs giesmininkai, šiandien mes susirinkome pasimelsti už jus, jūsų sėkmę, padėkoti Dievui už Jo dovaną – gebėjimą giesme džiuginti širdis. Semkitės stiprybės, išminties, ir dvasingumo iš mūsų tautos praeities, Šventojo Rašto, kuris prabyla į mus pamokančiu Dievo žodžiu. Taip pat pasimelskime už buvusius vargonininkus, giesmininkus, kurie neabejotinai jau regi Dievo veidą. Melsdamiesi už juos, kartu prašykime jų užtarimo pas Dievą, už savo netobulumus ir silpnybes.“

Homilijoje monsinjoras supažindino kaip Cecilija tapo šventoji ir Bažnyčios vargonininkų bei giesmininkų globėja: „Vienoje legendoje pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija grojusi vargonais, kitoje – taip pat per savo vestuves, užgrojus muzikai, Cecilija užgiedojusi: „Padaryk, Viešpatie, mano širdį ir mano kūną švarų, kad aš būčiau verta“"...(išsamiau žr.>>>)

Po Mišių  buvo sugiedota šv.Cecilijos litanija ir  visi buvo pakviesti pabendravimui į konferencijų salę. Bendra nuotrauka prisiminimui bei  agapė prie arbatos puodelio bei torto. (Fotografija V. V. Liaudanskaitės - Vaitkevičienės)


 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021