Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijos institucijų nariams Birštone (2014-12-06)

Paskelbta: 2014-12-10

Gruodžio 5 – 6 d. Birštone vyko parapijos aktyvo Advento rekolekcijos, kurias jau antri metai veda kun. Algirdas Akelaitis. Rekolekcijos prasidėjo penktadienio vakarą Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas dekanas mons. Jonas Dalinevičius.

Po vakarienės susirinkome pabendrauti į Kaišiadorių vyskupijos svečių namų „Tulpė“, kur buvome apsistoję, konferencijų salę. Rekolekcijų organizatorė Jūratė Matikovienė, palinkėjusi dvasinės ramybės ir atsinaujinimo, perskaitė Pradžios knygos pirmąjį skyrių apie pasaulio sukūrimą. „Dievas sukūrė žmogų panašų į save – taigi irgi kūrėją“, – tęsė Jūratė ir pakvietė visus išbandyti savo kūrybinius gabumus piešiant ant vandens. Apie šį piešimo būdą trumpai papasakojo menininkė Katerina ir parodė, kaip tai daroma, o po to ir mes panorome patirti kūrybos džiaugsmo kibirkštėlę. Tai buvo nuostabi atgaiva ir geras nusiteikimas rytdienos rekolekcijoms.

Šeštadienio rytą rekolekcijų vadovas kun. Algirdas Akelaitis aukojo šv. Mišias mūsų intencija Birštono bažnyčioje. 10 val. rekolekcijos prasidėjo malda.

Šiais metais rekolekcijų vadovas pakvietė žvelgti į save ir klausti savęs: „Kas aš esu? Koks mano santykis su Dievu ir kitu žmogumi ?“ Išsiskaičiavimo būdu susiskirstę į atskiras grupeles, gavome apmąstymui du klausimus: “Kas yra svarbiausia mūsų santykyje su Dievu?“ ir „Kas svarbiausia santykyje su kitu žmogumi?“ Užsirašęs grupelių atsakymus kun. juos komentavo tarsi mokslininkas, kuris bando „sukritikuoti“ atsakymus ieškodamas tiesos deimančiukų. Į „dešimtuką“ niekas nepataikė. Po jų sekė trečiasis klausimas: „Kuo skiriasi šie du teiginiai iš Senojo ir Naujojo Testamentų: Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų (ST) ir Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25, 40)?“ Jį pavyko išgliaudyti tiems, kurie pastebėjo antrajame teiginyje kalbantį Jėzų.

Apibendrindamas kun. Algirdas kalbėjo, kad gyvenimas yra santykis, jei jo nėra, nėra ir gyvenimo. Žmogus yra santykiškas asmuo, kuris neišgyvena santykio, nėra žmogus.Jis išskyrė du santykio deimančiukus: 1) santykis yra susitikimas; jei nesusitikai, santykio nėra; 2) santykis visada turi būti regimas. Kultūringas žmogus visada bus gerbiamas visose kultūrose, svarbiausia leisti kitam žmogui būti kitokiam! Mūsų, krikščionių, tarpusavio santykis yra Jėzuje Kristuje. Jėzus tarsi sako: „Aš esu tavo santykių centras, viskas vyksta per mane.“

Po trumpos pertraukėlės, praleistos Nemuno krantinėje žvelgiant į ledo aptraukiamą upę, vėl biro klausimai: „Kaip matome Jėzaus sūnystę Dieve?“ ir „Kaip galiu apčiuopti tą sūnystę?“, į kuriuos bandėme ieškoti atsakymų.

Teologai sako, kad Jėzaus sūnystė Dieve atsiskleidžia visu Jėzaus įvykiu – nuo angelo Gabrieliaus apreiškimo Mergelei Marijai iki įžengimo į dangų. Esmė perduodama žodžiais: „Per Jį, su Juo ir Jame Tau, Visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia visa šlovė ir garbė per amžius.“ Pagrindinis bruožas yra tai, kad Jėzus savo sūnyste dalijasi su žmonėmis. Tai, ką patiriame su Jėzumi, kreipdamiesi į Dievą, yra mūsų santykio su Dievu apraiškos. Tačiau mūsų santykis su Dievu yra kitoks nei Jėzaus ir Jėzaus malda yra kitokia nei mūsų – ji yra slėpinys. Ir paskutiniai, vienas kitą vejantys rekolekcijų vedėjo klausimai: „Kokia malda stipriausia? Kas yra šv. Mišių aukos esmė? Kas mes, žmonės, esame šv. Mišių liturgijoje? Koks liturgijos tikslas?“Stipriausia malda yra Eucharistija, nes jai vadovauja pats Jėzus. Mes atnešame savo gyvenimus, kartu su Kristumi juos aukojame Dievui. Dalyvauti šv. Mišiose – tai suvokti, ką darome, kaip dalyvaujame. Kunigo uždavinys per šv. Mišias konsekruoti aukas, žmonės aukoja savo gyvenimus. Jei šito jie nedaro, kunigas tuščiai konsekruoja. Liturgijos tikslas – mūsų pašventinimas. Mes esame varganas mistinis Kristaus Kūnas, ir per Komuniją Jėzus veikia mumyse, kad augtume Jame, labiau panašėtume į Jį, sugebėtume mylėti kaip Jis.

Baigdamas rekolekcijas kunigas Algirdas uždavė „namų darbą“ visiems metams –gilintis į šv. Mišių liturgijos esmę. Dėkojame parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir Jūratei Matikovienei už puikų rekolekcijų organizavimą, kun. Algirdui Akelaičiui už nuoširdų dalijimąsi savo dvasiniais lobiais, gebėjimą sužadinti troškimą giliau pažinti Jėzų, o visiems dalyviams – už bendrystės džiaugsmą.

Pastoracinės tarybos narė Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021