Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – jubiliejinių iškilmių kulminacija (2014-12-26)

Paskelbta: 2014-12-29

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje nuo lapkričio 1 d. prasidėjo gausūs renginiai, skirti šios bažnyčios kertinio akmens pašventinimo 80-mečio jubiliejui ir bažnyčios konsekracijos 10-mečiui paminėti.

Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, pagal tradiciją tą dieną, kai buvo iškilmingai konsekruota atstatytoji Tautos šventovė, vyko šių jubiliejinių iškilmių kulminacija. Iškilmės, kurias transliavo Lietuvos televizija, prasidėjo šv. Mišiomis. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras K. Kėvalas, Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas, vyskupas emeritas J. Preikšas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius ir Benediktinių vienuolyno kapelionas mons. A. Grušas, prelatas prof. habil. dr. S. V. Vaičiūnas, mons. dr. Andres Lavin (Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei prelatūra), Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, parapijos ir Kauno arkivyskupijos kunigai.

Į iškilmes taip pat atvyko Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo tarybos komiteto nariai, LR Seimo nariai, Kauno m. savivaldybės atstovai, bažnyčią padėję statyti bei jos aplinką tvarkyti įmonių atstovai ir visi tie, kuriems brangi yra ši šventovė. 


Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pasveikino visus susirinkusius į šias iškilmes.

Homilijoje jis kalbėjo apie antrąją Kalėdų dieną Dievo Žodyje minimą pirmąjį kankinį – šventąjį Steponą, drąsiai skelbusį Gerąją Naujieną, liudijusį Kristaus prisikėlimą. Arkivyskupas pabrėžė, kad būti krikščioniu, liudyti Evangeliją yra nelengva ir šiandien, nes jie užmėtomi, tiesa, žodžių akmenimis, kai gina gyvybę, šeimą, kai pasisako už krikščioniškas vertybes teisės aktuose. Pasaulis nori, kad krikščionys tylėtų. Džiugu nors tiek, kad Lietuvoje krikščionys nepersekiojami, kaip kai kuriuose musulmoniškuose kraštuose.

Arkivyskupas trumpai priminė pagrindinius paminklinės  Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istorijos momentus. Jis citavo Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną, prieš aštuoniasdešimt metų šventinant bažnyčios kertinį akmenį sakiusį, jog ši „Bažnyčia – tautos laisvės paminklas. Jis ženklina kryžiaus kelius, kuriais teko eiti tautai ir Bažnyčiai. Lietuvių priespaudos ir nelaisvės neregėjusi jaunoji karta teatsimena, jog laisvėje augti – nuolat budėti jos sargyboje. Mus džiugins Prisikėlimo šventovė. Kryžiaus ženklas – tikėjimas, meilė, viltis." (Išsamiau homiliją  skaityti >>>)

Baigdamas arkivyskupas dėkojo visiems, kurie į šį bažnyčios pastatą sudėjo daugybę vilčių, ir kartu ragino neužmiršti kasdien statyti širdžių šventovę.

Šv. Mišiose giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro  Bingelio.

Po palaiminimo už nuopelnus Kristaus Prisikėlimo parapijai ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ buvo apdovanoti Kauno m. meras Andrius Kupčinskas, LR Seimo narė Rasa Juknevičienė, pastoracinės tarybos nariai Diana ir Germanas Balkai. 

Po to arkivyskupas palaimino atminimo ženklą  „Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004-2014“, kuris yra pritvirtintas prie bažnyčios sienos.

Po iškilmingų šv. Mišių į konferencijų salę susirinkę kviestiniai svečiai dalijosi mintimis, kaip buvo renkamos lėšos bažnyčios statybai, kaip vyko jos atstatymas ir kaip visi nekantriai laukė, kada nušvis šios bažnyčios prisikėlimo šviesa. Apie prabėgusius metus ir atliktus darbus svečiams priminė parodytas Juozo Ruzgo filmas.

Šios iškilmės buvo graži proga su džiaugsmu prisiminti apie nuveiktus darbus, pabendrauti ir padėkoti tiems pasišventusiems žmonėms, kurie negailėdami laiko, žinių, jėgų statė šią bažnyčią, kūrė savo laisvos tautos naujoms kartoms prasmingą būtį su Dievu. Telaimina Viešpats visus!

Dėkojame už fotografijas Kauno kunigų seminarijos klierikui  Emiliui Vasiliauskui ir fotografui R. Šakniui.                                               

                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021