Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje atsisveikinta su Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku jubiliatu, docentu, teologijos daktaru Algimantu Vincentu Kajacku (1932-1961-2015) (2015-01-17)

Paskelbta: 2015-01-17

Sausio 16-osios popietę kanauninko, teologijos mokslų daktaro, docento Algimanto - Vincento Kajacko žemiškieji palaikai buvo pašarvoti paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Vakare už velionį buvo aukojamos šv. Mišios. 


Jų šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo prelatas, profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Steponas Vaičiūnas, monsinjoras Artūras Jagelavičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas, Vilkaviškio vyskupijos kanauninkų kapitulos pirmininkas, Aleksoto parapijos klebonas kanauninkas Valius Zubavičius, kun. Kazimieras Ambrasas SJ, Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas, Kauno Šv. Dvasios parapijos vikaras kun. Julius Grigonis, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Homiliją sakęs mons. A. Jagelavičius išryškino velionio atsidavimą kunigiškajam pašaukimui, inteligenciją, išreiškė viltį, kad gerieji darbai, kanauninko atlikti žemėje, dar ilgai bus prisimenami ir duos vaisių.


Sausio 17-ąją, 10.00 val. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje už velionį kan. A. V. Kajacką buvo aukojamos šv. Mišios, kurių šventimui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo prel. V. S. Vaičiūnas, mons. A. Jagelavičius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, Šv. Mikalojaus bažnyčios rektorius, Benediktinių vienuolyno kapelionas monsinjoras Adolfas Grušas, Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Andrius Alminas, Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Nerijus Pipiras, kun. Virginijus Lenktaitis, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Homiliją sakęs prel. V. S. Vaičiūnas priminė visiems susirinkusiems velionio biografijos bruožus, išryškindamas kunigiškąjį uolumą, maldos gyvenimą, meilę Bažnyčiai, Jos istorijai, bažnytiniam menui, liturgijai. Baigdamas homiliją, prelatas išreiškė viltį, jog garbingam tarnui kanauninkui Algimantui amžinybė bus netuščia.

Pasibaigus šv. Mišioms apeigas prie velionio karsto atliko prel. V. S. Vaičiūnas. 

Velionio palaikai buvo iškilmingai išlydėti į Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią. Kanauninkas amžinojo poilsio atguls šios bažnyčios šventoriuje.

 Fotografijos R. Šaknio.

 

Parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021