Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai parapijoje (2015-06-14)

Paskelbta: 2015-06-15

Liepos 14 d., sekmadienį, 11.00 val. parapijoje vyko Švč. Jėzaus Širdies atlaidai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo kun. Algirdas Akelaitis.

Įžangoje kun. Algirdas kalbėjo, jog Švč. Jėzaus Širdies iškilmę pirmieji pradėjo švęsti jėzuitai. Ir koks gražus sutapimas – šiomis dienomis Kauno arkivyskupu paskirtas yra jėzuitas vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kun. A. Akelaitis pakvietė susirinkusius melstis už naująjį arkivyskupą ir jo sėkmingą bendravimą su tikinčiaisiais, kunigais ir vyskupais.


„Ar girdėjote, kad jau keletą dienų prieš šv. Mišias Žaliakalnyje vis skirtingomis melodijomis skamba varpai, kviesdami parapijiečius į pamaldas, tai skamba mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje naujai sumontuoti varpai,“ - kalbėjo kunigas. Vėliau jis pašventino varpus.

Homiliją kun. Algirdas pradėjo sakydamas, kad pamaldumas į Jėzaus Širdį yra vienas iš tų pamaldumų, kuris atskleidžia vieną iš Bažnyčios genijų. Biblijoje apie tai nerašoma, tai atsiradę žymiai vėliau. Yra pavojus, kad nebūtų sumenkintas požiūris į Jėzaus Širdį per maldas, ypač kai vaikai nuo mažumės yra jų mokomi. Jie „iškala“ maldeles, nesuprasdami jų prasmės. Vėliau gali taip ir išlikti – mechaniškas kartojimas žodžių, neįsigilinant, neišgyvenant, nejaučiant tikrosios esmės.

Biblijoje širdis – tai dvasinio žmogaus gyvenimo centras. Niekas negali iki galo pažinti žmogaus širdies, juolab Jėzaus Širdies, per kurią išgyvename asmenišką ryšį su Dievu. „Daugelis manęs nepažįsta“, - sako Viešpats ir tai tiesa. Neįmanoma pažinti kito, netgi savo širdies, nebent kažkokiu būdu sugebėsi atsiverti. Kartais per išpažintį nustembi, kiek daug nuodėmių priskaičiuoji, tačiau kartais priešingai nustembi, kaip tu, būdamas menka žemės dulkė, tiek daug gero nuveikei. Taigi, tik vienintelis Dievas pažįsta žmogaus širdį, veikia ją ir per ją skatina geriems, kartais net netikėtiems darbams.

Baigdamas homiliją kun. Algirdas pasiūlė nusipirkti Jėzaus Širdies medalikėlį ar paveikslėlį, laikyti jį prie savęs ir žvelgiant į jį išgirsti Dievo žodžius: „Tu esi Asmuo, sukurtas pagal mano paveikslą. Per mano Sūnaus Jėzaus Širdį esi mano mylimas ir vienintelis toks“.

Po šv. Mišių liturgijos ir Šv. Komunijos klebonas mons. V. Grigaravičius pranešė tikintiesiems, kad kun. Algirdas Akelaitis yra iškeliamas į kitą parapiją ir šį sekmadienį paskutinį kartą aukoja šv. Mišias mūsų bazilikoje.

Klebonas V. Grigaravičius  padėkojo kun. Algirdui  už trejų metų nuoširdžią tarnystę, dvasingumą, sakralumą aukojant šv. Mišias bei gilius, teologinius pamokslus ir įteikė jubiliejinį medalį „Kristaus Prisikėlimo bažnyčia 1934-2004 -2014“.

Tikintieji dėkingumą išreiškė ilgais plojimais. Po to visi dalyvavo procesijoje su Švč. Sakramentu. 

Atlaiduose giedojo Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos choras, choro vadovas Kęstutis Baranauskas.

 Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021