Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (2015-08-24)

Paskelbta: 2015-08-25

Rugpjūčio 24 d., pirmadienį,  Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojai ir katechetai po vasaros atostogų susirinko į pirmą posėdį. Posėdyje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos tikybos mokytojai ir katechetai.

Posėdis pradėtas bendra malda, dėkojant Dievui už patirtas malones, dvasinę ramybę, poilsį atostogų metu ir prašant Dievo malonės bei palaikymo naujais mokslo metais.

Mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie sielovados situaciją parapijoje ir kvietė su naujomis jėgomis ir pasiryžimu toliau darbuotis Viešpaties ir jaunosios parapijos kartos gerovei.

Buvo naujai peržvelgtos sakramentinio paruošimo galimybės parapijoje, pasiskirstyta kas ruoš Atgailos bei Sutaikinimo, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams vaikus ir jaunuolius, tartasi kaip suburti tėvelius ir padėti jiems gilintis į tikėjimo tiesų mokymą. Taip pat buvo patikslintas susitikimų laikas ir paskirstyti kabinetai, kuriuose vyks katechezės pamokos parapijiečiams, jų vaikams, jaunimui.


Planuojama parapijoje vesti Alfa kurso programą dviem srautais - šeimoms bei parapijos bendruomenei. Vėliau buvo aptarta tikybos mokymo situacija parapijos mokyklose.

Monsinjoras palinkėjo visiems nuoširdaus darbo su moksleiviais, gražaus mokyklų bendradarbiavimo su parapija, dvasinio atsinaujinimo dalyvaujant kvalifikaciniuose seminaruose, dvasinėse rekolekcijose.

Sekančiame posėdyje numatyta aptarti būsimų Šventųjų Gailestingumo metų gaires.

Posėdis baigtas bendra malda ir gražiu nusiteikimu pakviesti parapijos mokyklų bendruomenes Rugsėjo 1-osios, Naujų mokslo metų šventę, pradėti dvasiniu nusiteikimu, dalyvaujant šv. Mišiose, kurios vyks rugsėjo 1 d. 11.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021