Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Tradicija tęsiama: 11- toji Fatimos Dievo Motinos viešnagė Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2015-08-28)

Paskelbta: 2015-08-29

Rugpjūčio 28 d. tradiciškai sulaukėme TFP (“Tradition, Family, Property” – Tradicija, Šeima, Nuosavybė) asociacijos narių, kurie kasmet aplanko Lietuvą.

Šiais metais tai jau 11-oji viešnagė mūsų parapijoje, tik pirmoji M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

17.30 val. prie bazilikos durų svečius sutiko parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius ir uždėjęs Švč. M. Marijai dėl kelionės nuimtą karūną bei rožinį pakvietė visus į baziliką.


TFP organizacijos atstovai iškilmingai procesijoje įnešė Fatimos Marijos statulą ir pastatė presbiterijoje ant gėlėmis papuoštos pakylos.

Pamaldos prasidėjo giedant Švč. Mergelės Marijos litaniją. 18.00 val. šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Šv. Mišių pradžioje klebonas padėkojo svečiams už jų prasmingą veiklą ir pakvietė visus kartu melstis už a.a. Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarą Antaną Račą, kuris eilę metų lydėdavo šios delegacijos narius Lietuvoje, kvietė melstis už vaikus, ir jų tėvelius, kurie šį vakarą priims Pirmąją šv. Komuniją ir prašyti Dievo Motinos globos Naujų mokslo metų proga čia susirinkusiems vaikams bei melstis už parapijos šeimų bendruomenės piligrimus, kurie rugsėjo mėnesį vyks į Fatimą, padėkoti Dievo Motinai Marijai, prašyti jos užtarimo bei nuolankumo pas Dievą.

Šv. Mišių pabaigoje monsinjoras pakvietė visus vaikus prie altoriaus ir karu su parapijos vikaru kun. L. Šipavičiumi kiekvienam suteikė palaiminimą.

Po šv. Mišių tikintieji ėjo prie Fatimos Marijos statulos: dėkinga širdimi norėjo priglusti prie mūsų dangiškosios Motinos kojų, pabučiuoti, išsakyti savo maldas, rūpesčius, prašymus, padėkas, pabūti su Ja tyloje.

Išeinančius iš bazilikos tikinčiuosius TFP nariai apdovanojo 2015-2016 m. kalendoriumi, o  parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius  svečiams  prisiminimui įteikė albumą  apie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios istoriją.

Svečius  lydėjo ir globojo Krikščioniškosios kultūros instituto generalinė direktorė Rita Blinstrubienė. Fotografijos  R. Šaknio ir parapijos referentės A. Narušienės.

                                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021