Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Didžiojo ketvirtadienio pamaldos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2016-03-24)

Paskelbta: 2016-03-25

Kovo 24 d., Didįjį ketvirtadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje prasidėjo Didysis Velykų tridienis Krizmos Mišiomis, į kurias rinkosi Kauno arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai.

Šiose šv. Mišiose buvo  šventinama šventoji krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai.

„Pradedame Didįjį Velykų tridienį, dėkodami gerajam Dievu už didžias dovanas – Eucharistiją ir Kunigystę. Tegul bus tai mūsų širdžių perkeitimui ir padėkai“, – sakė liturgijai vadovavęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas (išsamiau skaityti >>>).


Vakare 18.00 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo švenčiamos Paskutinės vakarienės šv. Mišios, minint Jėzaus atsisveikinimą su mokiniais prieš savo kančią Paskutinėje vakarienėje ir Eucharistijos įsteigimą. Šių Mišių liturgijai vadovavo Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Linas Šipavičius ir kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis ir  svečias  kun. Petras Pich.


Mišių pradžioje, primenant Eucharistijos sakramento įsteigimą, skambant varpams nuskambėjo himnas „Garbė Dievui aukštybėse“. Himnui pasibaigus, nutilo vargonai ir varpai.

Homilijoje kun. Virginijus Lenktaitis išsamiai išaiškino Paschos kilmę, reikšmę. Senajame Testamente ji reiškė perėjimą, žydų tautos išėjimą iš Egipto nelaimės, o Naujajame Testamente ji įgavo naują prasmę – Jėzaus kaip avinėlio auką už pasaulio nuodėmę.

 


Didįjį ketvirtadienį Jėzus įsteigė Eucharistiją, kurios metu krikščionys švenčia prisimindami šią Jėzaus auką ir prisikėlimą, Jo šlovę ir pergalę prieš mirtį. Tai didžiausio Jėzaus stebuklo diena! Tai Eucharistijos įkūrimo prieš kančią paskutinė Kristaus laisvės diena.

Skambant giesmei, klebonas mons. V. Grigaravičius, nusivilkęs arnotą plovė kojas dvylikai vyrų.


Šv. Mišių liturgijos apeigose dalyvavo parapijos tikybos mokytojai: jie skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, rinko aukas.


Mišių pabaigoje procesijoje Švč. Sakramentas buvo perneštas į garbinimo altorių. Tikintieji suklupo tyloje pagarbinti Švč. Sakramento, išgyventi Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo didįjį slėpinį.

                                                               Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021