Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios „Paskutiniojo skambučio“ proga Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos gimnazijų abiturientams (2016-05-27)

Paskelbta: 2016-05-27

Gegužės 26 d. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos ir Kauno Jono Jablonskio gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga.


Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – dešimtokai.


Mokiniai įteikė kiekvienam gimnazijos abiturientui mažą žvakutę, kurią kvietė uždegti savo intencija prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, galėtų išsakyti Dievui savo padėką, patikėti svarbiausius gyvenimo tikslus, puoselėjamas viltis dėl būsimų egzaminų ir jų gyvenimo kelio pasirinkimo. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius. Šv. Mišių metu giedojo „Saulės“ gimnazijos mokinių choras „Akordas“, vadovaujamas gimnazijos meno vadovės Jovitos Kulakauskienės. Jungdamiesi į šv. Mišių liturgija abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Dievui išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje.


Savo homilijoje parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kalbėjo:„Šv. Mišios jūsų „Paskutiniojo skambučio“ proga jau tapo gražia tradicija. Su kokiomis viltimis atėjote čia ir kokia intencija, tikiuosi, jūs išsakėte uždegdami žvakutę. Prašykite Dievo palaimos, kad sėkmingai išlaikytumėte egzaminus, nes nuo to priklausys jūsų ateitis. Šiandien abiturientų veiduose džiaugsmas ir šypsenos, o rytojus dar pilnas nerimo, nes dar laukia pats svarbiausias išbandymas – egzaminai. Jėzus atsisveikindamas su žemiškuoju gyvenimu mokiniams kalbėjo: „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“ (Jn 16,16). Mokiniai nieko nesuprasdami žvelgė į Mokytoją. Jie tuomet nesuprato, kad Jėzus kalba apie nepaprastai greitai prabėgantį laiką. Iškeliaudamas Jėzus norėjo atkreipti dėmesį, kad gyvenimas žemėje yra laikinas, greit prabėgantis. Ką tik girdėtoje Evangelijoje Jėzus sėdinčio prie kelio aklojo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ (Mk 10,51).


Šventajame Rašte kelias, tai troškimų ugdymas, kad žinotume, ko prašyti. Aklasis elgeta vaizduoja kiekvieną, kuris yra apsisprendimo kelyje. Mieli abiturientai, šiandien jūs tarsi aklasis Bartimiejus, stovite pasirinkimo kryžkelėje. Jūsų širdyse nerimas, gal net baimė. Jūs svarstote, kuriuo keliu pasuksite. Šiandien jūs apsisprendimo kelyje. Ar įkalinsite save kasdieninių minčių kalėjime, ar ryšitės sutraukyti savimanos grandines, neteiksite sau ypatingos svarbos! Kai žmogus nesusireikšmina, kai jo nepersekioja manija kuo geriau pasirodyti ir gauti kuo geresnį įvertinimą, tuomet jo gyvenimas tampa prasmingas, kupinas džiaugsmo ir palaimos. Vienam pačiam neįmanoma šito pasiekti. Mūsų, katalikų, išsigelbėjimas yra pasitikėjimas Dievu. Per maldą kreipiamės į jį prašydami padėti nugalėti savo silpnybes, savo egoizmą, puikybę ir žengti į aukštesnį sąmoningumo lygį, kuris skatina dvasiškai tobulėti. Kai kalbu apie dvasingumą, turiu omeny tam tikrą santykį su Dievu, dieviškų savybių – meilės, atlaidumo, gerumo, gailestingumo, vidinės ramybės ir palaimos augimą. Dvasingumas nėra dogmų ar taisyklių rinkinys, bet šviesa ir džiaugsmas, kurie pasireiškia per meilę ir šių jausmų skleidimą aplink save. Baigdamas noriu palinkėti, kad vienas iš gyvenimo tikslų jums būtų – pažinti Dievą. Ne tik žinoti, kad Dievas yra, bet pažinti Jį, jausti Jo artumą, nes tik su Jo pagalba sugebėsite įveikti visas kliūtis, trukdančias gyventi prasmingą, sėkmingą, visavertį ir laimingą gyvenimą. Visada palaikykite bendrystę su Dievu.


Ateikite į Dievo namus pasisemti Vilties ir Dievo Meilės, kad galėtumėte būti stiprūs savo pasirinkimuose. Lai Dievas laimina jūsų visų pasiryžimus laikant egzaminus ir renkantis gyvenimo kelią,“ – linkėjo klebonas.

„Saulės“ gimnazijos mokinių tėveliai, atsidėkodami parapijos klebonui, Bažnyčiai už abiturientų dvasingumo ugdymą, jų nuolatinį palaikymą maldoje, dvasines rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje, dovanojo gėles, kurias atnašų procesijoje aukojo gimnazijos moksleiviai, o parapijos jaunimui, jų kabinetui – žvakes. Jono Jablonskio gimnazija dovanojo parapijos kunigams arnotą ir stulą.


Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino gimnazijų abiturientus, mokytojus, vadovus, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų gyvenimo tikslas ir palinkėjo, kad atverdami naująjį savo gyvenimo langą gimnazistai visada pasitikėtų Šventosios Dvasios galia, jos teikiamomis dovanomis, kurios įgalins jaunimą brandinti savo tikėjimą.


Vėliau, „Saulės“ gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka, kurią vedė klasių auklėtojos. Pasibaigus pamokai gimnazijos aktų salėje vyko „Paskutiniojo skambučio“ iškilmė. Šventėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, moksleivių tėveliai, mokytojai, svečiai. Išsakyti sveikinimai, geriausiems moksleiviams įteikti padėkos raštai, padovanoti simboliniai skambučiai, vienuoliktokams perduotas simbolinis raktas, mokytojams gražiausios gėlės – visa tai, tai gražus abiturientų palydėjimas prie egzaminų slenksčio.

                                                     „Saulės“ gimnazijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021