Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmė (2016-05-29)

Paskelbta: 2016-05-30Gegužės 29 d., sekmadienį, švenčiant Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, Kaune surengta Devintinių procesija su Švč. Sakramentu.


Tai pirmoji Devintinių procesija, kuri sujungė dvi Kauno bazilikas - M. V. J . Kristaus Prisikėlimo baziliką ir Šv. Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką.

 


Devintinių iškilmė prasidėjo M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis.


Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ,   „Marijos radijo“ programų direktorius G. Blužas, Jėzaus draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas G. Vitkus SJ, Kauno I dekano dekanas  mons. V. Grigaravičius ir kitų bažnyčių bei  rektoratų kunigai, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.


Vysk. Kęstutis Kėvalas per homiliją kalbėjo, jog šiandien švenčiama ypatinga Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė, minint brangiausią dovaną – Eucharistiją. Šios iškilmės tai yra proga padėkoti Dievui, pasirinkusį tokį būdą – per Eucharistiją atiduodant save – pasilikti žmogumi.


Po šv. Mišių gausiai lydima tikinčiųjų iškilminga procesija su Švenčiausiajame Sakramente mus laiminančiu Jėzumi ėjo giesmėmis šlovindama Dievą Kauno gatvėmis: Žemaičių g., Laisvės alėja bei Vilniaus gatve. Procesijoje dalyvavo pašvęstojo gyvenimo seserys, miesto parapijų bei rektoratų bendruomenių atstovai su vėliavomis.  Šalia  monstrancijos,  kurią nešė Kauno kunigų seminarijos klierikai,  pasipuošusios vainikėliais ant galvų, rankose laikydamos  po baltą lelijos žiedą  ėjo mūsų parapijos jaunų šeimų atžalos, lydimos tėvelių.


Procesijos metu giedojo Kristaus Prisikėlimo bazilikos, Šv. Pranciškaus (jėzuitų), Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Šv. Gertrūdos rektoratų chorai ir seserys benediktinės. Giedotojams vadovavo ses. Celina Galinytė OSB. Procesijoje talkino savanoriai.


Jėzus Kristus, visiems laikams pasilikęs Eucharistijos dovanoje, buvo pagarbintas sustojus keturiose vietose, klausėmės Dievo Žodžio ir homilijų.


Prie altorėlio ant Įgulos bažnyčios laiptų Evangeliją pagal Matą ir homiliją sakė kun. A. Kazlauskas.

Antrasis sustojimas – Šv. Gertrūdos bažnyčia. Altorėlį papuošė šv. Getrūdos bažnyčios tikintieji, o Evangeliją apie Morkų  ir homiliją sakė kun. K.K. Brilius  MIC.


Trečiajame sustojime prie LR istorinės prezidentūros kiemelio Evangeliją pagal Luką skelbė kun. G. Vitkus SJ.

Ketvirtajame – prie arkivyskupijos Jaunimo centro Evangeliją pagal Joną skelbė mons. A. Grušas.Nuoširdžia ir džiaugsminga padėkos Viešpačiui už Eucharistijos dovaną nuotaika procesija baigėsi Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupui Kęstučiui Kėvalui suteikus palaiminimą.

Viešpatie, Jėzau, mūsų Valdove, teikis priimti garbę ir šlovę!

 

Išsamiau skaityti apie Devintinių procesiją   >>>

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021