Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigiamoji konferencija „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas Gailestingas“ Lk 6,36 (2016-05-27)

Paskelbta: 2016-05-30


2016 m. gegužės 27 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigiamoji konferencija „ Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas Gailestingas“ (Lk 6,36).

Konferenciją vedė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Konferencijoje dalyvavo dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojai, katechetai, arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė Inga Rakauskienė, koordinatorė Ilona Jurevičiūtė, Kauno I dekanato katechetikos centro vadovė Nijolė Kulėšienė.


Konferencijos tikslas: pažymint Gailestingumo Jubiliejaus metus, įsigilinti į gailestingumo slėpinį, kad išgirstos mintys, patyrimai, atlikti gailestingumo darbai, asmeniškai, šeimose, bendruomenėje ir ugdant jaunąją kartą, įkvėptų ir padėtų suvokti gailestingumo gelmės ir Atgailos sakramento prasmę bei skatintų dalintis patirtu gailestingumu.

Mokytojams sveikinimo žodį tarė mons. Vytautas Grigaravičius. Dekanas palinkėjo mokytojams stiprybės, gražaus pasidalinimo metų patirtimi ir prisiminimais. Už bendradarbiavimą ir atliktus darbus mokytojams ir katechetams dėkojo metodininkė Inga Rakauskienė.

 

Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai, kurie atliko muzikinius kūrinius fleita, fortepijonu, sugiedojo giesmę skirtą Švč. Mergelei Marijai.


Pirmoji konferencijos dalis prasidėjo pranešimu „Gailestingumo jubiliejus - ypatingas malonės ir dvasinio atsinaujinimo laikas“, kurio pranešėjas – Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Savo pranešime monsinjoras pasveikino mokytojus sakydamas: „Popiežius Pranciškus viename susitikime su katechetais kalbėjo: „Būti katechetu reiškia liudyti ir skelbti tikėjimą su visu reikiamu asmeninio gyvenimo nuoseklumu. Tai žinoma nėra lengva, bet labai svarbu, nes Bažnyčia auga dėka aktyvių Evangelijos skelbėjų asmeniško gyvenimo patrauklumo. Būti geru katechetu ir geru tikybos mokytoju, reiškia pirmiausia būti pavyzdingu krikščioniu, mylinčiu Kristų ir žmones.“(plg., žr. 2013-09-27).  Išsamiai skaityti >>>


Mieli tikybos mokytojai ir katechetai, kurie pašaukti labai svarbiai misijai – ugdyti jauno žmogaus sielą, vesti juos Dievo pažinimo ir tikėjimo keliu. Tai viena kilniausių švietimo ir auklėjimo profesijų, nes tikėjimas yra pats brangiausias turtas, kurį galime perduoti ateities kartoms, tai pagalba vaikams, paaugliams, jaunimui pažinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų Kristų. Meilės ir gailestingumo žmogui, artimui, juolab svetimam vaikui neįmanoma išsiugdyti, nusipirkti. Tai yra Dievo dovana, kurios priėmimui reikalingas Viešpaties artumas. Labiausiai aišku tai įvyksta per maldą, dalyvaujant Eucharistijoje, adoruojant Švč. Sakramentą . Paklauskite savęs: „Kaip dažnai ateinu prie Švenčiausiojo asmeninam pokalbiui su Jėzumi ? Kaip dažnai ateinu ir išdėstau Jam savo rūpesčius, savo nerimą, savo nesėkmes? Kaip dažnai prašau Jo malonės, suteikti man savo meilės ir gailestingumo, kad gebėčiau tapti „meilės ir gailestingumo sala“ apleistiems, vienišiams, dėmesio ištroškusiems vaikams? Kaip dažnai dėkoju Dievui už pavykusią pamoką, už gebėjimą atleisti neklaužadai, atrasti švelnų žodį pikčiurnai?“ Su Dievo pagalba jūs visa tai galite pasiekti, nes esate Dievo pašaukti, esate Jo bendradarbiai, - kalbėjo dekanas.


Sekančioje konferencijos dalyje „Gailestingumo ženklai mūsų gyvenime“ vyko Kauno I dekanato parapijų bei rektoratų tikybos mokytojų ir katechetų veiklos pristatymas. Kauno I dekanato parapijų KMC vadovai pristatė savo parapijose bei mokyklose vykusius įvairius renginius, susitikimus, akcijas, bendradarbiavimą su parapijų Caritas organizacijomis, išvykas į vaikų dienos centrus, vaikų namus, gailestingumo ir atgailos tema vestas rekolekcijas, piligrimines kelionės ne tik moksleiviams, bet ir mokytojams, tėvams.

Savo veiklos patirtimi dalinosi parapijų Katechetikos metodinio centrų vadovai: Šv. Dvasios parapijos - Ema Marcinkevičienė, Gerojo Ganytojo - Audra Jakušovienė, Pal. J. Matulaičio – Raminta Kruopytė, Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia – ses. Justina. Visų parapijų ir rektoratų mokytojų ir katechetų veiklos bus pateiktos arkivyskupijos Katechetikos centrui ir sutalpintos gerosios patirties pasidalinimo diskelyje.

Kauno I dekanato metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė padėkojo mokytojams už prasmingai ir išradingai atliktas veiklas gailestingumo tema, nuoširdų darbą diegiant mūsų jaunimui krikščioniškas vertybes ir palinkėjo vasaros metu dalyvauti kartu su jaunimu arkivyskupijos jaunimo dienoje, paskatinti jaunuolius dalyvauti Pasaulinėse Jaunimo dienose Krokuvoje.

Po to konferencijos dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo skirtos mokslo metų užbaigimui. Šv. Mišių liturgijoje dalyvavę mokytojai skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, melsdami Dievo malonių visiems, tą dieną dalyvavusiems ir negalėjusiems atvykti tikybos mokytojams bei katechetams ir tiems, kurie jau iškeliavo į amžinybę. Šv. Mišių metų giedojo Vilijampolės Šv. Juozapo parapijos jaunimas.

Mišių pabaigoje dekanas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino mokytojus sakydamas: „Užbaigdami šiuos mokslo metus, pamąstykite, kaip pradėsite ateinančius, kokiu būdu pasibelsite į jaunų žmonių širdis, kad jie gyvai priimtų Dievo žodį, įtikėtų ir savo patirtimi pasidalintų savo aplinkoje, šeimose. Mes turime būti dėkingi Viešpačiui už tą pasitikėjimą ir tuomet viską imame vertinti kitaip. Esame tvirtesni savo pozicijose, nors gyvenimas negaili išbandymų. Gražu, kaip mokyklų vadovai džiaugiasi tikybos mokytojų gražiai atliekama misija. Linkiu būti tinkamais pavyzdžiais savo bendruomenėse, savo gyvenime. Būkite kantrūs visuose išmėginimuose, kuriuos sutinkate savo gyvenimo kely. Dievas visada mums ištiesia savo pagalbos ranką. Ačiū visiems už pašaukimą, už tą darbą kurį atliekate ir prašom, kad Viešpats palaimintų visus ir teiktų išminties nešant tikėjimo žinias ir gailestingumo liudijimą šiuolaikiniam pasauliui“,- linkėjo dekanas.


Kauno I dekanato KMC informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021