Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių išvyka į visuotinį draugijos metinį susirinkimą Šiluvoje (2016-08-17)

Paskelbta: 2016-08-17


2016 m. rugpjūčio 13 d., 10 val., Šiluvos Jono Pauliaus II namuose prasidėjo Kauno arkivyskupijos Šiluvos Marijos draugijos metinis susitikimas, kurį vedė draugijos pirmininko pavaduotoja Vilija Karaliūnaitė ir draugijos dvasios vadovas kapelionas kun. Gintaras Blužas. Jame dalyvavo nemažas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos būrys iš įvairių Kauno arkivyskupijos parapijų – Šiluvos, Raseinių, Jonavos, Kėdainių, Karmėlavos bei mūsų Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos.

Susirinkimą malda pradėjęs dvasios vadovas kun.Gintaras Blužas kalbėjo apie šv. Dvasios įtaką ir reikšmę žmogaus gyvenime. Po įžanginio žodžio draugijos pirmininko pavaduotoja Vilija pakvietė draugijų atstovus pasidalyti veiklos patirtimi, džiaugsmais bei rūpesčiais, kad, vieni kitiems patarnaudami, stiprėtume ir augtume bendrystėje bei vienybėje kartu su visos Bažnyčios bendruomenėmis.


Į susirinkimą pasveikinti draugijos narių ir sustiprinti jų dvasią atvyko Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Pasidžiaugęs gausiai susirinkusiu draugijos narių būriu, jis pabrėžė, jog privalu būti aktyviu parapijiečiu. Kalbėdamas apie Marijos motiniškumą, arkivyskupas kvietė moteris imti pavyzdį iš Marijos, dalytis rūpestingumu bei gailestingumu, liudyti tikėjimą ir meilę. Jis taip pat priminė popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius apie meilės džiaugsmą ir šeimos dalykus, kad šeima skleistų džiaugsmą, kad būtų gausios šeimos, rūpintis jaunimu. Arkivyskupas susirinkimo dalyvius apdovanojo popiežiaus Pranciškaus paveikslėliais.

Po arkivyskupo kalbos pranešimą apie Marijos reikšmę žmogaus gyvenime padarė sesuo dr. Daiva Kuzmickaitė MVS. Ji kalbėjo apie pilnąją malonės Mariją, vardijo jos dorybes, akcentuodama, kad žmonija gali išlikti tik per atjautą.


12 val. draugijos nariai nuskubėjo į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką švęsti iškilmingos Eucharistijos, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Po šv. Mišių Marijos Apsireiškimo koplyčioje draugijos nariai, vadovaujant dvasios vadovui kun. Gintarui, atnaujino pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai aktą, o naujiems nariams buvo įteikti draugijos pažymėjimai.

Susirinkimas baigėsi Jono Pauliaus namuose agape – gausiomis suneštinėmis vaišėmis ir malonia bendryste. Nuoširdžiai dėkojame arkivyskupijos draugijos vyriausiems vadovams už surengtą nuostabią Marijos dienos šventę Šiluvoje.

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė  dr. Ada Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021