Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2016-09-18)

Paskelbta: 2016-09-19


Rugsėjo 18 d. parapijoje vyko džiugi šventė - Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.

Prieš 11 val. šv. Mišias, padedant Kauno kunigų seminarijos auklėtiniui Martynui Povylaičiui, pradėjome rengti savo širdis Eucharistijai Gailestingumo vainikėlio malda ir Dievo Gailestingumo litanija.


Sumos šv. Mišioms vadovavo garbus svečias - Kauno arkikatedros bazilikos vikaras kun. Artūras Kazlauskas, koncelebravo parapijos vikaras kun. Julius Grigonis ir rezidentas kan dr. Robertas Pukenis.


Atlaidų vedėjas kun. Artūras Kazlauskas pasveikino šv. Mišių dalyvius, atėjusius švęsti Švč. M. Marijos gimtadienio. „Nutilus garsiesiems Šiluvos atlaidams, šį sekmadienį atėjome į šią baziliką švęsti Švč. Mergelės  Marijos gimtadienį ir dalytis Evangelijos, kurią šiandien išgirdome, mintimis. Tad atverkime savo širdis Švč. Mergelei  Marijai“, - kvietė kun. A. Kazlauskas.

Jis kalbėjo, kad Evangelijos ištraukos kartais reikalauja didelių komentarų, nes kartais sunku suprasti Dievo Žodį. Taip ir šiandien Evangelijoje Jėzus keistokai prabyla apie suktąjį prievaizdą ir šio pasaulio apsukrius vaikus. Kunigas kvietė nesivadovauti tokia pasaulio logika, o būti tikrais krikščionimis, būti šviesos vaikais, tapti mažutėliais Jėzaus mokiniais.


Po homilijos, Tikėjimo išpažinimo ir visuotinės maldos kunigas Artūras pašventino Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslą, kuris papuoš terasoje esančią Šiluvos Švč. M. Marijos koplyčią.

Šį paveikslą padovanojo dailininkas Eugenijus Varkulevičius, mūsų bazilikos koplyčiai  taip pat nutapęs ir Kryžiaus kelio stočių paveikslus.

Į šv. Mišių liturgiją įsijungė skaitovai bei Jaunų šeimų ratelio šeima su vaikučiais, atnešusi atnašas.

Po iškilmingo Eucharistijos šventimo, giedant chorui “Viešpatie Jėzau, mūsų Karaliau”, gausus būrys tikinčiųjų ėjo procesiją aplink baziliką paskui Švč. Sakramente mus laiminantį Jėzų.


O kokia gi šventė ir atlaidai be muzikos ir be šurmulio? Taigi tie, kurie neskubėjo namo skanių pietų, konferencijų salėje dar galėjo pasidžiaugti liaudiškos muzikos ansamblio „Bičiuliai“ koncerto garsais.


Atlaiduose buvo puiki galimybė ne tik pasimelsti, pašlovinti Viešpatį, padėkoti mūsų visų Motinai Marijai, bet ir padaryti gerą darbą: „Marijos radijo“ atstovai ragino paremti Marijos radiją, taip pat pagalbos prašė karo varginamos Ukrainos žmonės.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021