Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėka Dievui už 25-erių metų kunigystę (2016-09-24)

Paskelbta: 2016-09-26


Rugsėjo 24 d., 18 val., Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo aukojamos Padėkos šv. Mišios.


Dėkoti Dievui už 25-erių metų kunigystę prie altoriaus atėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kun. Ričardas Rutkauskas,


lydimi kun. dr. Domininko Valenčio SSD, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono dekano Remigijaus Čekavičiaus, Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebono kun. Virginijaus Kazaičio, Krakių Šv. apaštalo Evangelisto Mato parapijos klebono kun. Emilio Jotkaus, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kun. Sauliaus Katkaus, Marijos radijo direktoriaus kun. Povilo Narijausko, Šv. Antano parapijos alt. Juozo Čepėno, Kristaus Prisikėlimo parapijos vikarų – kun. Juliaus Grigonio ir kun. Lino Šipavičiaus.


Eucharistijos liturgijai vadovavo mons. Vytautas Grigaravičius.  Klebonas šv. Mišių pradžioje pakvietė visus maldoje prisiminti ne tik kunigus, bet ir visus tuos, kurie jiems padėjo siekti kunigystės.

Homiliją sakė profesorius kun. dr. Domininkas Valentis SSD, šiuo metu einantis sielovados tarnystę Vokietijoje: – Mieli tikintieji, visų pirma noriu padėkoti mons. Vytautui, kad pakvietė į šitą šventę ir kviesdamas pasakė: ‚Iš visos širdies‘. Aš esu vienas iš paskutiniųjų profesorių, kurie atstovauja praėjusį laiką, kiti jau išėjo į amžinybę.

Vienas labai protingas kunigas man kartą pasakė: “Kunigas turėtų pasakyti gerą pamokslą, kuriame turėtų Dievą girti ir velnią peikti.“ Koks turėtų būti šis pamokslas? Lenkiu jūsų dėmesį į šio sekmadienio antrąjį tekstą – Pauliaus laišką Timotiejui. Jis buvo paskirtas kunigu. Koks privalėtų būti kunigas? Visų pirma švenčiausia jo pareiga yra skelbti Dievo žodį ir meilę Dievui. Iškelti tikintiems brangiausią Dievo dovaną – Kristaus Kūną ir Kraują.


Per išpažintį kunigas yra nusidėjėliams atrama, o Kristus, kaip nusidėjėlis, tyliai miršta už latrą. Ir kaip jūs jau žinote, kunigas privalo būti ir oratorius, ir rašytojas, ir mokytojas, ir statytojas – tokia jo pareiga. Jūs visi gerai žinote, kad kunigai yra žmonės. Kunigas yra žmogus yra kilęs iš žmonių. Yra kunigų, stokojančių pagrindinių kunigiškų savybių. Jie, kaip ir mes, kartais yra šaltesnio būdo, kartais irzlūs, nepakantūs.

Atleiskite savo kunigams. Jie yra kilę iš jūsų pačių ir turi tas pačias silpnybes, tuos pačius trūkumus. Noriu prašyti jus – melskitės už kunigus, už mus! O dabar kreipiuosi į jus, mieli brangūs broliai, savo žodžiais nieko negaliu jums pasakyti, pasakysiu jums Pauliaus žodžiais: „Tu, Dievo žmogau, siek teisumo, maldingumo, nes tau duotos Dievo gairės. Mes tarnaujame Dievo liaudžiai, tuo pačiu mes tarnaujame pačiam Kristui.

 


Šv. Mišių metu giedojo parapijos Sumos choras ir solistai Mindaugas Zimkus bei Mindaugas Jankauskas.

Po palaiminimo sveikinimo žodį kunigams jubiliatams tarė parapijos pastoracinės tarybos narė Rimutė Lipšienė ir bazilikoje nuskambėjo „Ilgiausių metų“.

 


Atsidėkodamas klebonas tarė: „Ačiū visiems, kurie buvote bendroje maldoje. Dėkoju broliams kunigams. Ačiū giesmininkams, ačiū jums visiems, kurie bendroje maldoje prisiminėte ne tik mus, kunigus, bet ir visus tuos, kurie mums padėjo siekti kunigystės.


Kaip profesorius per pamokslą sakė, mes meldžiamės už jus, bet prašome ir jus melstis už mus, nes maldos jėga yra labai galinga, mes nesame tobuli, todėl mums ypač reikalinga jūsų malda, stipri malda, kuri mums padėtų skelbti Evangeliją ir nešti jums. Tegul šis vakaras būna mūsų visų įsipareigojimas būti maldoje vieniems už kitus.“

                                                 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021