Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos jaunų šeimų malda Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2017-01-29)

Paskelbta: 2017-02-08


2017 m. sausio 29 d. 12.00 val. Kauno Kristaus Prisikėlimo mažojoje bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios šeimoms su mažais vaikais. Šeimos džiaugiasi ir yra dėkingos, jog pamažu tampa tradicija, kuomet kiekvieno mėnesio paskutinįjį sekmadienį ypatingas dėmesys skiriamas jaunoms šeimoms.

į kartą visi drauge Viešpatį meldėme pripildyti mūsų šeimas tikėjimo ir vilties, atlaidumo ir pagalbos vieni kitiems, pasiaukojimo ir meilės dvasios. Eucharistijos liturgijai vadovavo Šv. Pranciškaus Ksavero rektorato rektorius kun. Aldonas Gudaitis SJ, melodingomis giesmėmis šlovinti Viešpatį padėjo kanklininkė Anė Lažauninkaitė.


Žodžio liturgijoje aktyviai dalyvavo Linos ir Egidijaus Vitkūnų šeima, kuri Dievo žodį paskelbė ant rankų laikydama savo mažąjį sūnelį. Evangelijoje pagal Matą (5, 1- 12) klausėmės Kalno pamokslo, kur aštuoniuose palaiminimuose atsispindi krikščioniško gyvenimo tikrovė.


Šio sekmadienio Šv. Mišių išskirtinumą lėmė daugelis dalykų ir vienas iš jų – kun. Aldono Gudaičio pasakyta homilija, kuri suklusti privertė ne tik tėvelius, bet ir mūsų visų mažuosius. Kunigas kalbėjo apie tai, kad kiekvienas trokštame būti laimingas, todėl primindamas Evangelijoje girdėtus palaiminimus, priminė mums, kad kaskart, kai mes žvelgiame į Jėzų esantį Švč. Sakramente, į kryžių, Viešpats žvelgia į kiekvieną iš mūsų ir laimina. Ragino mus pasikliauti Jėzumi, nes tik sekdami Kristų būsime laimingi. Taip pat buvo pateiktas nuotaikingas pasakojimas apie užsienietį kunigą, kuriam pavyko pajusti Dievo veikimą laiminant didelio pykčio apimtą žmogų. Ši istorija kai kuriuos net prajuokino, taip suteikdama laisvumo ir nuoširdaus džiaugsmo.

Visuotinėje maldoje Viešpatį meldėme palaimos, globos bei taikos mūsų ir viso pasaulio šeimoms. Taip pat meldėmės ir už šį mėnesį savo gimtadienius švenčiančius – tėčius bei vaikučius, prašydami jiems ypatingos Dievo globos ir gausių Jo malonių. Prasidėjus aukos liturgijai visi vaikučiai, kaip maldos ir padėkos Dievui ženklą, prie altoriaus nešė spalvotas žvakeles. Aukojamas atnašas – duoną ir vyną atnešė Indrė ir Julius Baronai su savo sūneliais Jonuku ir Sirpučiu. Tada rektoriaus kun. Aldono buvome pakviesti ateiti prie altoriaus dalyvauti aukos liturgijoje iš arti, o vėliau susikibę rankomis meldėmės paties Jėzus išmokyta „Tėve mūsų“ malda. Svarbiausiu šv. Mišių momentu būdami visai šalia Dievo stalo, savo širdyse dar giliau pajutome Dievo artumą, Jo meilę mums.

Šv. Mišių pabaigoje, priėmę dievišką palaiminimą, visi drauge rinkomės zakristijoje, kur džiaugsmingai šventėme mūsų mylimų bičiulių gimtadienius. Ses. Ramutė pasistengė, kad neliktų nepaminėtas nė vienas jubiliatas: vaikai gavo po spalvotą balioną, o tėčiui Egidijui įteikė raudoną rožę.

Neįkainojamos džiaugsmo akimirkos matyti mūsų vaikų nuoširdžias šypsenas, tada susimąstai: iš tiesų, kartais tereikia tiek nedaug, kad vaikai pasijustų tikrai laimingi ir mylimi. Dievo meilė beribė, ir šį kartą Ji mums apsireiškė per mūsų vaikus šiltoje ir jaukioje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje.

Kitos šv. Mišios vyks 2017 m. vasario 26 d., 12.00 val., kuriose kviečiame dalyvauti visas šeimas su vaikais.

                                                        Kristina Gelažnikienė, Jaunų šeimų ratelis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021