Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Sakramento 40 val. adoracija – padėka Dievui už Lietuvos laisvės dovaną (2017-02-15)

Paskelbta: 2017-02-17

Švenčiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir prisimenant šio iškilaus Ganytojo iniciatyvą pradėti Kaune nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją, Kauno arkivyskupija, Kristaus Prisikėlimo parapija ir Marijos radijas pakvietė visus tikinčiuosius į 40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoraciją padėkoti Dievui už dovanotą laisvę ir pasimelsti už Tėvynę Lietuvos Valstybės atkūrimo 99 metinių proga.


Vasario 14 d., 16.00 val. Švč. Sakramento adoraciją mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pradėjo Kauno I dekanato tikybos mokytojai iš Kauno arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo, Šventosios Dvasios (Šilainių), Švč. Jėzaus Širdies (Šančių), Šv. Juozapo (Vilijampolės), Pal. J. Matulaičio, Gerojo Ganytojo parapijų. Pagarbinus Švč. Sakramentą, buvo kalbama Eucharistijos litanija, meldžiamasi prašant Šventosios Dvasios šviesos, skaitomos Šventojo Rašto ištraukos, adoruojant Jėzų per Jo Žodį. Tikybos mokytojai kontempliavo Dievo veikimą savo ir visos tautos gyvenime, dėkojo už tėvynės laisvę, už garbingąjį Lietuvos sūnų, kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Mokytojai meldėsi šv. Liutgardos malda, kurioje minimas Išganytojo gyvenimas ir Jo Kančia, bei Jėzaus Gailestingumo vainikėlio malda už Lietuvos šeimas, vaikus, jaunimą. Antrąją adoracijos valandą mokytojai skyrė pagerbti Marijai – Eucharistijos Motinai. Po maldos tyloje buvo skaitoma Evangelijos pagal Joną ištrauka apie vestuves Kanoje (Jn 2, 1-1), įsiklausant į tobulo Marijos tikėjimo gelmę. Po apmąstymo sekė Marijos rožinio malda. Per trečiąją adoracijos valandą mokytojai adoravo Jėzų kaip Gyvenimo Žodį, Tiesą ir Kelią, apmąstydami ir kontempliuodami Šventojo Rašto ištraukas (Jn 1, 1-18: ir Iz 55, 1-13).


Kauno I dekanato Šeimos centro atstovai adoracijos metu skaitė ir apmąstė ištraukas iš prel. S. Kiškio knygos „Arkivyskupas T. Matulionis“ apie jo tremtį Sibiro lageriuose, jaudinantį sugrįžimą į Lietuvą. Savo maldose jie prašė užtarimo mūsų šeimoms, vaikams ir jaunimui.


Nuo 22 val. iki pusė pirmos nakties Švenčiausiojo Sakramento adoraciją transliavo Marijos radijas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus mąstymo mintys liejosi giliai iš širdies: „Šiandien susirinkome pagarbinti Švč. Sakramentą po darbų, nors trokštame poilsio. Dievas mums davė 24 val. dirbti ir ilsėtis, bet šiandien dalį laiko skiriame Tau, Viešpatie. Čia pati gražiausia vieta, kurioje galime pabūti Tavo artumoje, pamąstyti. Dieve, Tu kiekvieną dieną mus lydi, glostai, ramini ir lauki, kada ateisime Tau padėkoti. Tu mus laimini, teiki vilties, tu būni su mumis skausmo ir džiaugsmo valandą, tik mums pritrūksta Tau laiko. Tu lydi mums kiekvieną dieną, ragindamas, skatindamas eiti pirmyn. Tegul ši akimirka Tau būna padėka. Atsiprašome Tavęs. Tavo pašaukimai įvairūs: kažkas kuria, kažkas kenčia, kai kas džiaugiasi, bet kiekvienas išgyvename Tavo, Viešpatie, mums skirtą laiką, per jį turime atpažinti save ir savo pašaukimą, savo gyvenimo kryžių. Ir tik Tavyje, Viešpatie, atradę visa tai, mes galime būti drąsūs, nebijoti savo pašaukimo, savo kryžiaus ir jį garbingai nešti per gyvenimą. Gerasis Dieve, ši valanda, kai esame suklupę prie Tavo kojų, tebūna mūsų širdies malda, giesmės malda už visus tuos, kurie atrado Tave, kurie ieško Tavęs ir kuriems reikia Tavęs. Palaimink, Viešpatie, mūsų valandas.”


Pagarbinti ir padėkoti Dievui, pabūti kartu maldoje, atvykęs Kauno vyskupas augziliaras K. Kėvalas, mąstymą pradėjo šiais žodžiais: „Šiandien meldžiamės Švč. Sakramento adoracijoje, 40-ies valandų maldoje laukdami didžiosios mūsų tautos šventės – Nepriklausomybės iškilmės. Šiandien kiekvienas esame apdovanoti laisve, galimybėmis dėl to, kad mūsų sesės ir broliai prie 99 metus buvo drąsūs pasaulio akivaizdoje pasirašyti dokumentą, kuris skelbia Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tai buvo drąsos, tikėjimo, ryžto veiksmas, kuris ištisoms kartoms padovanojo naujas galimybes, naują gyvenimą. Nežiūrint išbandymų, kurie ištiko mūsų tautą per tuos sovietinius laikus, mums pavyko atsitiesti ir jau šiandien vėl dėkojame už laisvą Tėvynę. Žinome, kad tai yra Dievo dovana, žinome, kad patys laisvi galime išlikti tik su Jo pagalba. Štai dėl ko mes čia esame prie Jo. Žvelgdami į Viešpatį, dėkodami, pirmiausia atiduodame Jam garbę, kas ir priklauso Dievui. Jis turi būti mūsų gyvenimo tikslas, viršūnė, kulminacija. Mums ne visada tai sekasi, mes dažnai lakstome savo reikalų genami, o vis dėlto kaip svarbu yra susimąstyti, nurimti ir atgauti širdies ramybę, juk to ir ilgimės. Juk tu, Viešpatie, mums dovanoji šį laiką, kuris tebūna mūsų širdžių atsivertimui, mūsų vidinei laisvei išgyventi... .”

Tarp mąstymų skambėjo giesmės, kuriomis Viešpatį šlovino talentingi Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai L. Mikalauskas ir E. Bavikinas.Prasidedant naujai dienai, Marijos radijo transliacija buvo baigta rožinio malda už mūsų Lietuvą, jaunimą, šeimas, mus pačius. Vyskupas Kęstutis pakvietė visus, esančius bažnyčioje ir besimeldžiančius prie radijo imtuvų, jungtis į šią maldą, kad „gyvenimas taptų Tavo pasveikinimu, Tau dovana ir Tavo, Viešpatie, džiaugsmu, kuris tesklinda iš mūsų širdžių į Tavo mylimą širdį“.

Naktinėje Švč. Sakramento adoracijoje iki rytinių šv. Mišių meldėsi parapijos šeimų bendruomenės nariai.

Išaušus vasario 15-ajai, po Eucharistijos šventimo, visą dieną prie Švenčiausiojo Sakramento klaupėsi parapijiečiai, įvairių kongregacijų seserys, karitietės, kitų institucijų nariai, Marijos radijo savanoriai ir tikintieji, atvykę iš Kauno parapijų ir Lietuvos. Nenutrūkstama grandine ėjo žmonės pas Jėzų su tyliu širdies pokalbiu.

Nuo 22 val. vėl vyko Marijos radijo transliacija. Pagarbinti Švč. Sakramento ir malda padėkoti Viešpačiui už Tėvynės laisvę atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas L.Virbalas SJ.

Švč. Sakramentą adoravo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, išsakydami Viešpačiui savo mintis, maldas, padėkas, prašymus ir šlovindami giesmėmis (kartu su choru „Veritas“).

Prie Švenčiausiojo Sakramento klaupėsi Marijos radijo direktoriaus kun. Povilas Narijauskas, prezidentė Egidija Vaicekauskienė ir Marijos radijo savanoriai.


Auštant vasario 16-ąjai, kelios minutės tuoj po vidurnakčio, buvo kalbamas Rožinis. Maldai vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Kalbėti Džiaugsmo slėpiniai. Slėpinių mąstymuose, kuriuos parengė kun. Nerijus, atsispindėjo Teofiliaus Matulionio, Adelės Dirsytės, Elenos Spirgevičiūtės, Mečislovo Reinio gyvenimo ir aukos prasmė. Buvo kviečiama apmąstant šių iškilių žmonių, kuriems šiuo metu yra pradėtos beatifikacijos bylos, apmąstyti laisvės dovaną ir džiugiai ja vieniems su kitais dalytis. Skaitytos ištraukos iš šių žmonių biografijų, dienoraščių puslapių.

Intarpuose tarp slėpinių mąstymų giesmes giedojo Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistai: profesorius Tomas Ladiga ir Rita Preikšaitė, jiems akomponavo maestro Julius Šidlauskas, giedojo mišrus choras „Exaudi“.

Pasibaigus Rožinio maldai, ištraukas iš Šventojo Rašto skaitė Marijos radijo laidų vedėjas Vilius Kaminskas.

Vasario 16 d. 8.00 val. Švč. Sakramento adoracija persikėlusi į Kristaus Prisikėlimo baziliką prasidėjo rožinio malda, lydima slėpinių mąstymų ir Kauno I dekanato jaunimo atliekamų giesmių.

Adoracija baigėsi. O kad mes visada trokštume Jėzaus artumos, o kad Jis būtų mūsų kiekvienos minties, kiekvieno darbo pradžia ir pabaiga! Tada mūsų tauta visada būtų laisva, tėvynė bus laisva, kai mes būsime laisvi gyventi Dievui ir artimui.

Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje adoracijoje, dėkojame organizatoriams, dėkojame Marijos radijo darbuotojams bei savanoriams.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021