Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Atsinaujinimo diena „Dabarties ir ateities Bažnyčia “ Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-04-08)

Paskelbta: 2017-04-10


Balandžio 8 d., šeštadienį, Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Atsinaujinimo diena „Dabarties ir ateities Bažnyčia“, kurioje dalyvavo pakviesti lektoriai, Vytauto Didžiojo universiteto KTF doc. dr. Benas Ulevičius ir Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM) vyr. lektorius, doc. dr. Vincentas Vobolevičius.


Susirinkusią parapijos bendruomenę pasveikino parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris kvietė įsiklausyti į Dievo kvietimą būti Gyvosios Visuotinės Bažnyčios nariu čia ir dabar, o ne tik sieti savo gyvenimą su vilties ateitimi, nes kiek gyvasties įdedame į savo santykį su Dievu dabar, ką perduodame savo vaikams, nuo to priklausys ateities Bažnyčios palaikymas. Klebonas kvietė suvokti tikrąją gavėnios laiko prasmę, atgaivinti savo sielą ir dvasingai praleisti šią atsinaujinimo dieną.


Atsinaujinimo dienos programą vedė parapijos vikaras kun. mgr. Linas Šipavičius, kuris po bendros maldos pakvietė pirmosios konferencijos lektorių doc. Beną Ulevičių.


Prelegentas, gvildendamas šios dalies temą “Dabarties Bažnyčia“, kvietė įsiklausyti į kiekvieno asmeninį santykį su Dievu ir susimąstyti kaip turėtume atpažinti Jo veikimą šiuolaikiniame pasaulyje. Pristatydamas kokia yra dabarties Bažnyčia, docentas kalbėjo: „ Pažinti Bažnyčią, kuri yra neaprėpiama ir labai didinga, yra nelengva. Dievo tikslas - veikti kūrinijoje, persmelkiant ją savo gelme, sudievinant ir atnaujinant. Bažnyčia ir yra visa, kas turi sąlyti su šia Dievo gelme. Svarbu, kad žmogus sugebėtų neapsilenkti su Dievo veikimu čia ir dabar, nes Dievo karalystė skleidžiasi per visą kūriniją, kurią atpažįstame per Bažnyčios mokymą, per Šventąjį Raštą, per Popiežių pateikiamas enciklikas – kas padeda suprasti koks yra visatos tikslas, kur link mes judame, kas visatos pabaigoje, kaip toliau skleisis Bažnyčia Dievo akimis amžinybės perspektyvoje?“

Lektorius kvietė įsigilinti į Jėzaus skelbiamą Dievo karalystę ir žmogaus vaidmenį joje, išgirsti Jėzaus kvietimą - būti tuo garstyčios grūdeliu, kuris neša vaisių, vynmedžio šakele ir ja tekančiais gyvybės syvais, būti trykštančio vandens srove, kuri pripildys kiekvieną pasitikintį Jėzumi, ir gyventi Viešpaties dovanota gyvastimi, kuri atgaivina žmogaus sielą ir persmelkia Dievo gelme. Kokia perspektyva, koks kelias laukia kiekvieno norinčio pasiekti tikslą, siekiant Išganymo ir būnant tikruoju gyvosios Bažnyčios nariu.

Cituodamas Popiežių Pranciškų, prelegentas kvietė įsiklausyti į Popiežiaus kvietimą - persmelkti savo gyvenimą gailestingumu ir samprata, kaip pagrindine žinia, kuo turėtų būti paremta žmogaus meilės trauka Dievui, atverti save naujam etapui kelionėje pakeliui į Dievą.

Po pirmosios konferencijos, pasivaišinus arbata, vyko diskusijos grupelėse. Grupelių moderatoriai, apibendrindami darbą grupelėse išreiškė mintį, kad Dievo gelmės ir Gyvosios Bažnyčios pažinimas tampa blankus, jei neatrandame jėgų ir laiko pamaitinti savo sielą, atgaivinti ją malda, rekolekcijomis, bendryste su kitais žmonėmis, pažinti ir patirti bendruomenės gyvenimą. Buvo kalbama apie šeimos vaidmenį Bažnyčioje, jos teikiamą tikėjimo paveldą savo vaikams ir visai jaunajai kartai.

Antrosios konferencijos temą “Ateities Bažnyčia“ pristatė lektorius doc. dr. Vincentas Vobolevičius, kuris kalbėjo apie tai, kas galėtų išlaikyti ir skleisti ją, kaip džiaugsmingą ateities Bažnyčią.


Prelegentas kalbėjo apie pasaulio pastangas ieškoti tendencijų, kas galėtų būti tos šviesios ateities Bažnyčios Kūrėjo palaikytojais, skleidėjais. Kokie laiko ženklai, kokios veiklos, kokie iššūkiai lemia ateities Bažnyčios, kaip džiugios Bažnyčios egzistenciją.

Remdamasis E. Kaufmano teorija, pasaulyje atliekamais tyrimais, lektorius kalbėjo, kad dažnas kvietimas daryti gerus darbus, realizuojant Dievo Meilės sklaidą, neužtikrina žmogaus gyvenimo prasmės – būti laimingu Dievuje šiame pasaulyje. Dažnos pesimizmo gaidelės apie žmogų, pasiekusį mokslo aukštumų, kuris tarsi sumenkina Dievo būtį, Bažnyčios kova su valstybės priešprieša religijoms, požiūriu į šeimą, pašaukimų klausimą, įvairios politinės didžiųjų valstybių peripetijos - tai verčia susimąstyti, koks tikrasis žmogaus pašaukimas, kaip atlaikyti pasaulio spaudimą, kaip atrasti sprendimus kuris kelias veda į tikrąjį žmogaus pašaukimą siekti Išganymo ir Dievo apšviestos gyvosios, džiaugsmingosios Bažnyčios rūmų statytoju.

Padėkojęs lektoriams, kun. Linas Šipavičius vėl pakvietė tikinčiuosius pasidalinti prelegentų įžvalgomis, savo patirtimis po šio dvasinio pabuvimo kartu.


Pasidalinimo metu buvo kalbama apie jaunų žmonių integraciją į Bažnyčios gyvenimą. Buvo keliami klausimai dėl teologinį išsilavinimą turinčių pasauliečių darbo bažnyčioje galimybės, kurie baigę mokslus planuoja dirbti bažnytinėse bei visuomeninėse organizacijose, siekiančiose veiksmingai spręsti visuomenei aktualias moralines, etines, dvasines ir socialines problemas, atsiliepti į giliausius žmogaus, šeimos ir visuomenės poreikius. Labai laukiame ir tikimės, kad kunigai suvoks, jog verta įdarbinti aktyvius pasauliečius parapijoje, kurie vykdytų katechetinę, net ir krikščioniško vadybininkavimo, sielovados ir evangelizavimo darbą. Visavertis tikybos mokymas mokykloje, katecheto tarnystė, kuri turi būti paremta Dievo pašaukimu, sakramentinės praktikos programų įgyvendinimas – visa tai teikia viltį tikėtis naujo brandaus Bažnyčios gyvenimo etapų.


Naujai pažadinta viltimi, atnaujinta dvasia, parapijiečiai šią atsinaujinimo dieną galėjo pratęsti klausydami nuostabaus koncerto bazilikoje, kurį Viešpaties Kančios (verbų) sekmadienio išvakarėse dovanojo Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“, kamerinis orkestras „Varpelis“, meno vadovas Ksaveras Plančiūnas ir Wiesbaden (Vokietija) berniukų ir jaunuolių choras, vadovas Roman Bernhard Twardy bei VDU Muzikos akademijos prof. Sabinos Martinaitytės ir doc. Audronės Eitmanavičiūtės studentai. Skambėjo Johano Sebastiano Bacho „Pasija pagal Joną“ (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną).


Šis kūrinys yra sukurtas yra bažnyčios erdvei ir skambantis bažnyčiose dar labiau priverčia kiekvieną permąstyti savo paties buvimo prasmę, Kristaus kančios bei meilės slėpinį.

Parapijos klebonas pasveikinęs svečius palinkėjo gražių akimirkų ir dvasinių išgyvenimų klausantis šio koncerto.

Šie chorai jau kelintą kartą vieši pas mus, koncertuoja jie  ne tik Lietuvos bažnyčiose, bet ir Vokietijoje, daugelyje Europos šalių.

Ačiū, Jums už nuostabias akimirkas, nuoširdžiai dėkojame ir meno vadovui  K. Plančiūnui.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021