Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velykų tridienis. Didysis ketvirtadienis (2017-04-13)

Paskelbta: 2017-04-14


Trys Didžiosios savaitės paskutinės dienos, vadinamasis Velykų tridienis, gali būti suprastas kaip viena diena – „Viešpaties diena“, apie kurią skelbė Senojo Testamento pranašai. Tridienis - tai nėra trys pasirengimo Velykoms dienos, bet tris dienas trunkantis Velykų šventimas. Tai vienas slėpinys, kurio atskiri momentai – Kristaus kančia, mirtis ir palaidojimas bei prisikėlimas – švenčiami tris dienas.

Balandžio 13-ąją, Didžiojo ketvirtadienio rytą, į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Mišių susirinko arkivyskupijos vyskupai su kunigais. Šių pamaldų metu tradiciškai buvo pašventinti aliejai, naudojami teikiant sakramentus, o kunigai atnaujino kunigystės šventimų metu duotus pažadus.


Didžiojo ketvirtadienio vakare prieš Paskutinės vakarienės šv. Mišias gausiai susirinkusiems parapijiečiams klebonas vedė trumpą katechezę apie šios dienos šv Mišių liturgijos prasmę bei supažindino su jų eiga, kviesdamas ypač įsiklausyti į Žodžio liturgiją bei ją išgyventi.

18 val. nuskambėjus Mišių varpeliui, prie altoriaus atėjo 12 vyrų procesija, kurią vainikavo mūsų parapijos ganytojai. Prasidėjo Paskutinės vakarienės šv. Mišios, minint Eucharistijos įsteigimą ir Jėzaus atsisveikinimą su mokiniais prieš savo kančią.


Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Linas Šipavičius, kun. Povilas Narijauskas ir kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis.


Gailesčio akto, skambant varpui ir vargonams, buvo giedamas himnas „Garbė Dievui aukštybėse“. Didįjį ketvirtadienį visose Bažnyčiose po šio himno prasideda gedulas - nutyla visi varpai ir vargonai, laukdami Velyknakčio.


Homilijoje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius pagrindinį dėmesį skyrė Eucharistijai, apie kurią kalba šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai. Tai Paskutinės Vakarienės įvykis, bendrystė prie vieno stalo, kai Jėzus suburia savo mokinius į bendrą vakarienę, duoda valgyti savo Kūną ir gerti savo Kraują, rodo jiems meilės pavyzdį nuplaudamas kojas. Jėzus ne tik nuplovė savo mokiniams kojas, bet ir paaukojo gyvybę už mus visus. Žodžiais „imkite ir valgykite“, „imkite ir gerkite“ Jėzus kviečia mus priimti Jį, Jo mirtį ir prisikėlimą, prašo, kad Jo gyvenimas taptų mūsų gyvenimu. (visą homiliją  skaityti >>>)

Po homilijos vyko jaudinanti Paskutinės vakarienės apeiga: skambant giesmei, klebonas, nusivilkęs arnotą, Jėzaus pavyzdžiu nuplovė kojas dvylikai vyrų.


Šv. Mišių liturgijos apeigose dalyvavo parapijos tikybos mokytojai: jie skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, rinko aukas labdaros darbams. Mišių metu giedojo parapijos jungtinis kamerinis choras „Pastoralė – Giesmė“, vadovė Nijolė Jautakienė.

Mišių pabaigoje su procesija Švč. Sakramentas buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią.


„Leiskimės Jėzaus vedami į naują gyvenimą, kad jis visas priklausytų tik Jam”, - kvietė monsinjoras tikinčiuosius į meditaciją prie Eucharistinio Jėzaus, dėkojant už neįkainojamą Eucharistijos dovaną.

Šia tyla ir susikaupimu Bažnyčia pasitinka Didįjį Viešpaties Kančios penktadienį.

                                Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021