Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velykų tridienis. Didysis penktadienis (2017-04-14)

Paskelbta: 2017-04-15


Didįjį penktadienį nėra aukojamos šv. Mišios, nes Jėzaus auka yra vienintelė, paaukota už pasaulio nuodėmę. Bažnyčias gaubia tyla, negroja vargonai, neskamba net varpeliai, altoriai nudengti, kryžius su uždengtu Kristaus kančios atvaizdu, tabernakulis tuščias. Visa tai sukuria kančios nuotaiką, padeda mums prasmingiau pasiruošti Viešpaties Kančios pamaldoms, kurių metu pagerbiamas kryžius.


Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šią dieną nuo pačio ryto prie klausyklų būriavosi tikintieji, norėdami atlikti velykinę išpažintį, kad nuskaidrintomis širdimis patirtų palaimingą Velykų džiaugsmą.

Prieš vakarines Kryžiaus pagerbimo pamaldas parapijos klebonas V. Grigaravičius vedė katechezę apie Didžiojo penktadienio liturgiją, aiškindamas jos dalis.

18 val. link altoriaus žengė 12 vyrų procesija su 2 kunigais – parapijos klebonu mons. Vytautu Grigaravičiumi ir vikaru kun. Povilu Narijausku. Atėjus prie altoriaus abu kunigai nusilenkė ir gulėsi kniūbsti priešais nudengtą Kristaus Prisikėlimo bazilikos altorių. Suklaupę tyloje visi tikintieji kartu meldėsi, prisimindami gilų atsidavimą Tėvo valiai rodančią Jėzaus maldą Alyvų darželyje, o monsinjoras pradėjo Kryžiaus pagerbimo pamaldų liturgiją.


„Viešpatie, Tu visuomet gailestingas, tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones, kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus, praliedamas kraują, įsteigė Velykų paslaptį. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius“, - po trumpos tylos iš klebono lūpų kilo į Viešpatį malda, po kurios prasidėjo pirmoji pamaldų dalis – Žodžio liturgija.

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai skaitė du pirmuosius skaitinius iš Izaijo knygos 52 skyriaus ir Laiško žydams 4 skyriaus, o choristai giedojo 31 psalmę.

Viešpaties kančios istoriją pagal Joną vaizdžiai perteikė trise - mons. V. Grigaravičius, vikaras P. Narijauskas ir zakristijonas I. Mieliulis.


Homiliją sakęs Marijos radijo direktorius, parapijos vikaras kun. P. Narijauskas visų dėmesį telkė į tylos prasmę. Jis kalbėjo, kad Jėzaus kančią lydėjo pikti šauksmai, užgauliojimai, didžiulė žmonių triukšmo erzelynė, o agonijos metu ištiko ir žemės drebėjimas. Šiandien žmogus taip pat yra paniręs į triukšmingą aplinką, tarsi bijodamas tylos. Tačiau be tylos, sakė kun. Povilas, nėra Prisikėlimo, nėra susitikimo su Dievu ir su savimi. Jis kvietė mokytis tylos per Švč. Sakramento adoraciją, kuo dažniau pasinaudoti unikalia galimybe pabūti kartu su Jėzumi, patirti Jo artumą mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.


Po tylaus homilijos apmąstymo abu kunigai iškilmingai sugiedojo Visuotinę maldą. Šį Didžiojo penktadienio vakarą visi kartu nuoširdžiai meldėmės už visą Bažnyčią, už popiežių, vyskupus, kunigus, diakonus, katechumenus, visą Dievo tautą, už visus krikščionis, kitų religijų išpažinėjus, už žydų tautą, už nepažįstančius Kristaus ir už tuos, kurie nepripažįsta Dievo.

Pasibaigus maldavimams, klebonas pakvietė susirinkusią bendruomenę išklausyti visame pasaulyje šiandien skaitomo kard. Leonardo Sandri laiško, kuriuo jis prašo paremti pinigine auka Šventojoje Žemėje kenčiančius krikščionis.

Skambant giesmei, Senjorų sambūrio nariai rinko aukas, kurias perdavė klebonui.

Prasidėjo antroji pamaldų dalis - šventojo Kryžiaus pagarbinimas. Uždengtą medinį kryžių kunigas Povilas, lydimas patarnautojų su žvakėmis, per baziliką iškilmingai atnešė prie altoriaus. Tris kartus užgiedant giesmę „Štai kryžiaus medis, ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas“, buvo nudengta Kristaus kančia.


Skambant giesmei, kryžių pabučiavo pagerbdami kunigai, o po jų patarnautojai ir liturgijos apeigų dalyviai – 12 vyrų, simbolizuojančių apaštalus.

Trečioji Didžiojo penktadienio liturgijos dalis – Švč. Komunija, Didžiojo ketvirtadienio meilės sakramento vaisius. Ją padalijus Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas prie Viešpaties kapo.


Po pamaldų per visą baziliką nusidriekė tikintieji, laukiantys eilės asmeniniu pabučiavimu pagarbinti kryžių. Kiti parapijos bendruomenės nariai išskubėjo į Kryžiaus kelio eiseną nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į arkikatedrą baziliką.


Didysis penktadienis baigėsi Kryžiaus kelio procesija, į kurią tikinčiuosius pakvietė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Su žvakių žiburiais rankose ir giesmėmis lūpose ėjo kauniečiai, 14-oje stočių apmąstydami Viešpaties kančią. Kryžiaus kelio apmąstymai šiais metais buvo parengti pagal palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimą, ryžtantis jo pavyzdžiu gyventi tiesoje ir drauge su Jėzumi nešti savo gyvenimo bei laikmečio kryžius.

                                           Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021