Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Velykų tridienis. Velyknaktis Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2017-04-15)

Paskelbta: 2017-04-18


Didįjį šeštadienį Bažnyčia išgyvena tylos laiką, budi prie Viešpaties kapo, laukdama Jo šlovingojo Prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę, tamsą ir mirtį.


Prieš pamaldas, kurios prasidėjo 20 val., parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius supažindino su šio šeštadienio liturgijos keturiomis dalimis - Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos.


Velyknakčio liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo parapijoje tarnaujantys kunigai: J. Grigonis, L. Šipavičius, kun. P. Narijauskas, V. Lenktaitis, kan. dr. R. Pukenis.

Įspūdingą Žiburių liturgiją pradėjo parapijos klebonas, bazilikos šventoriuje pašventinęs ugnį. Jis uždegė Velykinę žvakę ir, ją iškėlęs, procesijos priešakyje žengė į tamsoje skendinčią baziliką giedodamas „Kristus mums šviečia!"


Nuo velykinės žvakės visi tikintieji vieni nuo kitų užsidegė savo žvakutes, ir baziliką užliejo žvakių liepsnelių šviesa, simbolizuojanti naują, prisikėlusio Kristaus mums dovanojamą gyvenimą.

Po Šlovinimo giesmės, sugiedotos Kauno muzikinio teatro solisto Mindaugo Zimkaus, prasidėjo Žodžio liturgija.

Parapijos Šeimų bendruomenės ir Jaunų šeimų atstovai skaitė Senojo Testamento skaitinius, primenančius išganymo istoriją ir didžius Dievo darbus.


Sugiedojus himną „Garbė Dievui aukštybėse“, užsidegė visi žiburiai ir suskambėjo varpai. Po maldos ir parapijos vikaro kun. L.Šipavičiaus perskaityto skaitinio iš Laiško romiečiams, nuskambėjo džiaugsminga aleliujinė psalmė.

Kun. P. Narijauskui perskaičius Evangelijos pagal Matą skaitinį, parapijos klebonas perdavė tikintiesiems Lietuvos vyskupų velykinį sveikinimą (laišką išsamiai žr. >>>).

Giedant Visų Šventųjų litaniją, prasidėjo Krikšto liturgijos apeigos.


Jų metu buvo pašventintas vanduo, kuris bus naudojamas krikštui. Į pašventintą vandenį klebonas įleido velykinę žvakę, simbolizuojančią Kristų, įbrendantį į Jordano vandenį, kad jį pašventintų. Apeigą lydėjo malda, atskleidžianti vandens simboliką, išganymo įvykius, kai Dievas vandeniu gelbėjo ištikimuosius ir naikino nuodėmes, bei išganingą iš perverto Jėzaus šono ištekėjusią versmę, vandenį, kuriuo esame nuplaunami krikšto metu.


Po to tikintieji, užsidegę savo žvakes, atnaujino Krikšto pažadus. Po visuotinės maldos prasidėjo Aukos liturgija.


Velyknakčio kulminacija – tai Eucharistijos šventimas: buvome pamaitinti gyvybės duona iš dangaus.

Iškilmių pabaigoje parapijos klebonas, nuoširdžiai padėkojęs tikintiesiems ir pasveikinęs juos sulaukus džiugiųjų Viešpaties Prisikėlimo švenčių, suteikė iškilmingą Bažnyčios palaiminimą.

„Kristus prisikėlė! Kristus gyvas!“ – džiaugsmingas Aleliuja! aidėjo skubančių į namus tikinčiųjų širdyse.

                                      Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021