Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų padėka už tarnystę vyskupui Kęstučiui Kėvalui (2017-05-25)

Paskelbta: 2017-05-25

Gegužės 24 d., trečiadienį, į šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje rinkosi ne tik Kauno arkivyskupijos kurijos darbuotojai, institucijų atstovai, bet ir mūsų parapijos pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ su vadove Rima Lipšiene.

Visi atėjo padėkoti Dievui už vyskupo Kęstučio Kėvalo tarnystę Kauno arkivyskupijoje ir prašyti palaimos jo tarnystei Telšių vyskupijoje.


Šv. Mišioms vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, prelatas mons. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kancleris mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, Kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, kun. Kęstutis Genys, patarnavo seminarijos klierikai, giedojo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė.


Vyskupas Kęstutis meldėsi padėkos intencija – už sielovados bendradarbius, kartu praleistą laiką, žmonių brolystę ir palaikymą.

Atrodo dar taip neseniai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko vyskupo Kęstučio  Kėvalo  įšventinimo į vyskupus iškilmė  (2012 metais), o dabar jau reikia atsisveikinti su visų mylimu vyskupu.


Ne vienas nubraukė ašarą užgiedojus jo mėgstamą giesmę, prisiminė apsilankymus mūsų parapijoje, senjorų sambūrio popietėse, dėkojo jam už tarnystę mūsų šventovėje, už nuoširdumą, už paguodžiantį žodį.

Senjorai linkėjo optimizmo, geros nuotaikos, stiprios sveikatos, neprarasti entuziazmo ir toliau sėkmingai darbuotis pavestųjų tikinčiųjų labui.

"Įspauskite savo pėdas Žemaitijos žemėje, kaip jas įspaudė prieš keletą dešimtmečių žymūs dvasininkai. Tikimės, kad ir ten Jūs būsite mylimas ne mažiau kaip ir pas mus,“ - linkėjo senjorų vadovė Rima Lipšienė.

Mielas vyskupe Kęstuti, tegul Gerasis Viešpats telaimina Jus ir Jūsų kilnius darbus tolimesniame gyvenimo kelyje!

 

                                                    Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021