Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų užbaigiamoji konferencija (2017-06-09)

Paskelbta: 2017-06-12

Birželio 9 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų mokslo metų užbaigimo konferencija „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems.“/Jonas Paulius II /

Konferencijoje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius, dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojai ir katechetai.


Mokytojams sveikinimo žodį tarė Kauno I dekanato Katechetikos centro vadovė Nijolė Kulėšienė, kuri palinkėjo mokytojams stiprybės atliekant savo misiją, linkėjo gražaus pasidalijimo metų veiklos patirtimi, padėkojo už bendradarbiavimą ir atliktus darbus, pasidžiaugė, kad ši vasara turtinga išskirtinėmis Dievo dovanomis Lietuvių tautai – tai būsimos Lietuvos Jaunimo dienos Vilniuje ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija, o dalyvavimas šiuose renginiuose praturtins kiekvieno tikinčiojo dvasią.


Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos vaikinų vokalinis ansamblis, kurio vadovas - muzikos mokytojas Ugnius Ciprisevičius. Vaikinai sveikino mokytojus daina, dovanojo gėles ir žvakutes, kurias kvietė uždegti bazilikoje, kaip padėką Dievui, už praėjusius mokslo metus.


Pirmoje konferencijos dalyje kalbėjo doc. dr. Artūras Lukaševičius, kuris pateikė savo įžvalgas apie tikybos pamokose dėstomą lytiškumo ugdymo ir jaunimo rengimo šeimai programą. Buvo peržvelgti programos uždaviniai, atkreiptas dėmesys į Lietuvos vyskupų laišką, skirtą katechetams ir tikybos mokytojams, kuriame sakoma: „Visada drąsiai, be jokios baimės pateikite Kristaus Evangelijos mokymą apie žmogų, turintį Dievo jam suteiktą prigimtį, apie šeimą kaip vyro ir moters neišardomos meilės sąjungą, apie santuoką, kylančią iš šios meilės. Mes, katalikai, turime ne tik teisę į savo pažiūras, bet ir paties Kristaus įpareigojimą jas pristatyti pagarbiai, argumentuotai ir su meile." Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje, kurios metu buvo pasidalyta patirtimi ir iškelti pagrindiniai akcentai kaip subtiliai ir teisingai perduoti jaunimui tikėjimo žinią apie tvirtos šeimos pagrindą ir žmogaus gyvybės, kaip Dievo duotos dovanos, išsaugojimą.


Antrąją konferencijos dalį, tema „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems.“ /J. Paulius II /, vedė Kauno I dekanato dekanas mons. Grigaravičius, kuris savo pranešime kalbėjo: „ Mieli tikybos mokytojai ir katechetai, kurie pašaukti labai svarbiai misijai – ugdyti jauno žmogaus sielą, vesti juos Dievo pažinimo ir tikėjimo keliu. Tai viena kilniausių švietimo ir auklėjimo profesijų, nes tikėjimas yra pats brangiausias turtas, kurį galime perduoti ateities kartoms, tai pagalba vaikams, paaugliams, jaunimui pažinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų Kristų. Konferencijos šūkiu pasirinkta šv. popiežiaus Jono Pauliaus II ištarmė: „Tikėjimas, kurį mes gavome kaip dovaną, yra šventas paveldas, kurį turime perduoti kitiems.“ /Jonas Paulius II / puikiai nusako jūsų darbo specifiką, darbo kryptį, jums keliamą pagrindinį uždavinį – perduoti jaunam žmogui tikėjimą Dievu, Jo Sūnaus atneštąja Gerąja Naujiena – Dievas yra Meilė ir Gailestingumas...“ (skaityti >>>)

„Linkiu būti tinkamais pavyzdžiais savo bendruomenėse, savo gyvenime. Būkite kantrūs visuose išmėginimuose, kuriuos sutinkate savo gyvenimo kely.“- linkėjo monsinjoras.


Vėliau, mokytojai ir katechetai bendravo prie arbatos puodelio ir susibūrė bendrai nuotraukai.

Po to, konferencijos dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo skirtos mokslo metų užbaigimui. Šv. Mišių liturgijoje dalyvavę mokytojai skaitė skaitinius, savo maldavimus išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje, melsdami Dievo malonių visiems, tą dieną dalyvavusiems ir negalėjusiems atvykti tikybos mokytojams bei katechetams ir tiems, kurie jau iškeliavo į amžinybę.

Klebonas mons. Vytautas Grigaravičius palaimino mokytojus sakydamas: „Užbaigdami šiuos mokslo metus, pamąstykite, kaip pradėsite ateinančius, kokiu būdu pasibelsite į jaunų žmonių širdis, kad jie gyvai priimtų Dievo žodį, įtikėtų ir savo patirtimi pasidalintų savo aplinkoje, šeimose.

                                                         Kauno I dekanato KMC informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021