Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės viešnagė Videniškių Šv. Lauryno parapijoje (2017-07-24)

Paskelbta: 2017-07-24

Šių metų liepos 22 dieną parapijos šeimų bendruomenės grupelė lankėsi Videniškių Šv. Lauryno parapijoje. Vykome pasveikinti tris metus mūsų parapijoje nuoširdžiai apaštalavusį kun. Algirdą Akelaitį, kuris šventė kunigystės dešimtmetį.

Jau einant šventoriumi girdėjosi senovinės kantičkinės giesmės (pasirodo giedojo kantičkininkės iš Vilniaus, joms pritarė vietinės giesmininkės). Įžengus į bažnyčią buvome maloniai nustebinti, išvydę didžiulėmis puokštėmis ir baltais kaspinais išpuoštą centrinę navą. Gėlės puošė ir altorių. Vėliau vienos parapijietės paklausiau, kokia proga taip išpuošta bažnyčia. Ji man paaiškino, kad įvyks krikštynos, vėliau vestuvės, o svarbiausia švenčiame kun. Algirdo kunigystės dešimtmetį. Štai kaip!


Nuostabiai graži bažnyčia, apšviesta saulės spindulių, išpuošta gėlėmis, nuteikė džiaugsmingam susitikimui su Viešpačiu. Šis džiugesys neapleido ne tik šv. Mišių aukoje, bet ir vėliau. Širdyje skambėjo šlovinimo ir padėkos žodžiai Dievui už Jo nuostabią šeštadienio dovaną.

12 valandą prie altoriaus atėjo Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, dek., mons. Kęstutis Kazlauskas, Elektrėnų Švč. M. Marijos, Kankinių Karalienės vikaras kun. Laurynas Visockas, Marijos radijo direktorius kun., muz. mgr. Povilas Narijauskas ir kun. Algirdas Akelaitis, kuris vadovavo šv. Mišių aukai.


Po pasisveikinimo dalies mons. K. Kazlauskas paskelbė savo intenciją: „Šiandien aš meldžiuosi už kunigą - asmenybę Algirdą...“ ir pakvietė visus nuoširdžiai pasimelsti už jį. Toliau Mišių auką tęsė kun. Algirdas. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu, Šv. Marijos Magdalietės liturgijai suteiktas šventės statusas, aukštesnis už buvusį liturginio minėjimo. Jai suteiktas toks statusas, kokiu minimi dvylika apaštalų, o Popiežiaus dekrete Marija Magdalietė vadinama Apaštalų apaštale.

Kun. Algirdas kalbėdamas apie Marijos Magdalietės išskirtinumą Viešpaties mokinių tarpe kaip pirmosios, mačiusios prisikėlusį Kristų ir pranešusios apaštalams apie Jo prisikėlimą, kartu pabrėžė apie žmogaus kaip asmens nekintamumą. Įstrigo mintis: „Kaip tiki taip meldiesi, kaip meldiesi taip gyveni“. Pamąstymui daug minčių išsakyta, tačiau baugu perteikti, nes gali iškraipyti. Tegul jos lieka kiekvieno išgirdusio širdyje.

Po homilijos kun. Algirdas paskelbė, kad bus krikštijami du berniukai. Prie altoriaus buvo pakviesti tėvai su vaikučiais, krikštatėviai ir visos gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje iškilmingai įvyko mažylių krikštynos. Nuostabu! Šia patirtimi būtina pasidalinti ir savojoje parapijoje. Juk į parapijos bendruomenę įsilieja nauji nariai! Tai didelė šventė ne tik artimiesiems šeimos nariams, bet ir visai parapijai.

Po palaiminimo išsirikiavo netrumpa eilė sveikintojų. Kiekvieną palinkėjimą kun. Algirdas priėmė su jam būdingu humoru ir palydėjo šmaikščia replika. Po šios ceremonijos visi buvo pakviesti į šventorių, kur laukė gausios vaišės. Palaiminęs stalą ir pakvietęs vaišintis, kunigas nuskubėjo į bažnyčią tuokti jaunųjų. Apie valandą susirinkusieji linksmai bendravo, kaip viena didelė šeima. Kunigui sugrįžus, atsisveikinome, džiugiai nusiteikę, kupini gerų emocijų sugrįžome namo. Šlovė Viešpačiui!

                                                                       B. Vasylienė

 

 Nuotraukos St. Raščiuvienės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021