Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje (2008-08-31)

Paskelbta: 2008-09-03

Rugpjūčio 31 d., paskutinį vasaros sekmadienį, kaip ir kasmet, tęsiant kelių dešimtmečių dvasinio pasipriešinimo tikėjimo persekiojimui sovietmečiu tradiciją, o šiemet jau pradedant švęsti ir didžiojo Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus iškilmes, į Šiluvą vyko dvi didžiulės piligrimų eisenos pėsčiomis. Šiomis tūkstantinėmis eisenomis, paskui iškilmingomis šv. Mišiomis aikštėje priešais Baziliką buvo švenčiama Padėkos Viešpačiui už laisvės dovaną šventė.

Piligrimai iš pat ryto rikiavosi žygiui dviejose vietose: nuo Raseinių pusės (prie Katauskių gyvenvietės) ir Tytuvėnų. Pirmajai eisenai, jų maldai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, į Šiluvą piligrimus lydintis nesuskaičiuojamą daugybę kartų. Šiaulių krašto žmonių kelionei, maldai ir giesmėms vadovavo nenuilstantis piligrimas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šioje eisenoje buvo nešama Fatimos Dievo Motinos statula, tradiciškai dalyvavo ir tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ nariai.

Maldingąjį Kauno arkivyskupijos žygį ėjo ir augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius, su vėliavomis keliavo daugybės parapijų tikintieji, kurijos institucijų, katalikiškų organizacijų, bendruomenių nariai. Eisenos priekyje buvo nešama pašventintoji Šiluvos bazilikos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija: rugpjūčio 30 d. vakare Kauno arkikatedroje bazilikoje, aplankius visas parapijas, baigėsi jos piligriminė kelionė arkivyskupijoje. Šiemet piligriminį kelią buvo pasiryžę įveikti ypač daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais. Žygyje dalyvavo Sąjūdžio narių, tremtinių, partizanų, kitų Lietuvos laisvės gynėjų. Pats dangus laimino maldininkų pasiryžimą: visą kelią maloniai šildė saulė, vėliavos plaikstėsi vėjyje, kuris nepajėgė sutrikdyti darnios ir vieningos Rožinio maldos ir jaunimo giesmių intarpų. Piligrimai galėjo pasinaudoti Sutaikinimo (Atgailos) sakramento malone atlikdami išpažintį paties žygio metu (kolonos pabaigoje išpažinčių klausė kun. K. Kėvalas, Marijos radijo direktorius kun. Oskaras P. Volskis).

Pakeliui į Šiluvą stabtelta prie naujo kryžiaus (aut. Zigmas Povilaitis), kuris Šilainių kultūros paveldo rėmimo fondo ir Raseinių savivaldybės rūpesčiu pastatytas prie kelio į Šiluvą. Jį pašventinęs arkiv. S. Tamkevičius sakė, kad šis krikščioniui brangiausias tikėjimo simbolis ženklins trumpesnių piligriminių kelionių į Šiluvą pradžią.
Abiejų eisenų dalyvius Šiluva, o jos parapijos jaunimas – dar prieš įžengiant į miestelį pasitiko šiek tiek prieš vidudienį. Saulės nutviekstoje aikštėje visus tądien atvykusius čia per liturginę katechezę kun. Artūras Kazlauskas pakvietė mokytis dėkoti Viešpačiui, gausiai apdovanojančiam krikščionis savo malonėmis.

Iškilmingoms šv. Mišioms, kurių aukoti ganytojai atėjo procesija nuo Jono Pauliaus II namų, vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Arkivyskupas nuoširdžiai pasveikino visus pamaldų dalyvius, Raseinių savivaldybės tarnautojus, laisvės kovotojus ir Sąjūdžio narius, pakvietė dėkoti Viešpačiui už nepriklausomo gyvenimo dovaną, už gražius jame vykstančius pokyčius, melstis už visus, kurie nors maža dalele prisidėjo prie šiandienos laisvės Tėvynėje. Homilijoje ganytojas džiaugėsi: „Mūsų maldos pasiekė dangų“ ir ragino: „...atgavę išorinę laisvę, šiandien turime galimybę susikurti ir dvasinę laisvę, kuri prasideda nuo laisvo mūsų mąstymo ir nuo pasirinktos gyvenimo krypties – drauge su Jėzumi dalytis viskuo, neišskiriant ir jo kryžiaus.“ Pagarbiai pavadinęs Švč. M. Mariją laisvės Karaliene, arkivyskupas kvietė išsakyti jai dėkingumą už viską, kuo šiandien galime džiaugtis.

Eucharistijos liturgijai ypatingo iškilmingumo suteikė jos metu giedojęs Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis choras (vadovas ir dirigentas Remigijus Songaila, chormeisterė Eglė Ganusauskienė), beje, savo giesmes tądien skyręs ir neseniai mirusio ilgamečio vadovo Leono Pranulio šviesiam atminimui.

Prieš suteikiant ganytojiškąjį palaminimą buvo pašventinta naujoji Kauno arkivyskupijos vėliava bei Švč. M. Marijos statula, pastatyta aikštėje, senosios statulos (ji bus eksponuojama Šiluvos muziejuje) vietoje.

Raseinių savivaldybės nutarimu Šiluvos miestelio gatvė, einanti pro Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią, pavadinta Jono Pauliaus II vardu. Po pamaldų vykusiose atidarymo ir pašventinimo apeigose dalyvavo šv. Mišias koncelebravę dvasininkai, dalyviams buvo sudaryta unikali galimybė paklausyti Jono Pauliaus II žodžių, prieš penkiolika metų pasakytų Šiluvoje, įrašo, kalbėjo miestelio seniūnas Vygaudas Šeimys.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, dabartinė, atsinaujinusi Šiluva su didingąja Švč. M. Marijos Gimimo bazilika bei Apsireiškimo koplyčia, erdvia aikšte, sujungiančia šias dvi šventoves, visi čia vykstantys atnaujinimo darbai – tai po sovietmečio suvaržymų sugrąžinama didžiulė skola šiai Lietuvos žmonių kelis šimtmečius puoselėjamai piligrimystės vietai, kuri gerokai pasikeitusi laukia po kelių dienų prasidėsiančių Jubiliejaus iškilmių.


                                                                          Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021