Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis advento sekmadienis Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2017-12-03)

Paskelbta: 2017-12-04

Pirmąjį advento sekmadienį į 11 val. šv. Mišias rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir Kristaus Prisikėlimo parapijos naujos kadencijos pastoracinės tarybos nariai.

Visus įeinančius pasitiko kalėdinė eglutė ir cinamonu kvepiantys sausainiai, kuriuos už auką galėjo įsigyti visi atėjusieji į baziliką. Tai buvo surengta parapijos Kolumbo riterių akcija, kurios metu suaukotos lėšos skirtos Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikų dantukams gydyti.


Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.

Diakonas homilijoje sakė, jog šiandien Bažnyčia kviečia švęsti naujus liturginius bažnytinius metus, kaip tik šiandien, pirmąjį advento sekmadienį, prasideda naujieji bažnytiniai metai. Uždavęs klausimą: „Kodėl Bažnyčia naujuosius liturginius metus pradeda adventu? , - diakonas ir atsakė: - „Nes be Dievo nėra gyvenimo, kad Dievas būtų mano gyvenime, turime jį pakviesti į savo namus. Advente duodame ženklą sau: „Viešpatie, ateik!“ , taigi pakvieskime Dievą į savo gyvenimą, kad patirtume neapsakomą Jo meilę ir gyvenimo prasmę.

Bažnyčia advento metu siūlo ypatingus Šv. Rašto skaitinius. Senojo Testamento skaitinį, kuris pranašauja apie Viešpatį, ateinantį į mūsų gyvenimą. Psalmės adventu metu kalbės apie mūsų ilgesį ir troškimą. Apaštalų laiškai mokys mus, kaip paruošti savo širdis Viešpaties atėjimui. Evangelijos kalba apie Viešpaties atėjimą. Adventas yra ypatingo kuopimosi metas - kuopkime ir mes savo sielos kerpes. Adventas - tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas, tai budėjimo metas. „Budėkite, nes šiandien nežinote, kada grįš į namus šeimininkas“ (Mk 13, 35), - baigė homiliją diakonas Benas.


Po homilijos parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius supažindino su Kauno arkivyskupijos parapijų pastoracinės tarybos bei ekonominės tarybos nuostatais ir perskaitė Kauno arkivyskupijos metropolito L. Virbalo dekretą dėl pastoracinės tarybos patvirtinimo.

Dekretas patvirtintas pagal bendrąsias Kanonų teisės nuostatas, Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimus ir Kauno arkivyskupijoje galiojančius vietinės teisės potvarkius.

Po to klebonas kvietė kiekvieną tarybos narį, kuris uždėjęs dešinę ranką ant Šv. Rašto, visų akivaizdoje pasižadėjo sąžiningai vykdyti tarnystę pastoracinėje taryboje.

Po šv. Mišių konferencijų salėje prasidėjo tradicinis advento koncertų ciklas „Belaukiant šv. Kalėdų“.  Ši  koncertų ciklą remia Kauno miesto savivaldybė ( projektas Nr. SRB-0730, "Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas ir telkimas")

Parapijos klebonas kreipėsi į susirinkusius: „Mielieji, šiandien pradedame Advento kelią, kuris atves į Kalėdas. Šio sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai nuteikia atgailai, dėkojimui ir budėjimui. Tad Advento metu būkime vieni kitiems gailestingi ir atlaidūs. Kasdienis rūpestis, dėmesys, šiluma ir pagalba gali suteikti didelės drąsos, stiprybės ir vilties tiems, kurie jos stokoja. Kviečiu vienišą aplankyti, užmirštą prisiminti, susitikti su senai matytu, pavaišinti, kitą pavaduoti, pasiryžti savanorystei ar kitam geram darbui“.


Valstybinio dramos teatro direktorius aktorius E. Stancikas pristatė adventinių koncertų programą. Šiais metais skambės kiek neįprasta muzika, t.y. smuiko, violončelės, akordeono melodijos. Šiandien turime svečią iš Ukrainos, akordeonistą Pavlo Khadkevych ir kvietė pasiklausyti jo atliekamų melodijų.


O apie žaliakalniečio dailininko Alfredo Šato parodą, eksponuojamą parodų salėje, E. Stancikas kalbėjo, jog A. Šato „mirtis - menininko galios neturi.“ „Viena vertus, toks A. Šato gyvenimo būdas buvo degimas, iš kitos pusės tai buvo ramybė. Ramybė žmogaus, atradusio savo kelią, savo gyvenimo prasmę ir nurimusio tame savo pašaukime, įprasminusio save kūryboje. A. Šatas alsavo šią ramybę, būdamas gyvas ir jo darbai vis dar skleidžia ir turbūt per amžius skleis ją juos stebintiems. Todėl ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje veikianti paroda neatsitiktinai vadinasi „...alsuoju Ramybę...“, tarsi tai būtų nuoroda, kviečianti ieškoti savęs ir, radus, nuolankiai ir visiškai tam atradimui atsiduoti, išsipildyti jame.


Tokiame išsipildyme ir slypi ramybė, kurią alsavo ir kažkur, kitoj dimensijoj, tebealsuoja A. Šatas ir kurią pajusti iš jo darbų galėsite ir jūs, užsukę pasigėrėti vienais“ .

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Plačiau apie parodą „Alsuoju ramybę“ skaityti: >>>


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021