Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

40-ties valandų Švč. Sakramento adoracija Lietuvos šimtmečiui (2018-02-15)

Paskelbta: 2018-02-15

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga skirti renginiai Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje prasidėjo vasario 14 d., Pelenų dieną, kai Bažnyčia pelenų simboliu savo narius kviečia atgaila, atsivertimu ir artimo meilės darbais ruoštis Viešpaties Prisikėlimo iškilmei – Velykoms.

Ankstyvą rytą Marijos radijo laidų vedėjai ragino kauniečius ir visus Lietuvos žmones dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą, dalyvaujant 40 val. Švč. Sakramento adoracijoje bazilikoje.

Marijos radijo Prezidentė E. Vaicekauskienė kvietė aktyviai įsijungti į šią adoraciją ir dovanoti šiais jubiliejiniais metais 100 valandų adoracijos maldos už Lietuvą.

„Jėzus laukia mūsų, raskime laiko ateiti į susitikimą su Jėzumi, pajuskime Jo veikimą. Tai bus geriausia dovana Lietuvai“, - kalbėjo monsinjoras V.Grigaravičius.


18.00 val. Pelenų trečiadienio liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos kun. V. Dudonis ir kun. J. Grigonis.


Homilijoje monsinjoras kalbėjo: „Bažnyčia laikas nuo laiko primena: „Atmink, žmogau, kad dulkė esi ir dulke vėl pavirsi“. Ypač apie tai reikia mąstyti, kai negali atleisti įžeidimo, kai esi pilnas puikybės, išdidumo, kurie skatina manyti, kad esi reikšmingas, svarbus ir nepakeičiamas. Gavėnios laikotarpis pats tinkamiausias laikas pamąstyti apie prabėgusį gyvenimą tarsi būtum mirties akivaizdoje."


Po 18 val. šv. Mišių parapijos kunigai suklupo pasimelsti ir pagarbinti Viešpatį Švč. Sakramente. Prieš Švenčiausiąjį Sakramentą klaupėsi parapijiečiai, parapijos institucijų atstovai, Marijos radijo savanoriai ir tikintieji. Buvo kalbamas rožinis, Švč. M. Marijos litanija, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.


Visą naktinę adoraciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Bazilikoje buvo galima klausyti iš Telšių šv. Antano Paduviečio katedros giedamus Žemaičių Kalvarijos kalnus. Ten taip pat vyko Švč. Sakramento adoracija. Už tai esame dėkingi Marijos radijo darbuotojams.


Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus mąstymo mintys liejosi giliai iš širdies: „Šiandien susirinkome pagarbinti Švč. Sakramentą. Čia pati gražiausia vieta, kurioje galime pabūti Tavo artumoje, pamąstyti. Dieve, Tu kiekvieną dieną mus lydi, glostai, ramini ir lauki, kada ateisime Tau padėkoti. Tu mus laimini, teiki vilties, tu būni su mumis skausmo ir džiaugsmo valandą, tik mums pritrūksta Tau laiko. Tu lydi mums kiekvieną dieną, ragindamas, skatindamas eiti pirmyn.

Pagarbinti ir padėkoti Dievui, pabūti kartu maldoje atvyko Marijos radijo direktorius kun. Povilas Narijauskas.


Pirmąją naktį buvo meldžiamasi Rožinio malda, giedamos giesmės, kartu meldėsi kun.br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, kun. br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Nuo ketvirtos valandos ryto adoravo ir Rožinio Šviesos slėpinių maldai vadovavo kun. Nerijus Pipiras. Šlovino Viešpatį Gintarė Lukijanskaitė ir  Ramūnas Kurklinskas, juos keitė Rožinio malda, Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė kartu su vyru Kęstučiu vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai.


Vasario 15 d. visą dieną prieš Švenčiausiąjį Sakramentą klaupėsi parapijiečiai, įvairių kongregacijų seserys, karitietės, kitų institucijų nariai, Marijos radijo savanoriai ir tikintieji, atvykę iš įvairių Kauno parapijų. Nenutrūkstama grandine ėjo žmonės pas Jėzų tyliam širdies pokalbiui.


18 val. šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ, koncelebravo parapijos vikaras kun. V. Dudonis.


Per homiliją arkivyskupas, pasveikinęs su Lietuvos šimtmečiu susirinkusius į baziliką adoruotojus bei Marijos radijo klausytojus, kalbėjo, jog šiandien yra proga pamąstyti ne tik apie Lietuvos laisvę, bet ir apie kiekvieno mūsų laisvę. Visų mūsų yra ta pati siekimybė - gyventi laisvoje Lietuvoje ir būti laisviems. Šiandien kalbame tik apie išorinę Lietuvos laisvę. Anuometinė Lietuva turėjo tik tikinčius Dievą žmones, kurie turėjo drąsos ir sukūrė Lietuvos valstybę. Ir štai dabar, švęsdami šį jubiliejų, turime laisvą Lietuvą , tik ar mes jaučiamės laisvi? Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Mes turime Laisvės Evangeliją, mes turime Laisvės Įstatymą, mes turime Meilės įstatymą. Kur meilė, ten ir laisvė. Kristus iš meilės mums sutiko priimti kryžių, kad mes būtume laisvi ir pagaliau mes turime Mergelę Mariją, Dievo Motiną, kuri mus globoja.

Arkivyskupas kvietė melstis už Lietuvos ateitį, kad išlaikytume išorinę laisvę, o svarbiausia, kad žmonės suprastų, kaip svarbu savo dvasioje būti laisviems.


Po Mišių tęsėsi Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Pagarbinti Švč. Sakramento maldomis bei giesmėmis, padėkoti Viešpačiui ir Mergelei Marijai kartu su rektoriumi mons. A. Žukausku atvyko Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Antrąją naktį į Dievo namus pasikeisdami taip pat rinkosi Švč. Sakramento adoruotojai, o kas negalėjo atvykti, turėjo gražią progą melstis per Marijos radiją.


Švč. Sakramento adoracija buvo baigta Švč. M. Marijos litanija, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius. 40 val. adoracija, skirta Lietuvos šimtmečiui, baigėsi.

O kad mes visada trokštume Jėzaus artumos, o kad Jis būtų mūsų kiekvienos minties, kiekvieno darbo pradžia ir pabaiga! Mūsų Tėvynė visada bus laisva, kai mes būsime laisvi gyventi Dievui ir artimui.

Dėkojame visiems dalyvavusiems šioje adoracijoje, dėkojame organizatoriams, dėkojame Marijos radijo darbuotojams bei savanoriams, dėkojame Kauno „Saulės“ ir J. Jablonskio gimnazijų mokytojams ir mokiniams, kurie savo darbais padėjo papuošti baziliką.

                                              Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021