Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos parapijoje (2018-03-19)

Paskelbta: 2018-03-19


Š. m. kovo 17 - 18 dienomis parapijoje vyko  gavėnios rekolekcijos. Kovo 17 dieną jos vyko konferencijų salėje dviem srautais, kurie baigėsi Šv. Mišiomis 13 ir 18 valandomis. Tikintieji galėjo laisvai pasirinkti sau patogų laiką arba ryte, arba po pietų. Tai buvo mūsų parapijos kunigų ir parapijos bendruomenės narių susitikimai – dvasiniai pokalbiai, trukę po 3 val., bet neprailgę. Juk ne visuomet ir ne visi turime galimybių taip artimai pabendrauti su savo kunigais, o pasirodo – jie paprasti ir atviri!

Pirmajam srautui vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Po trumpos maldos ir įžangos, kokiu tikslu organizuojamos rekolekcijos, tikintieji pasiskirstė į keturias grupes. Kiekvienai grupei vadovavo parapijos kunigai: kleb. mons. V. Grigaravičius, kun. V. Dudonis, kun. V. Lenktaitis, kun. J. Grigonis. Grupelėse (prie arbatos puodelio ir gardžių bandelių) užsimezgė draugiškas pokalbis, daugiausiai kalba sukosi apie nuodėmę, apie išpažintį (gal tai turėjo įtakos tam, kad prieš Šv. Mišias prie visų klausyklų išsirikiavo netrumpos eilutės).

Nejučia prabėgo valandėlė, po kurios mons. V. Grigaravičius pravedė konferenciją tema „Kristaus kančia“. Monsinjoras kalbėjo, kad šiandien į kryžių dažnas žiūri atmestinai, per daug nesuteikdamas jam tikrosios prasmės. Filmo „Kristaus kančia“ režisierius Melas Gibsonas pasakė: „Kryžius naudojamas visur ir kokiomis tik nori prasmėmis. Jis praranda savo pradinę simbolinę reikšmę ir galų gale ima simbolizuoti ką tik nori. Manau, jog mes žinome, kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė savo kryžių, kad jo pėdos ir rankos buvo pervertos vinimis; deja, retai pamąstom, ką tai reiškia". Mirties bausmė ant kryžiaus buvo ypatinga, kelianti siaubą ir nusižeminimą. To neįmanoma aprašyti, neįmanoma net įsivaizduoti. Yra išlikęs vaizdingas Romos filosofo Senekos sakinys: „Jis miršta sąnarys po sąnario, jo siela išvarva lašas po lašo".

Kunigas Virgilijus Dudonis pranešime „Aukos didvyriškumas“ “pravėrė” pasauliečių kankinių, kunigų, vienuolių aukos didvyriškumo širmą. Viešpats ieško kelių, kaip juos paguosti, sustiprinti ir patikinti, kad jų auka yra NE VELTUI. Jie kaip gerieji angelai – nors ir be baltų didelių sparnų. Matyti jų nereikia – jie juntami širdimi. Po pranešimų sekė diskusijos grupėse, pasiruošimas Atgailos sakramentui, Šv. Mišios.

Kovo 18 dieną VDU Teologijos fak. dekanas doc. dr. Benas Ulevičius per visas Šv. Mišias sakė Gavėnios pamokslus, kuriuose kalbėjo apie rekolekcijų svarbą, jų reikalingumą.

Pagrindinis rekolekcijų tikslas – surinkti mūsų juslėmis išblaškytą sielą, širdį, kad galėtume išgirsti Dievo Žodį, kuris kviečia atgyti, atsigavėti, atsigauti, atsinaujinti. Dievas sudarė Sandorą su žmogumi ir pagrindinis Jo troškimas, kad žmogus subręstų jai. Sandora, tai nėra sutartis, kai dalijamės daiktais, tai nėra sandėris turtiniais išskaičiavimais. Čia mes keičiamės vieni kitais. Sandora – arba žmogus atsiduoda vienas kitam, arba jos nėra. Kaip galėčiau šiandien bent truputį savęs atiduoti kitam?

Žiūrėkime į Jėzų ir mokykimės iš Jo. Velykų slėpinyje Jėzus rodo vienintelį tikrą kelią į gyvenimą. Kad grūdas duotų vaisių, jis pirma turi kristi į žemę, apmirti ir tik tada pavasarį išsiskleidžia, pražysta ir duoda vaisių. Aš turiu mirti sau, kad galėčiau atiduoti save kitam. Jei mano gyvenime nėra meilės, jei gyvensiu tik sau, tai viską prarasiu.

Kad galėtume įvykdyti Sandoros programą, su meile žvelgti į kiekvieną, net mums nemalonų žmogų, turim atlikti sielos higieną –

išvalyti sielą ir širdį nuo pavydo, rūstybės, puikybės ir kitų neigimų emocijų, neleidžiančių prisiliesti prie kiekvieno šalia esančio ir dovanoti jam savo meilę, bent šypseną.

Drąsiai atneškime savo sielą dangiškajam gydytojui ir ženkime laisvi, su viltimi, kupini meilės į Prisikėlimo rytą.

Dėkojame visiems parapijos kunigams, dr. Benui Ulevičiui už prasmingas, dvasingas ir pamokančias rekolekcijas.


 Pastoracinės tarybos narės B. Vasylienė ir A.Azaravičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021