Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Balandžio 29-ąją su visa Bažnyčia įžengėme į Didįjį Velykų tridienį. (2018-03-29)

Paskelbta: 2018-03-30

Didžiojo ketvirtadienio rytą į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Mišių ir padėkoti Dievui už Kunigystės sakramento dovaną bei  atnaujinti savo pažadus susirinko arkivyskupijoje tarnaujantys vyskupai, kunigai, diakonai. Šių pamaldų metu tradiciškai buvo pašventinti aliejai, naudojami teikiant sakramentus.


Vakare bazilikoje prieš Paskutinės vakarienės šv. Mišias gausiai susirinkusiems tikintiesiems Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius vedė trumpą katechezę apie šio vakaro  šv. Mišių liturgijos prasmę bei supažindino su jų eiga, kviesdamas ypač įsiklausyti į Žodžio liturgiją bei ją išgyventi.


„Šiandien Viešpaties akivaizdoje atnaujinome kunigystės pažadus, tad melskitės už mus, kunigus, kad Jūsų remiami galėtume atlikti mums pavestus darbus, galėtume skelbti Viešpaties Evangeliją savo kasdieniame gyvenime", - prašė monsinjoras. Jis ragino mūsų sielas gydyti Švč. Sakramentu, nuolat klausiant savęs: „O ką Jėzus randa mano širdyje - meilę, pavydą, neapykantą ar gerumą?“, ir kvietė vardan Viešpaties tarnauti vieni kitiems.


18.00 val. prasidėjo Paskutinės vakarienės šv. Mišios, minint Eucharistijos įsteigimą ir Jėzaus atsisveikinimą su mokiniais prieš savo kančią. Iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijoje dirbantys kunigai: kun. Julius Grigonis, kun. Virginijus Lenktaitis, kun. Virgilijus Dudonis, kun. Povilas Narijauskas ir kan. dr. teol. lic. Robertas Pukenis, patarnavo diakonas Benas Ulevičius.


Diakonas Benas Ulevičius homiliją pradėjo sakydamas: „ Įžengėme į Viešpaties kančios, vilties ir Prisikėlimo slėpinį. Pradedame kelionę kartu su Juo. Jis kentėjo, Jis mirė, ir prisikėlė kartą ir visiems laikams“. Pagrindinis dėmesys homilijoje buvo skirtas Eucharistijai, apie kurią kalba šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai. Tai Paskutinės Vakarienės įvykis, bendrystė prie vieno stalo, kai Jėzus suburia savo mokinius į bendrą vakarienę, duoda valgyti savo Kūną ir gerti savo Kraują, rodo jiems meilės pavyzdį nuplaudamas kojas. Jėzus ne tik nuplovė savo mokiniams kojas, bet ir paaukojo gyvybę už mus visus. Žodžiais „imkite ir valgykite“, „imkite ir gerkite“ Jėzus kviečia mus priimti Jį, Jo mirtį ir prisikėlimą, prašo, kad Jo gyvenimas taptų mūsų gyvenimu.


Šv. Mišių liturgijos apeigose dalyvavo parapijos tikybos mokytojai: jie skaitė skaitinius, bendruomeninę maldą, rinko aukas labdaros darbams.

Mišių metu giedojo parapijos kamerinis choras „Pastoralės giesmė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.


Mišių pabaigoje Švč. Sakramentas iškilminga procesija buvo perneštas į Švč. Sakramento koplyčią, kad jį galėtume priimti Viešpaties Kančios (Did. penktadienio) pamaldose.


Tikintieji šį vakarą neskubėjo skirstytis, norėjo pagarbinti Jėzų Eucharistijoje, dar valandėlę pabūti su Juo.


Bažnyčiose nuo šių pamaldų iki Velyknakčio nutilo vargonai – tyloje ir susikaupime sutinkame Didįjį penktadienį - Viešpaties Kančios ir mirties dieną.

                                                       Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021