Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pašventintas Kristaus Prisikėlimo parapijos namų kertinis akmuo (2008-09-13)

Paskelbta: 2008-09-15

 

Rugsėjo 13 d. 18 val. gausiai susirinkę į šv. Mišias tikintieji džiaugsmingai pasitiko iškilmingą, purpuro spalvos arnotais pasipuošusią, kunigų procesiją. Prie altoriaus žengė Kauno arkivyskupijos parapijų klebonai, rektoriai. Procesiją vainikavo popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys Švč. M.  Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejuje Šiluvoje,  Kelno arkivyskupas  kardinolas   Joachimas Meisneris (Joachim Meisner),  vyskupas emeritas Juozas Preikšas, augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas  ir visus laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas  Sigitas Tamkevičius SJ.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas homilijoje priminė, kad šiomis dienomis Lietuva švenčia Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Tai ilgas laikotarpis, kurį kančiose ir skausmuose išgyveno mūsų tauta: Lietuvai teko nešti sunkią 130 metų trukusią Maskvos carinę priespaudą, kai buvo uždrausta spauda, kalba, niekinama kultūra.

Arkivyskupas toliau tęsė:
– Šiandien pradedame švęsti Kryžiaus išaukštinimo iškilmę. Ši bažnyčia primena mums kitą skaudžią neseniai išgyventą sovietų okupaciją. Šioji šventovė turėjo būti laisvės simbolis, padėka Dievui už atgautą nepriklausomybę iš carizmo priespaudos. Tačiau kita, nemažiau nuožmesnė komunistinė valdžia vietoje kryžiaus iškabino save šlovinantį šūkį „Šlovė TSKP“. Štai, todėl jūs, šios parapijos tikintieji, turėtumėte iškilmingai švęsti ne tik Prisikėlimo šventę, bet ir Kryžiaus išaukštinimo šventę. Be Kryžiaus nėra Prisikėlimo. Mes turime būti dėkingi tiems, kurie išdrįso nešti tautos kryžių ir kovojo prieš okupantus. Vienas iš jų buvo vyskupas T. Matulionis. Du kartus jis buvo teisiamas, o kai jam liepė rašyti laišką partizanams, kad jie atsisakytų kovos, vyskupas nepakluso, todėl jam teko trečią kartą eiti Golgotos keliu. Sunkiomis gyvenimo akimirkomis arkivyskupas kvietė žvelgti į Dievo Motiną Mariją, kuri skausmo sukaustyta stovėjo prie Kristaus Kryžiaus. Kad tauta eitų į priekį, reikia su meile apkabinti Kryžių ir žvelgti į Mergelę Mariją, kuri tikrai padės. Jei mokėsime kreiptis į Mariją, tai mokėsime nešti Kryžių, be kurio nebus tikrojo Prisikėlimo.

Šv. Mišių pabaigoje į tikinčiuosius kreipėsi  Šv. Sosto legatas kardinolas J. Meisneris: „Savo akimis mačiau jūsų tikėjimą šioje gražioje bažnyčioje. Bažnyčia parodo, kokia yra bendruomenė. Prieš 16 metų buvau čia, tačiau dabar, kai vėl pamačiau šią bažnyčią, prisiminiau Elzbietos žodžius, pasakytus Marijai: „Palaiminta esi, kad įtikėjai“. Šiandien ir aš sakau: “Palaimintas Kaunas, nes prisikėlė!“. Toliau svečias išraiškingai, vaizdingai ir su užsidegimu kalbėjo:
– Kryžius turi dvi linijas – horizontalią ir vertikalią. Horizontalioji – tai minuso linija. Žmonės, esantieji šioje linijoje, yra minuso žmonės. Ačiū Dievui, kad minuso liniją perkirto vertikalioji, ir todėl tikintieji žmonės yra pliuso žmonės. Lietuva yra Kryžiaus paženklinta: jūs vieninteliai turite unikalų Kryžių kalną, todėl Europos kontinente esate didelis pliusas.
Australijoje yra vienuolynas, kuriame gyvena apie 300 seminaristų, būsimų kunigų. Kai prieš metus ten apsilankęs Šv. Tėvas paklausė abato, nuo ko tai priklauso, jis atsakė: „Mes nieko ypatingo nedarome, tik tris dalykus: 1) kasdien kalbame Rožinio maldą; 2) kasdien švenčiame šv. Mišias, 3) visur ir visada giname popiežių, kai jis yra puolamas. Šv. J. Bosko taip pat sakė, kad Bažnyčią išlaiko būtent šie trys dalykai.                                                                                                                                                                     
Savo įspūdingą kalbą kardinolas baigė žodžiais: „Džiaugiuosi, kad galėjau švęsti Kryžiaus išaukštinimo šventę su tauta, kuri paženklinta kryžiumi. Palaiminta esi, tauta, nes įtikėjai kryžių!

Po palaiminimo Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas perskaitė Viešpaties Mūsų Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos namų kertinio akmens pašventinimo aktą ir pakvietė kardinolą J. Meisnerį, arkivyskupą S. Tamkevičių SJ, vyskupą  augziliarą J. Ivanauską, vyskupą J. Preikšą, kleboną mons. V. Grigaravičių pasirašyti šį aktą. Vienas akto egzempliorius buvo įdėtas į kapsulę.

Kunigų procesija, lydima tikinčiųjų, artėjo prie kertinio akmens. Po trumpų arkivyskupo ir kardinolo maldų, kardinolas pašventino kertinį akmenį, kuris su kapsule buvo įmūrytas į būsimo pastato pamatus.

                                                  Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021